"another" po polsku

EN

"another" - polskie tłumaczenie

EN another
volume_up
{przymiotnik}

another (też: second, latter, the other)
volume_up
drugi {przym. m.}
Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.
Drugi punkt ważny - badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy.
It is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
Jest to więc drugi dobry powód, aby uczynić traktat przedmiotem referendum.
One is in favour of eurobonds and another is opposed.
Jeden opowiada się za euroobligacjami, drugi sprzeciwia się im.
another (też: ensuing, next, oncoming, following)
volume_up
następny {przym. m.}
Another agenda item for the next summit is the Lisbon Strategy.
Kolejnym punktem porządku obrad na następny szczyt jest strategia lizbońska.
There will be another Mumbai, just as past disasters have been repeated.
Będzie następny Bombaj, jak powtórzyły się inne wcześniejsze katastrofy.
Another huge problem area relates to heading 4 (EU as a global partner).
Następny ogromny problem dotyczy działu 4 (EU jako partner globalny).
another (też: emerging, new, emergent, novel)
volume_up
nowy {przym. m.}
And New York has another kind of knack for contemporary art.
Nowy York ma zupełnie inny rodzaj smykałki do sztuki współczesnej.
Apply a new patch as described above but on another part of the skin.
Nowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na
It is important because we are giving another check to balance the powers of our institutions.
To ważne, ponieważ dodajemy nowy mechanizm, który pozwoli zachować równowagę sił naszych instytucji.
another
volume_up
nowe {przym. n.}
I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości.
Rolling a car over is another area where we use technology.
Przewracanie samochodów to kolejny obszar, gdzie stosujemy nowe technologie.
In the future, they might even be able to start a new life in another country.
W przyszłości będą one mogły nawet rozpoczynać nowe życie w innym kraju.
another (też: new)
volume_up
nowa {przym. f.}
Another important matter is the use of microbes, which is a new innovation.
Kolejną istotną kwestią jest wykorzystanie mikrobów, będących nową innowacją.
We had agreed to develop another prudent procedure for licensing.
Zgodziliśmy się opracować nową racjonalną procedurę dopuszczania do uprawy.
And also with something technical, like these are DJ decks, it sort of adds another level.
Urządzeniom, jak narzędziom dla DJ-ów, kolor nadaje nową jakość.

Synonimy (angielski) dla "another":

another
English

Przykłady użycia - "another" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.
EnglishYesterday we approved another report about dialogue with the citizen in Europe.
Wczoraj przyjęliśmy inne sprawozdanie w sprawie dialogu z europejskimi obywatelami.
English(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.
(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.
EnglishBut I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.
Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.
EnglishIf not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.
EnglishWill Turkey and the European Union no longer have anything to say to one another?
Czy Turcja i Unia Europejska nie będą miały sobie nic więcej do powiedzenia?
EnglishThe issue with regard to the International Criminal Court is a matter for another day.
Sprawa dotycząca Międzynarodowego Trybunału Karnego to temat na osobną dyskusję.
EnglishBut if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.
Ale coś może pójść nie tak, jeśli wyświetlmy go z przypadkowo dobranym słowem.
EnglishTo put it another way, one gun emplacement costs the same as three Riley Roadsters.
Mówiąc inaczej, jedno stanowisko działa kosztuje tyle, ile trzy auta Riley Roadster.
EnglishOn the contrary, they are largely another product of a basic neo-liberal attitude.
Wręcz przeciwnie, w dużym stopniu są one produktem podstawowej postawy neoliberalnej.
EnglishThis is another contribution to reducing the costs of health care for us all.
To także przyczyni się do zredukowania kosztów opieki zdrowotnej dla nas wszystkich.
EnglishOne generation shall laud thy works to another, And shall declare thy mighty acts.
Naród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą.
EnglishSo when one-liners were really popular, everybody stole them from one another.
W czasach popularności krótkich dowcipów, ludzie kradli je sobie nawzajem.
EnglishCultures have a calling to enrich one another in a spirit of mutual respect.
Powołaniem kultur jest ich wzajemne wzbogacanie się w duchu wzajemnego poszanowania.
EnglishThey will not be free and fair, but we must settle for one small step after another.
Nie będą one wolne i sprawiedliwe, ale musimy zadowolić się strategią małych kroków.
EnglishEveryone assumes that he has probably been killed in one terrible way or another.
Każdy zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie został zabity w potwornych okolicznościach.
EnglishIt'll show you another way to verify conversion tracking without costing you a click.)
Więcej informacji na temat instalowania bloku tekstowego Statystyka witryn Google.
EnglishHydrochlorothiazide is a diuretic, which is another type of treatment for hypertension.
Blokując receptory, z którymi zazwyczaj wiąże się angiotensyna, irbesartan hamuje
EnglishIn another clinical study, erlotinib was shown not to affect pharmacokinetics
Powodowało jednak zmniejszenie biodostępności podawanego doustnie midazolamu do 24 %.
EnglishThis is my commandment, that ye love one another, even as I have loved you.
Toć jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował.