"annual report" po polsku

EN

"annual report" - polskie tłumaczenie

EN

annual report {rzeczownik}

volume_up
1. finanse
If the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
Jeżeli sprawozdanie roczne nie zostanie zatwierdzone, Rada Dyrektorów składa dymisję.
26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (
Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (2008) (
The Council of the European Union publishes the First Annual Report on Human Rights.
Rada Unii Europejskiej publikuje pierwsze sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka.

Przykłady użycia - "annual report" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (
Sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej (2008) (
EnglishThe Council of the European Union publishes the First Annual Report on Human Rights.
Rada Unii Europejskiej publikuje pierwsze sprawozdanie roczne dotyczące praw człowieka.
EnglishThis will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Odbędzie się to poprzez roczne sprawozdanie, które zostanie opublikowane przez Komisję.
EnglishJust like the annual report, it is thorough, complete and user-friendly.
Tak jak sprawozdanie roczne, jest dokładna, wyczerpująca i łatwa w nawigacji.
EnglishIf the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
Jeżeli sprawozdanie roczne nie zostanie zatwierdzone, Rada Dyrektorów składa dymisję.
EnglishCommissioner, have you received last June's annual report from Ireland?
Panie komisarzu! Czy wpłynęło do pana w czerwcu roczne sprawozdanie Irlandii?
EnglishPresentation of the Court of Auditors' annual report - 2008 (debate)
Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego - rok 2008 (debata)
EnglishPresentation of the Court of Auditors' annual report - 2009 (debate)
Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego - 2009 (debata)
EnglishPresentation of the Court of Auditors' annual report - 2006 (debate)
Przedstawienie sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego - 2006 (debata)
English18. 24th Annual Report from the Commission on monitoring the application of Community law (
18. roczne sprawozdanie Komisji z kontroli stosowania prawa wspólnotowego (
EnglishI also wish to thank the Ombudsman for his brilliant annual report.
Pragnę również podziękować Rzecznikowi Praw Obywatelskich doskonałego sprawozdania.
EnglishMy report on the ECB's 2008 annual report was drafted in this context.
W tym kontekście powstało moje sprawozdanie dotyczące raportu rocznego EBC za 2008 rok.
EnglishAnnual report on the deliberations of the Petitions Committee 2008 (short presentation)
Roczne sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2008 (krótka prezentacja)
EnglishAnnual Report on the operations of the Transparency Register - 2012
Coroczne sprawozdanie z działania Rejestru służącego przejrzystości - 2012
EnglishThe President also presents the ECB's Annual Report to the plenary of the European Parliament.
Prezes przedstawia ponadto raport roczny EBC na sesji plenarnej Parlamentu.
EnglishOn 24 May 2012 the Governing Council took note of the TARGET Annual Report 2011.
24 maja 2012 r. Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym dotyczącym systemu TARGET za 2011 r.
EnglishLast week I published my second annual report on that very subject.
W tamtym tygodniu opublikowałem moje drugie roczne sprawozdanie w tej właśnie sprawie.
EnglishFirst of all, I would like to thank all those who have prepared the annual report.
Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przygotowywali sprawozdanie roczne.
EnglishFinally, I also take note of your request to receive an annual report from the Commission.
Wreszcie chciałbym odnieść się do wniosku o otrzymywanie rocznego sprawozdania z Komisji.
EnglishI support the rapporteur's proposal for improvements in connection with the annual report.
Popieram wniosek sprawozdawcy o wprowadzenie ulepszeń w związku ze sprawozdaniem rocznym.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "annual report"

annual przymiotnik
report rzeczownik
to report czasownik