"annual growth rate" po polsku

EN

"annual growth rate" - polskie tłumaczenie

annual growth rate
PL
  • roczna stopa wzrostu

Przykłady użycia - "annual growth rate" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

According to the report authors, the compound annual growth rate of incidents detected annually increased 66% during the past six years.
As importantly, this market to grow at a compound annual growth rate of 40.3% from 2011-2016.
That would imply a compound annual growth rate of around 12% in sales of the 40-year-old beverage.
Oil and gas companies' bonds outstanding increased from $455 billion in 2006 to $1.4 trillion in 2014, an annual growth rate of 15%.
The real estate and infrastructure asset class contributed $405.32 million in investment income in 2015, with an annual growth rate of 22.23% as compared to 2014.
The state clocks an annual growth rate of 14.15 for the fiscal 2010-11.
Our topline revenue and net profits have expanded at a compounded annual growth rate of about 16.1% and 113.5% for the past five years.
The compounded annual growth rate of the construction sector over 2004-11 was 25.55%.
Their volumes are expected to grow at a compounded annual growth rate of 10 per cent during 2010-13 to reach 200 million.

Przykłady użycia - "annual growth rate" po polsku

EnglishThe annual growth rate of M1 increased to 2.0% in September, from 1.7% in August.
Roczna stopa wzrostu M1 zwiększyła się z 1,7% w sierpniu do 2,0% we wrześniu.
EnglishThe annual growth rate of M3 was 3.2% in March 2012, compared with 2.8% in February.
Roczna stopa wzrostu M3 w marcu 2012 r. wyniosła 3,2%, w porównaniu z 2,8% w lutym.
EnglishThe annual growth rate of loans to the private sector was 2.4% in July, after 2.5% in June.
Roczna dynamika kredytów dla sektora prywatnego wyniosła w lipcu 2,4%, wobec 2,5% w czerwcu.
EnglishThe annual growth rate of loans to the private sector, at 1.2%, remained unchanged from August.
Roczna dynamika kredytów dla sektora prywatnego wyniosła 1,2%, bez zmian w porównaniu z sierpniem.
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 stood at 0.2% in July 2010, unchanged from June.
roczna dynamika agregatu M3 nie zmieniła się w porównaniu z czerwcem i wyniosła 0,2%.
EnglishSo they calculate the percent annual growth rate of [the] economy.
EnglishThe annual growth rate of loans to the private sector also rose, standing at 1.2%, after 0.8% in the previous month.
Wzrosła również roczna dynamika kredytów dla sektora prywatnego, z 0,8% w lipcu do 1,2% w sierpniu.
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 was 2.0% in July 2011, after 1.9% in June.
W dziedzinie analizy monetarnej, roczna dynamika agregatu M3 w lipcu 2011 r. wyniosła 2,0%, wobec 1,9% w czerwcu.
EnglishAt the same time, shifts out of overnight deposits drove the annual growth rate of M1 down further in July.
Ponadto przesunięcia środków z depozytów jednodniowych spowodowały dalszy spadek rocznej stopy wzrostu M1 w lipcu.
EnglishThe annual growth rate of loans to the private sector increased to 1.4% in October from 1.2% in the previous month.
Wzrosła również roczna dynamika kredytów dla sektora prywatnego, z 1,2% we wrześniu do 1,4% w październiku.
EnglishAs a consequence, the annual growth rate of M3 probably overstates the underlying pace of monetary expansion.
Zjawisko to spowodowało, że roczna dynamika agregatu M3 prawdopodobnie zawyżyła oceny tempa ekspansji monetarnej.
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 was 2.8% in August 2011, up from 2.1% in July.
W dziedzinie analizy monetarnej, roczna dynamika agregatu M3 w sierpniu 2011 r. wyniosła 2,8%, wobec 2,1% w lipcu.
EnglishThe annual growth rate of bank loans to the non-financial private sector turned somewhat more negative in October.
Roczna dynamika kredytu dla prywatnego sektora niefinansowego, już wcześniej ujemna, w październiku jeszcze nieco spadła.
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 rose to 1.1% in August 2010, from 0.2% in July.
Jak wynika z analizy monetarnej, roczna dynamika agregatu M3, która w lipcu 2010 r. wyniosła 0,2%, w sierpniu wzrosła do 1,1%.
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 increased to 3.1% in September 2011, up from 2.7% in August.
W dziedzinie analizy monetarnej roczna dynamika agregatu M3 we wrześniu 2011 r. wzrosła do 3,1%, z 2,7% w sierpniu.
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 remained slightly negative, at -0.1%, in March 2010.
Jak wynika z analizy monetarnej, w marcu 2010 r. roczna dynamika agregatu M3 utrzymała się nieznacznie poniżej zera (-0,1%).
EnglishTurning to the monetary analysis, the annual growth rate of M3 decreased to 2.6% in October 2011, after 3.0% in September.
Jak wynika z analizy monetarnej, roczna dynamika agregatu M3 spadła z 3,0% we wrześniu 2011 r. do 2,6% w październiku.
EnglishThe annual growth rate of M3 fell to 2.5% in April, down from 3.1% in March, following strong inflows into money in the first quarter of the year.
Roczna dynamika M3 spadła z 3,1% w marcu do 2,5% w kwietniu, po silnych wpływach do tego agregatu w pierwszym kwartale.
EnglishThe annual growth rate of loans to households stood at 2.8% in September and thereby remained at levels seen in previous months.
Roczna dynamika kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła we wrześniu 2,8%, czyli nie zmieniła się w porównaniu z poprzednimi miesiącami.
EnglishThe annual growth rate of bank loans to the private sector is increasingly supported by the flow of loans to non-financial corporations.
Na roczną dynamikę kredytów dla sektora prywatnego w coraz większym stopniu pozytywnie wpływa dynamika kredytów dla przedsiębiorstw.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "annual growth rate"

growth rzeczownik
annual przymiotnik
rate rzeczownik
annual equivalent rate rzeczownik