"anti-social" po polsku

EN

"anti-social" - polskie tłumaczenie

EN

anti-social {przymiotnik}

volume_up
anti-social (też: antisocial, asocial)
As for emissions trading, it is an anti-social proposal, and its costs will be borne by ordinary people.
Handel emisjami - to propozycja aspołeczna, a jego koszty poniosą zwykli ludzie.

Przykłady użycia - "anti-social" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese are anti-social, irresponsible actions and we cannot blame the Commission for them.
To są antyspołeczne, nieodpowiedzialne działania i nie można za nie winić Komisji.
EnglishDo they know what percentage of anti-social offences is attributable to these 'travellers'?
Czy wiedzą, jaki odsetek przestępstw antyspołecznych przypisuje się tym "podróżnikom”?
EnglishAs for emissions trading, it is an anti-social proposal, and its costs will be borne by ordinary people.
Handel emisjami - to propozycja aspołeczna, a jego koszty poniosą zwykli ludzie.
EnglishMay I say that this is the worst, the most anti-social scenario both for Greece and for the euro area.
Chcę powiedzieć, że jest to najgorszy, najbardziej antyspołeczny scenariusz zarówno dla Grecji, jak i dla strefy euro.
EnglishAfter all, those who fail to pay their taxes, who try to evade them, display anti-social behaviour.
W końcu osoby, które nie płacą należnych podatków, osoby, które próbują się od nich uchylać, dają przykład aspołecznego zachowania.
EnglishNone of them call for any measures to severely punish those Roma who show anti-social behaviour, for example.
Żaden z nich nie wzywa do działań ukierunkowanych na surowe karanie tych Romów, którzy wykazują, na przykład, antyspołeczne zachowania.
EnglishToo much insecurity, too many risks for them, they have to put up with the consequences of this incoherent and anti-social policy.
Istnieje zbyt wiele zagrożeń, zbyt duże ryzyko dla nich. Muszą sobie radzić z konsekwencjami tej niespójnej i antyspołecznej polityki.
EnglishSovereignty comes from the people and the peoples of Europe have not given it to an EU that is increasingly anti-social and anti-democratic.
Suwerenność jest darem od ludu, a narody Europy nie przyznały jej UE, która jest w coraz większym stopniu antyspołeczna i antydemokratyczna.
EnglishA more stable economy always brings with it a more democratic society and a retreat from anti-democratic, radical social movements.
Stabilniejsza gospodarka zawsze idzie w parze z bardziej demokratycznym społeczeństwem i odwrotem od antydemokratycznych radykalnych ruchów społecznych.
EnglishSovereignty comes from the people and the peoples of Europe have not given it to this EU, which is increasingly anti-social and anti-democratic.
Suwerenność jest darem od ludu, a narody Europy nie przyznały jej UE, która jest w coraz większym stopniu antyspołeczna i antydemokratyczna.
EnglishIn the general strike which is to take place in Portugal tomorrow, men and women will again protest against anti-social policies.
Mężczyźni i kobiety, podczas zaplanowanego na jutro w Portugalii strajku generalnego, ponownie zaprotestują przeciwko antyspołecznym strategiom politycznym.
EnglishWe need anti-poverty social security systems, we need a social pact for Europe, as European trade unions have demanded.
Potrzebujemy systemów zabezpieczenia społecznego chroniących przed ubóstwem, potrzebujemy socjalnego paktu dla Europy, tak jak domagały się europejskie związki zawodowe.
EnglishI have to say that there is nothing more anti-social than to produce deficit and debt, which will be charged to future generations of European citizens.
Muszę powiedzieć, że nie ma nic bardziej antyspołecznego niż tworzenie deficytu i długu, który będzie obciążał przyszłe pokolenia obywateli europejskich.
EnglishThe rules of the game should be the same for everyone and we should therefore eradicate tax havens, as they are anti-competitive and also anti-social.
Zasady powinny być jednakowe dla wszystkich, powinniśmy zatem zwalczać oazy podatkowe, gdyż mają one zarówno antykonkurencyjny, jak i antyspołeczny charakter.
EnglishI must denounce this process which seeks to make us swallow anti-social and culturally regressive pills bathed in impotent good intentions.
Muszę potępić dążenia, który stanowią próbę zmuszenia nas do przełknięcia antyspołecznych i kulturalnie wstecznych pigułek, zanurzonych dobrych, ale pozbawionych mocy intencjach.
EnglishThen there is the third group of people, the victims of criminality and anti-social behaviour, which are often financed by the proceeds of counterfeited goods.
Jest także trzecia grupa osób - to ofiary przestępczości i zachowań antyspołecznych, które są często finansowane z dochodów ze sprzedaży towarów podrabianych.
EnglishIt would be more honest to acknowledge what has been achieved in Cuba, but at the same time to condemn that which has not been a success and is anti-social, inhuman and destructive.
Uczciwiej byłoby uznawać to, co na Kubie się udało, ale jednocześnie potępiać to, co się nieudało, co jest antyspołeczne, nieludzkie i szkodliwe.
English. - (PT) The anti-social programme of the Swedish Presidency of the Council of the European Union represents a dangerous step forward in the expansion of neoliberal policies.
na piśmie. - (PT) Antyspołeczny program szwedzkiej prezydencji Rady Unii Europejskiej to niebezpieczny krok w kierunku rozwoju polityki neoliberalnej.
EnglishUnemployment, social exclusion and anti-social elements are still present in our society and are being exploited by the extreme right in their campaign against Europe.
Bezrobocie, wykluczenie społeczne i elementy antyspołeczne są w dalszym ciągu obecne w naszym społeczeństwie i są wykorzystywane przez ekstremalną prawicę w jej kampanii przeciwko Europie.
EnglishThere are numerous blockades and it is a general strike, which our group hopes will be a complete success and result in these anti-social policies being rectified across Europe.
Blokady te są liczne, a strajk jest ogólny i moja grupa ma nadzieję, że będzie on skuteczny i przyniesie efekty w zakresie przeciwdziałania tym antyspołecznym praktykom w całej Europie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anti-social"

anti przyimek
Polish
social przymiotnik