EN

anticipating {przymiotnik}

volume_up
anticipating (też: anticipatory, expectant)

Przykłady użycia - "anticipating" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor this reason we can state clearly that mistakes were made in anticipating the future.
Można zatem śmiało powiedzieć, że popełniono błąd przewidując co się stanie.
EnglishEurope needs to be better at anticipating the skill needs of tomorrow.
Europa musi skuteczniej uprzedzać umiejętności, które będą potrzebne w przyszłości.
EnglishIn so doing, we were basically already anticipating the Council's reaction to our budgetary requests.
Czyniąc tak, generalnie uprzedziliśmy reakcję Rady na nasze żądania budżetowe.
EnglishThis is a specific situation which we were not anticipating when this report was drafted.
Jest to sytuacja szczególna, której nie spodziewaliśmy się w czasie, gdy powstawało do sprawozdanie.
EnglishIt seems obvious to me that this proposal is anticipating the possible accession of Turkey.
Dla mnie wydaje się oczywiste, że ta propozycja jest zapowiedzią ewentualnego przystąpienia Turcji.
EnglishWe are also anticipating with interest the legislative initiative on smart energy networks.
Z zainteresowaniem czekamy również na inicjatywę ustawodawczą w sprawie inteligentnych sieci energetycznych.
EnglishInstead of anticipating, the child always follows where the ball has been.
Zamiast przewidywać, dziecko śledzi ruch piłki.
EnglishBefore lending, banks estimate the relative risks of businesses, anticipating their growth and ability to repay.
Banki szacują ryzyko przedsiębiorstw zanim udzielą pożyczki, przewidując ich rozwój i zdolność spłaty.
EnglishWe need tools for anticipating problems as well as better governance in each of these establishments.
Potrzebujemy narzędzi umożliwiających przewidywanie problemów oraz lepsze zarządzanie w każdej z tych instytucji.
EnglishWe are carelessly anticipating here the negotiations of a future peace conference, without having any right to do so.
Beztrosko antycypujemy tutaj negocjacje przyszłej konferencji pokojowej, nie mając ku temu żadnego prawa.
EnglishA storm blew in that no one was anticipating.
EnglishAnticipating the sub-text between the lines, the art of observing, all that’s elementary for learning a new language.
Odgadywanie podtekstów, czytanie między wierszami, sztuka dostrzegania, to są elementarne podstawy nauki nowego języka.
EnglishWe must aim to train young people using European educational policies that are capable of anticipating future needs.
Musimy dążyć do wyszkolenia młodych ludzi wykorzystując europejską politykę edukacji pozwalającą przewidzieć przyszłe potrzeby.
EnglishAnd the thing about their furniture is that they said the role of the designer was essentially that of a good host, anticipating the needs of the guest.
Mówili, że rolą designera jest bycie dobrym gospodarzem, przewidującym potrzeby swoich gości.
EnglishThis equates to an additional EUR 22 million per year, which is specifically intended for anticipating a possible impact of this kind.
Równa się to dodatkowej kwocie 22 milionów euro na rok, przeznaczonej konkretnie na przewidywany wpływ tego rodzaju.
EnglishIt may seem ridiculous, but we have a really lousy history of anticipating things like this and actually being prepared for them.
Może się to wydawać śmieszne, ale mamy naprawdę kiepską historię przewidywania takich spraw i bycia faktycznie na nie przygotowanymi.
EnglishSo, our planet has spent the vast majority of its 4,:,56 billion year history developing life, not anticipating its emergence.
Tak więc nasza planeta przez większość swej liczącej 4,56 miliarda lat historii... ...rozwijała życie... ...które pojawiło się wcześnie.
EnglishPolitics is the art of anticipating, preparing what we would like so that we do not have to put up with what we do not want.
Polityka jest sztuką przewidywania, przygotowywania do tego, co chcielibyśmy osiągnąć, tak abyśmy nie musieli znosić tego, czego nie chcemy.
EnglishEntrepreneurs may be able to avoid bankruptcy by anticipating difficulties – if they keep a close eye on the financial situation of their business.
Jeżeli przedsiębiorcy uważnie śledzą sytuację finansową swoich przedsiębiorstw, mogą przewidzieć trudności i uniknąć upadłości.
EnglishProjections and history of money growth, now both longer, will help you even more in anticipating future developments.
Prognozy inflacji i wzrostu produkcji oraz historia zmian podaży pieniądza obejmują teraz dłuższe okresy, co ma ułatwić graczom przewidywanie rozwoju sytuacji.

Synonimy (angielski) dla "anticipation":

anticipation