"antagonism" po polsku

EN

"antagonism" - polskie tłumaczenie

EN

antagonism {rzeczownik}

volume_up
Dominating central serotonin antagonism may reduce the tendency of paliperidone to cause extrapyramidal side effects.
Dominujący ośrodkowy antagonizm serotoninowy może zmniejszać skłonność paliperydonu do wywoływania objawów pozapiramidowych.
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Możliwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy, ponieważ wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopaminą.
As it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Mo liwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpo rednich i po rednich agonistów dopaminy, poniewa wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopamin.

Przykłady użycia - "antagonism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn the contrary, a new phase of cooperation, not antagonism, has been initiated.
Wręcz przeciwnie, rozpoczyna się właśnie nowy etap współpracy, a nie sporów.
EnglishWe have also advocated it whenever we encountered antagonism at home.
Zawsze też opowiadaliśmy się za tym rozszerzeniem, kiedy napotykaliśmy wrogość w naszych krajach.
EnglishThese tumours can be related to prolonged dopamine D2 antagonism and hyperprolactinaemia.
Guzy te można powiązać z przedłużającym się antagonizmem względem dopaminy D2 i hiperprolaktynemią.
EnglishNo antagonism was observed between darunavir and any of those antiretrovirals.
Nie obserwowano działania antagonistycznego pomiędzy darunawirem a jakimkolwiek z leków przeciwretrowirusowych.
EnglishTherefore, we must not make the additional mistake of creating antagonism between Europe and China.
Dlatego nie możemy popełnić kolejnego błędu poprzez tworzenie antagonizmów między Europą a Chinami.
EnglishAs it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
noś stosują jednocześ olanzapinę lekami, które powodują c nie z wydł enie uż
EnglishAntagonism may be observed with nitrofurantoin.
Może wystąpić oddziaływanie antagonistyczne z nitrofurantoiną.
EnglishIn in vitro studies, no antagonism has been observed between tigecycline and other commonly used antibiotic classes.
W badaniach in vitro nie stwierdzono antagonizmu pomiędzy tygecykliną a innymi powszechnie stosowanymi grupami antybiotyków.
EnglishDominating central serotonin antagonism may reduce the tendency of paliperidone to cause extrapyramidal side effects.
Dominujący ośrodkowy antagonizm serotoninowy może zmniejszać skłonność paliperydonu do wywoływania objawów pozapiramidowych.
EnglishIn addition, clomipramine has anticholinergic effects by antagonism of cholinergic muscarinic receptors.
Dodatkowo klomipramina wykazuje także działanie antycholinergiczne wynikające z antagonizmu do cholinergicznych receptorów muskarynowych.
EnglishThis is shown, in particular, by the recent unrest following the rekindling of antagonism over the Muhammad cartoons.
Przykładem mogą być zwłaszcza niedawne niepokoje, powstałe wskutek ponownego rozbudzenia antagonizmów dotyczących karykatur Mahometa.
EnglishRussia cannot continue to fan the flames of antagonism between itself and the peoples around its most important export route.
Rosja nie może ciągle podsycać antagonizmu między sobą a narodami zamieszkującymi wokół jej najważniejszego szlaku eksportowego.
EnglishDue to its α 1-adrenergic receptor antagonism, aripiprazole has the potential to enhance the effect of certain antihypertensive agents.
Ze względu na antagonistyczne działanie na receptor adrenergiczny α1, arypiprazol może nasilać działanie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych.
EnglishAs it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Mo liwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpo rednich i po rednich agonistów dopaminy, poniewa wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopamin.
EnglishAs it exhibits in vitro dopamine antagonism, olanzapine may antagonize the effects of direct and indirect dopamine agonists.
Możliwe jest działanie antagonistyczne olanzapiny wobec bezpośrednich i pośrednich agonistów dopaminy, ponieważ wykazano in vitro antagonizm olanzapiny z dopaminą.
EnglishConversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of PritorPlus, hyperkalaemia might occur.
Z drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu PritorPlus, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
EnglishConversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of Kinzalkomb, hyperkalaemia might occur.
Z drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu Kinzalkomb, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
EnglishUnfortunately, the big issue of energy dependence comes to a head whenever a political crisis and political antagonism between Russia and Ukraine occur.
Dotkliwy problem zależności energetycznej powraca niestety za każdym razem, kiedy pomiędzy między Rosją i Ukrainą narasta kryzys i antagonizm polityczny.
EnglishConversely, due to the antagonism of the angiotensin II (AT1) receptors by the telmisartan component of MicardisPlus, hyperkalaemia might occur.
Z drugiej strony, z powodu antagonistycznego działania telmisartanu, składnika preparatu MicardisPlus, na receptor angiotensyny II (AT1) może wystąpić hiperkaliemia.
EnglishAnimal behavioral studies with olanzapine indicated 5HT, dopamine, and cholinergic antagonism, consistent with the receptor-binding profile.
Badania behawioralne na zwierz tach wykazały antagonizm olanzapiny w stosunku do receptorów 5HT, dopaminowych i cholinergicznych zgodny z profilem wi zania do receptorów.

Synonimy (angielski) dla "antagonism":

antagonism