"anti-emetic" po polsku

EN

"anti-emetic" - polskie tłumaczenie

EN

anti-emetic {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna

Przykłady użycia - "anti-emetic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCerenia is an anti-emetic, this means that it stops vomiting.
Preparat Cerenia jest lekiem przeciwwymiotnym, co oznacza, że powstrzymuje on wymioty.
EnglishBy stopping “ Substance P”, Cerenia acts as an anti-emetic.
Blokując „ substancję P ”, preparat Cerenia działa jako lek przeciwwymiotny.
EnglishEmend is an anti-emetic (a medicine that prevents nausea [ feeling sick ] and vomiting).
Emend jest lekiem przeciwwymiotnym (lekiem, który zapobiega występowaniu nudności [ mdłości ] i wymiotów).
EnglishAnti-emetic therapy may be administered (see section 4.4).
Leczenie przeciwwymiotne może być zastosowane (patrz pkt 4. 4).
EnglishHence its value as an anti-emetic in patients treated with centrally acting dopamine agonists.
Stąd jego wartość jako leku przeciwwymiotnego u pacjentów leczonych ośrodkowo działającymi agonistami dopaminy.
EnglishAnti-emetic prophylaxis with dexamethasone must be administered to all patients (see section 4.2).
Profilaktykę przeciwwymiotną przy użyciu deksametazonu należy stosować u wszystkich pacjentów (patrz punkt 4. 2).
EnglishThe use of an anti-emetic may be necessary.
Może być konieczne podanie leków przeciwwymiotnych.
EnglishYour doctor has prescribed EMEND, an anti-emetic, to help prevent nausea and vomiting associated with chemotherapy.
Lekarz prowadzący przepisał EMEND, lek przeciwwymiotny, aby zapobiec nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią.
EnglishAloxi may be made more effective by the addition of a corticosteroid (a type of medicine that can be used as an anti-emetic).
Skuteczność preparatu Aloxi można zwiększyć dodając kortykosteroid (rodzaj leku, który może być stosowany jako lek przeciwwymiotny).
EnglishPatients who have experienced severe (Grade 3 or 4) vomiting in previous treatment cycles may require anti-emetic therapy.
Pacjenci, u których występowały podczas poprzednich cykli leczenia ciężkie wymioty (Stopień 3 lub 4) mogą wymagać leczenia przeciwwymiotnego.
EnglishAnti-emetic therapy
EnglishSupportive care for gastrointestinal adverse events requiring treatment may include medication with an anti- emetic or anti-diarrhoeal medication.
W razie wystąpienia tego typu zaburzeń zastosowane leczenie wspomagające może obejmować stosowanie leków przeciwwymiotnych lub przeciwbiegunkowych.
Englisheffects of Temodal (see section 4 “Possible side effects”), your doctor may prescribe you a medicine (an anti-emetic) to help prevent vomiting.
związanymi ze stosowaniem leku Temodal (patrz punkt 4 „ Możliwe działania niepożądane ”), lekarz prowadzący może przepisać leki zapobiegające wymiotom (przeciwwymiotne).
EnglishBefore receiving Busilvex, patients are given anticonvulsive medicines (to prevent seizures) and anti-emetic medicines (to prevent vomiting).
Przed otrzymaniem preparatu Busilvex pacjenci otrzymują leki przeciwdrgawkowe (w celu zapobiegania napadom padaczkowym) i leki przeciwwymiotne (w celu zapobiegania wymiotom).
EnglishThe anti-emetic effect persists for at least 12 hours, which for convenience may allow administration the night before early morning travel.
Efekt przeciwwymiotny utrzymuje się przynajmniej przez 12 godzin, co jest korzystne, gdyż umożliwia podanie leku wieczorem, przed podróżą zaplanowaną wcześnie rano dnia następnego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anti-emetic"

anti przyimek
Polish
emetic rzeczownik
emetic przymiotnik
Polish