"antibiotic" po polsku

EN

"antibiotic" - polskie tłumaczenie

EN

antibiotic {rzeczownik}

volume_up
are allergic to any antibiotic, formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and
jeśli u pacjenta występuje uczulenie na jakikolwiek antybiotyk, formaldehyd, bromek
Both studies compared Tygacil with levofloxacin (another antibiotic).
W obu badaniach preparat Tygacil porównano z lewofloksacyną (inny antybiotyk).
The active substance of Econor is valnemulin, an antibiotic of the pleuromutilin group.
Substancją czynną preparatu Econor jest walnemulina, antybiotyk z grupy pleuromutyliny.

Przykłady użycia - "antibiotic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor the treatment of inflammation in combination with concurrent antibiotic therapy.
Trzoda chlewna: do leczenia stanów zapalnych w skojarzeniu z terapią antybiotykową.
EnglishCiprofloxacin is an antibiotic agent belonging to the group called quinolones.
Cyprofloksacyna jest antybiotykiem należącym do grupy zwanej chinolonami.
EnglishPuerperal septicaemia and toxaemia (MMA syndrome) with antibiotic therapy.
Posocznica i toksemia poporodowa (zespół MMA) w połączeniu z terapią antybiotykową.
Englishare allergic to any antibiotic, formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and
jeśli u pacjenta występuje uczulenie na jakikolwiek antybiotyk, formaldehyd, bromek
EnglishYour doctor may consider changing your dose or giving you an alternative antibiotic.
Lekarz może rozważyć zmianę dawki lub podanie alternatywnego antybiotyku.
English[ Invented name ] is an antibiotic belonging to the quinolone family.
[ Nazwa własna ] jest lekiem przeciwbakteryjnym należącym do rodziny chinolonów.
EnglishYou have ever had a severe allergic reaction to any sort of penicillin antibiotic
jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości ciężka reakcja alergiczna na dowolną
EnglishYou are allergic (hypersensitive) to any other cephalosporin type of antibiotic
jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości ciężka reakcja alergiczna na dowolną
EnglishINVANZ contains ertapenem which is an antibiotic of the beta-lactam group.
INVANZ zawiera ertapenem, który jest antybiotykiem z grupy beta- laktamów.
EnglishBoth studies compared Tygacil with levofloxacin (another antibiotic).
W obu badaniach preparat Tygacil porównano z lewofloksacyną (inny antybiotyk).
EnglishDicural contains the active substance difloxacin, which is an antibiotic.
Dicural zawiera substancję czynną difloksacynę, która jest antybiotykiem.
EnglishThe active substance of Econor is valnemulin, an antibiotic of the pleuromutilin group.
Substancją czynną preparatu Econor jest walnemulina, antybiotyk z grupy pleuromutyliny.
EnglishCiprofloxacin Bayer is an antibiotic belonging to the fluoroquinolone family.
Lek Ciprofloxacin Bayer jest antybiotykiem z grupy fluorochinolonów.
EnglishToday, Parliament adopted an important decision on antibiotic resistance.
Parlament przyjął dziś ważną decyzję w sprawie oporności na antybiotyki.
EnglishThe active substance of Zactran, gamithromycin, is an antibiotic of the macrolide group.
Substancja czynna preparatu Zactran – gamytromycyna - to antybiotyk z grupy makrolidów.
EnglishDaptomycin is an antibiotic that can stop the growth of certain bacteria.
Daptomycyna jest antybiotykiem, który może zatrzymać namnażanie się określonych bakterii.
Englishml/ 100 kg body weight) in combination with antibiotic therapy, as appropriate.
ml / 100 kg masy ciała) w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową, gdy jest to właściwe.
EnglishThis phenomenon is called resistance: some antibiotic treatments become ineffective.
To zjawisko jest nazywane opornością: niekiedy leczenie antybiotykiem staje się nieskuteczne.
EnglishFor the treatment of inflammation in combination with concurrent antibiotic therapy.
Do leczenia stanów zapalnych w skojarzeniu z terapią antybiotykową.
EnglishOrbifloxacin is an antibiotic that belongs to the group fluoroquinolones.
Orbifloksacyna jest antybiotykiem należącym do grupy fluorokwinolonów.

Synonimy (angielski) dla "antibiotic":

antibiotic