"annual turnover" po polsku

EN

"annual turnover" - polskie tłumaczenie

EN

annual turnover {rzeczownik}

volume_up
1. Biznes
annual turnover
The currency markets have an annual turnover of USD 360 trillion.
Rynki walutowe mają roczny obrót rzędu 360 bilionów dolarów.
The total annual turnover is around EUR 42 billion, or DKK 300 billion, according to the Commission's estimates.
Całkowity roczny obrót wynosi około 42 milionów euro lub 300 milionów DKK, według szacunków Komisji.

Przykłady użycia - "annual turnover" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe currency markets have an annual turnover of USD 360 trillion.
Rynki walutowe mają roczny obrót rzędu 360 bilionów dolarów.
EnglishThe European pharmaceutical sector realises a total annual turnover of more than EUR 170 billion.
Europejski sektor farmaceutyczny odnotowuje całkowite roczne obroty na poziomie ponad 170 miliardów euro.
EnglishThe total annual turnover is around EUR 42 billion, or DKK 300 billion, according to the Commission's estimates.
Całkowity roczny obrót wynosi około 42 milionów euro lub 300 milionów DKK, według szacunków Komisji.
EnglishThe 5 million people who work in the forests and the 16 million forest owners produce an annual turnover of EUR 300 billion.
Pięć milionów ludzi pracujących w lasach i 16 milionów właścicieli lasów wypracowuje 300 miliardów euro rocznego obrotu.
EnglishForests provide 2 million jobs, many in small and medium-sized enterprises (SMEs), and represent an annual turnover of EUR 300 billion.
Lasy zapewniają ponad 2 miliony miejsc pracy, wiele z nich w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), z rocznym obrotem ponad 300 miliardów euro.
EnglishI am thinking here of the eligibility criteria for the SMEs, in particular the proportion of time and annual turnover dedicated to research activities.
Myślę tu o kryteriach kwalifikujących małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności o proporcji czasu i obrotów rocznych przeznaczanych na działalność badawczą.
EnglishIn any event, companies cannot be forced to shell out more than 10% of their total annual turnover, which is the ceiling for the level of fines that can be imposed.
W każdym razie przedsiębiorstw nie można zmusić, aby wydały ponad 10 % swojego całkowitego rocznego obrotu, bo właśnie taki jest pułap dla grzywien, które można nakładać.
EnglishForests and wooded land currently cover more than 42% of the EU's surface and are an industry which provides approximately 2 million jobs, with an annual turnover of EUR 300 billion.
Lasy i inne grunty zalesione pokrywają obecnie 42 % powierzchni UE i stanowią sektor zapewniający ok. 2 miliony miejsc pracy i generujący ponad 300 miliardów euro obrotu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "annual turnover"

turnover rzeczownik
annual przymiotnik
inventory turnover rzeczownik
annual meeting rzeczownik
annual income rzeczownik
annual equivalent rate rzeczownik
annual leave rzeczownik
annual report rzeczownik
annual revenue rzeczownik
employee turnover rzeczownik
annual aberration rzeczownik
annual parallax rzeczownik
annual event rzeczownik