EN

answer {rzeczownik}

volume_up
I know that protectionist measures are undesirable, but what is the answer?
Wiem, że działania protekcjonistyczne są niepożądane, ale jaka jest odpowiedź?
The answer, or lack of an answer, that we have given so far is not acceptable.
Udzielona przez nas dotychczas odpowiedź, czy też brak odpowiedzi, jest nie do przyjęcia.
That would be the answer to these controversies on European policy.
To byłaby odpowiedź na kontrowersje zaistniałe wokół polityki europejskiej.
A purely intergovernmental solution cannot be the right answer.
Rozwiązanie wyłącznie międzyrządowe nie może być właściwą odpowiedzią.
The only possible answer is a comprehensive one, which is exactly what we are doing.
Jedyne możliwe rozwiązanie musi być kompleksowe, i dokładnie nad tym pracujemy.
We must have an answer to 600 imprisoned Tibetans.
Musimy także znaleźć rozwiązanie sytuacji 600 uwięzionych Tybetańczyków.

Przykłady użycia - "answer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis would answer the question from Mrs Harms, who is not currently present.
To odpowiadałoby na pytanie pani poseł Harms, która w tej chwili jest nieobecna.
EnglishIt's a profound question, and what's even more amazing is how simple the answer is.
To gruntowne pytanie, a zadziwiające jest to, jak prosta jest odpowiedź na nie.
EnglishIt is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
To sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
English(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.
(SL) Odpowiedź na pierwszą część pytania posła Aylwarda brzmi zdecydowanie "tak”.
EnglishThat is the answer to the financial crisis and also to the crisis in agriculture.
Tak brzmi odpowiedź na kryzys finansowy, jak również na kryzys w rolnictwie.
English. - I have been asked by Mr Almunia to answer this question.
komisarz. - Pan komisarz Almunia poprosił mnie, abym odpowiedziała na to pytanie.
EnglishThe only possible answer is a comprehensive one, which is exactly what we are doing.
Jedyne możliwe rozwiązanie musi być kompleksowe, i dokładnie nad tym pracujemy.
EnglishProtectionism is never the answer and this is not the end of the global economy.
Protekcjonizm nigdy nie jest dobrą odpowiedzią, a to nie koniec światowej gospodarki.
EnglishIt is a crucial question which we must answer: how much money and for what policies?
To kluczowe pytanie, na które musimy odpowiedzieć: ile pieniędzy i jakie polityki?
EnglishMr President, I asked a direct question to the Council and I would like an answer.
Panie przewodniczący! Zadałam Radzie wyraźne pytanie i chciałabym uzyskać odpowiedź.
EnglishI would first like to thank the President of the Commission for his answer.
Chciałbym najpierw podziękować panu przewodniczącemu Komisji za jego odpowiedź.
EnglishThe EGF is not the answer to this crisis, but it is a considerable, significant help.
EFG nie jest odpowiedzią na ten kryzys, lecz zapewnia znaczącą i istotną pomoc.
EnglishAnd I think the answer is exchange, the habit of exchanging one thing for another.
Uważam, że tym procesem jest wymiana, zwyczaj wymiany jednej rzeczy za inną.
EnglishIf you continue to have problems, you'll need to answer your security question.
Jeśli problemy będą występować nadal, trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie ochronne.
EnglishTo these questions there is a single answer: the Roma issue is a European issue.
Na te pytania jest tylko jedna odpowiedź: sprawa Romów jest sprawą Europy.
EnglishI do not have to tell you that sometimes you do not get the answer to the question.
Nie muszę państwa informować, że nie zawsze otrzymujemy odpowiedź na nasze pytanie.
EnglishContinuous subsidisation cannot be an answer to challenges to competitiveness.
Nieustanne dotowanie nie może być odpowiedzią na wyzwania stawiane konkurencyjności.
EnglishIf you are not present, the question falls and you will not receive an answer.'
W razie pani nieobecności, pytanie zostanie pominięte i nie otrzyma pani odpowiedzi.”
EnglishWe want to show that we are capable of giving an answer on this compromise.
Chcemy pokazać, że jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na temat tego kompromisu.
EnglishWe need to give a positive answer to that question, which we do not always do.
Musimy udzielać na te pytania pozytywnych odpowiedzi, co nie zawsze robimy.

Synonimy (angielski) dla "answer":

answer
answerer