"anti-counterfeiting" po polsku

EN

"anti-counterfeiting" - polskie tłumaczenie

EN

anti-counterfeiting {rzeczownik}

volume_up
anti-counterfeiting

Przykłady użycia - "anti-counterfeiting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(DE) Mr President, anti-counterfeiting is an extremely important issue.
(DE) Panie Przewodniczący! Zwalczanie podrabiania jest kwestią bardzo ważną.
EnglishAnti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (debate)
Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (debata)
EnglishAnti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (vote)
Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (głosowanie)
EnglishAnti-Counterfeiting Trade Agreement (motions for resolutions tabled): see Minutes
Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
EnglishOn 25 September 2008, it adopted a comprehensive European anti-counterfeiting and anti-piracy plan.
Dnia 25 września 2008 r. Rada przyjęła globalny europejski plan zwalczania podrabiania i piractwa.
EnglishThe Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is one such dossier.
Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) należy do tego rodzaju dokumentów.
EnglishAnti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) (
Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (
EnglishA question remains over the content of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
Treść Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) wciąż pozostaje pod znakiem zapytania.
English. - I voted for this resolution on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
na piśmie - Głosowałem przeciwko rezolucji w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA).
EnglishToday, I voted for the recently finalised international Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
Głosowałem za przyjęciem niedawno sfinalizowanej Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA).
EnglishWe also urged you to retain the narrow focus on anti-counterfeiting, as indicated in the title of the agreement.
Wezwaliśmy pana również do ścisłego skupienia się na walce z podrabianiem towarów, jak wskazano w tytule umowy.
English(SV) ACTA, or the Anti-Counterfeiting Trade Agreement as it stands for, is, of course, highly controversial.
(SV) ACTA, czyli porozumienie dotyczące zwalczania obrotu towarami podrobionymi jest oczywiście dalece kontrowersyjne.
EnglishThe next item is the Commission's statement on the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
Kolejnym punktem porządku obrad jest oświadczenie Komisji w sprawie porozumienia handlowego dotyczącego zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA).
EnglishCompatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement with the EU Charter of Fundamental Rights: see Minutes
Zgodność Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej: Patrz protokól
EnglishThe European Commission's negotiations relating to the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) have raised a few questions.
Rokowania Komisji Europejskiej w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) wywołały kilka pytań.
EnglishThis resolution, which lays down the comprehensive European anti-counterfeiting and anti-piracy plan, is a major political signal.
Przyjęcie tej rezolucji ustanawiającej globalny europejski plan zwalczania podrabiania i piractwa stanowi istotny sygnał polityczny.
EnglishAnti-counterfeiting
EnglishFor me this report is very topical because in Hungary a decision has been made to establish a national anti-counterfeiting body.
Dla mnie niniejsze sprawozdanie jest bardzo aktualne, ponieważ na Węgrzech podjęto decyzję dotyczącą powołania instytucji ds. walki z oszustwami.
EnglishMr President, with regard to the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), the current negotiations completely lack transparency.
Panie przewodniczący! Jeżeli chodzi o umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), obecne negocjacje są zupełnie nieprzejrzyste.
English(SK) What worries me is the European Commission's practice and procedure to negotiate the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).
(SK) Praktyki i procedury Komisji w związku z negocjacjami w sprawie umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) niepokoją mnie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "anti-counterfeiting"

anti przyimek
Polish