EN

anterior {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "anterior" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPharmacotherapeutic group: anterior pituitary lobe hormones and analogues.
Grupa farmakoterapeutyczna: hormony przedniego płata przysadki mózgowej i ich analogi.
Englishcm²) of the ventral anterior abdominal/ umbilical region for an aseptic procedure.
cm2) okolicy przedniej brzusznej/ pępkowej do procedury aseptycznej.
EnglishNon-arteritic anterior ischemic optic neuropathy (NAION), Retinal vascular occlusion
Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), Okluzja naczyń siatkówki
EnglishInstructions for use in anterior lumbar spine fusion surgery
Instrukcja stosowania w operacjach przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego
EnglishNon-arteritic-anterior ischemic optic neuropathy Visual defects
Nietętnicza przednia niedo - krwienna neuropatia nerwu wzrokowego Zaburzenia widzenia
Englishif you have ever had loss of vision because of non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy
Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej
EnglishIf you have ever had loss of vision because of non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy
Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej
EnglishThe injections are given in the thighs or the anterior abdominal wall.
Wstrzyknięcia wykonuje się w uda lub przednią ścianę brzucha.
Englishcertain uncompensated endocrine disorders, (e. g. in hypothyroidism and in anterior pituitary or
Wydłużone działanie podanej podskórnie insuliny glargine może opóźniać ustąpienie hipoglikemii.
EnglishAnterior Pituitary Lobe Hormones and Analogues, ATC code:
Hormony przedniego płata przysadki mózgowej oraz ich analogi, kod ATC:
EnglishIn the anterior lumber spine fusion studies, over 288 patients received InductOs.
W badaniach dotyczących przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego ponad 288 pacjentów otrzymywało InductOs.
EnglishSpecial warnings and precautions for use specific to anterior lumbar spine fusion
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności do stosowania w przypadku przedniego usztywnienia kręgosłupa lędźwiowego
EnglishNon-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION), Retinal vascular occlusion, Visual field defect
Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego (NAION), Zamknięcie naczyń siatkówki, Ubytki pola widzenia
Englishml of the reconstituted solution should be injected subcutaneously in the upper arm, abdomen or anterior thigh.
ml przygotowanego roztworu należy wstrzyknąć podskórnie w górną część ramienia, brzuch lub przednią powierzchnię uda.
English− If you have ever had loss of vision due to non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).
− Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.
EnglishIn humans, we actually developed the front part of the neocortex called the anterior part of the neocortex. ~~~ And nature did a little trick.
U ludzi wykształciła się przednia część kory nowej nazywana przednią częścią kory nowej (anterior neocortex).
EnglishThe recommended dose of Fuzeon is 90 mg twice daily injected subcutaneously into the upper arm, anterior thigh or abdomen.
Zalecaną dawką preparatu Fuzeon jest 90 mg dwa razy na dobę, wstrzykiwane podskórnie w górną część ramienia, przednią powierzchnię uda lub w brzuch.
EnglishGonazon should be injected subcutaneously, in the ventral anterior abdominal wall, in the region of the umbilicus, using aseptic technique.
Gonazon należy podawać podskórnie w przednią, brzuszną część ściany brzusznej w okolicy pępka, z zastosowaniem techniki aseptycznej.
EnglishIntraocularly, there were dose-dependent increases in anterior chamber flare and cells with a peak 2 days after injection.
Wewnątrzgałkowo obserwowano zależne od dawki nasilenie odczynu zapalnego w komorze przedniej i wysięk z maksymalnym nasileniem 2 dni po wstrzyknięciu.
Englishserratus anterior muscle

Synonimy (angielski) dla "anterior":

anterior
anteriority
serratus anterior