"annual meeting" po polsku

EN

"annual meeting" - polskie tłumaczenie

EN

annual meeting {rzeczownik}

volume_up
1. Handel

Przykłady użycia - "annual meeting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(Laughter) He said this in December 1862 to the second annual meeting of Congress.
(Śmiech) Powiedział to w grudniu roku 1862, na drugim dorocznym spotkaniu kongresu.
EnglishThe annual joint meeting between the European institutions is held in Brussels, Belgium.
Doroczne wspólne posiedzenie instytucji europejskich w Brukseli w Belgii.
EnglishLast week I was present at the annual meeting of the DFG - the German Research Council.
W ostatnim tygodniu byłem obecny na dorocznym spotkaniu DFG - Niemieckiej Fundacji Badań Nukowych.
EnglishAnnual General Meeting
EnglishThat is why I call in my report for an annual meeting of the ministers responsible for cohesion policies within the Council.
Właśnie z tego względu opowiadam się w moim sprawozdaniu za dorocznym spotkaniem ministrów odpowiedzialnych w Radzie za politykę spójności.
EnglishThe institutions hold their annual joint meeting and discuss the outlook for development of the Communities following the merger of the institutions.
Doroczne wspólne posiedzenie instytucji, na którym omawiane są perspektywy rozwoju Wspólnot po scaleniu instytucji.
EnglishThe annual meeting of the Parliamentary Conference of the EEC- African States and Madagascar (AASM) Association is held in Yaoundé, Cameroon.
Doroczne spotkanie Konferencji Parlamentarnej EWG oraz Stowarzyszonych Państw Afrykańskich i Madagaskaru w Jaunde w Kamerunie.
EnglishFirstly, the contracting parties adopted changes at a NAFO annual meeting in 2007, and an English version was produced.
Po pierwsze umawiające się strony konwencji przyjęły zmiany na dorocznym posiedzeniu NAFO w 2007 roku i pracowano na wersji dokumentu w języku angielskim.
EnglishThe governors of the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) hold their annual meeting.
Doroczne spotkanie Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MWF) oraz Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (IBRD).
EnglishIn 2007 and 2008, Parliament was not represented at the annual meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation (NAFO).
W latach 2007 i 2008 przedstawiciele Parlamentu nie byli obecni na corocznych posiedzeniach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO).
EnglishThus far, 22 countries have submitted an Annual Summary, meeting the basic minimum requirements of financial regulation, but not all are satisfactory.
Dotychczas 22 państwa przedłożyły roczne podsumowanie spełniające podstawowe minimalne wymogi rozporządzenia finansowego, ale nie wszystkie są zadowalające.
EnglishAt their annual meeting, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Contracting Parties formally approve the "Tokyo Round" results by consensus.
Umawiające się strony Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) na dorocznym posiedzeniu oficjalnie zatwierdzają w drodze konsensusu wyniki „rundy tokijskiej".

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "annual meeting"

annual przymiotnik
meeting rzeczownik
to hold a meeting czasownik
to chair a meeting czasownik
annual income rzeczownik