"anthrax" po polsku

EN

"anthrax" - polskie tłumaczenie

PL
EN

anthrax {rzeczownik}

volume_up
We've all learned what -- the kind of panic that can occur when an old disease rears its head, like anthrax.
Wszyscy nauczyliśmy się jaką panikę może wywołać powrót starej choroby takiej jak wąglik.
Anthrax becomes part of the social lexicon.
Wąglik na stałe wszedł do języka.
However, the CHMP considered that the particular context of anthrax (i. e. bioterrorism) required deviation from the usual requirement of clinical data and the benefit assessment.
CHMP uznał jednak, że szczególny kontekst, w jakim rozpatrywany jest wąglik (tj. zagrożenie bioterroryzmem) wymaga odstępstwa od zwykłych wymagań dotyczących danych klinicznych i oceny korzyści.

Przykłady użycia - "anthrax" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd once you've folded it into a paper airplane, I want you to take some anthrax --
A kiedy już złożycie z tego papierowy samolot, weźcie trochę wąglika...
EnglishThe MIC of the Bacillus anthrax strain that was applied in this study was 0.08µg/ ml.
Najmniejsze stężenie hamujące (MIC) szczepu wąglika podanego podczas badania wynosiło 0, 08µg/ ml.
EnglishWe've all learned what -- the kind of panic that can occur when an old disease rears its head, like anthrax.
Wszyscy nauczyliśmy się jaką panikę może wywołać powrót starej choroby takiej jak wąglik.
EnglishMost of the spending in the Bush administration has actually been more related to the anthrax results and bio-terrorism threat.
Większość wydatków podczas kadencji Busha dotyczyła raczej wąglika i zagrożenia bioterroryzmem.
EnglishAnthrax becomes part of the social lexicon.
EnglishTreating physicians should refer to national and / or international consensus documents regarding the treatment of anthrax.
leczenia tych zakażeń lekarze powinni się kierować narodowymi i (lub) międzynarodowymi zaleceniami dotyczącymi leczenia wąglika.
EnglishPhysicians are recommended to follow current national and/ or international consensus documents regarding the treatment of anthrax.
Zaleca się, aby lekarze stosowali się do aktualnych narodowych i (lub) międzynarodowych wytycznych dotyczących leczenia wąglika.
EnglishInhalation anthrax post-exposure prophylaxis and curative treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.
W przypadku podejrzewania lub potwierdzenia kontaktu z laseczką wąglika należy jak najszybciej rozpocząć podawanie leku.
EnglishThe treating physician should refer to national and / or international consensus documents regarding treatment of anthrax.
Lekarz prowadzący leczenie powinien brać pod uwagę krajowe i (lub) międzynarodowe dokumenty określające wspólne stanowisko na temat leczenia wąglika.
EnglishInhalation anthrax post-exposure prophylaxis and curative treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.
zakażeniom po kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.
EnglishThe treating physician is referred to national and / or international consensus documents regarding treatment of anthrax
Wskazane jest, by lekarz prowadzący zapoznał się z krajowymi i/ lub międzynarodowymi dokumentami zawierającymi zgodne stanowisko ekspertów w sprawie leczenia wąglika.
EnglishInhalation anthrax post-exposure prophylaxis and curative treatment for persons able to receive treatment by oral route when clinically appropriate.
Płucna postać wąglika (zapobieganie zakażeniom po kontakcie i leczenie) u pacjentów, którzy mogą przyjmować lek doustnie i kiedy jest to uzasadnione klinicznie.
EnglishThere are however no sufficient clinical data available to draw conclusion about the effectiveness of ciprofloxacin in the treatment of anthrax in humans.
Jednak nie ma dostępnych danych klinicznych wystarczających do wyciągnięcia wniosków na temat skuteczności cyprofloksacyny w leczeniu zakażenia wąglikiem u ludzi.
EnglishTwo-month treatment duration in adults with oral ciprofloxacin given at the following dose, 500 mg bid, is considered as effective to prevent anthrax infection in humans.
Uważa się, że dwumiesięczne podawanie osobom dorosłym cyprofloksacyny w dawce 500 mg dwa razy na dobę skutecznie zapobiega zakażeniu wąglikiem u ludzi.
EnglishReferring to the lack of clinical data to support the use of ciprofloxacin in anthrax, the applicant/ MAH proposed a statement in section 5.1.
Odnosząc się do braku danych klinicznych przemawiających za zastosowaniem ciprofloksacyny w wągliku wnioskodawca/ podmiot odpowiedzialny zaproponował w punkcie 5. 1 odpowiednie stwierdzenie.
EnglishTwo -month treatment duration in adults with oral ciprofloxacin given at the following dose, 500 mg bid, is considered as effective to prevent 14 anthrax infection in humans.
Trwające dwa miesiące leczenie ciprofloksacyną przyjmowaną doustnie w dawce wynoszącej 500 mg dwa razy na dobę uznaje się za skuteczną profilaktykę zakażeń laseczką wąglika u osób dorosłych.
EnglishHowever, the CHMP considered that the particular context of anthrax (i. e. bioterrorism) required deviation from the usual requirement of clinical data and the benefit assessment.
CHMP uznał jednak, że szczególny kontekst, w jakim rozpatrywany jest wąglik (tj. zagrożenie bioterroryzmem) wymaga odstępstwa od zwykłych wymagań dotyczących danych klinicznych i oceny korzyści.

Synonimy (angielski) dla "anthrax":

anthrax