"Ankara" po polsku

EN

"Ankara" - polskie tłumaczenie

volume_up
Ankara {nazwa wł.}
PL
PL

"Ankara" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Ankara {nazwa wł.}
EN
EN

Ankara {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Ankara
As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.
Wskazuje na to przykład Cypru, Ankara nie jest skłonna do złagodzenia swego stanowiska.
We also know that Ankara waged a diplomatic war to prevent any reference to this in the Lisbon text.
Wiemy też, że Ankara wypowiedziała wojnę dyplomatyczną, by zapobiec wspominaniu o tym w tekście z Lizbony.
Ankara still has many challenges ahead on the road to membership of the European Union, and those challenges are not easy.
Ankara ma nadal przed sobą wiele wyzwań na drodze do członkostwa do Unii Europejskiej i te wyzwania nie są łatwe.
PL

Ankara {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Ankara
Wskazuje na to przykład Cypru, Ankara nie jest skłonna do złagodzenia swego stanowiska.
As the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.
Wiemy też, że Ankara wypowiedziała wojnę dyplomatyczną, by zapobiec wspominaniu o tym w tekście z Lizbony.
We also know that Ankara waged a diplomatic war to prevent any reference to this in the Lisbon text.
Ankara ma nadal przed sobą wiele wyzwań na drodze do członkostwa do Unii Europejskiej i te wyzwania nie są łatwe.
Ankara still has many challenges ahead on the road to membership of the European Union, and those challenges are not easy.

Przykłady użycia - "Ankara" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt has been said that 14 chapters are frozen because of the Ankara Protocol.
Powiedziano, iż 14 rozdziałów jest zamrożonych z powodu protokołu z Ankary.
EnglishA week ago, I had the chance to go to Ankara and speak with the Tekel employees.
W zeszłym tygodniu miałem okazję pojechać do Ankary i rozmawiać z pracownikami firmy Tekel.
English. - (PL) This very good report will not be well received in Ankara.
w imieniu grupy UEN. - To bardzo dobre sprawozdanie nie będzie łatwą lekturą w Ankarze.
EnglishHere too the situation calls for swift action from Brussels toward Ankara.
W tym względzie sytuacja również prosi się o szybkie działanie ze strony Brukseli wobec Ankary.
EnglishFor that reason, we must continue to push, this year, for the ratification of the Ankara Protocol.
Z tego też powodu powinniśmy w tym roku naciskać na ratyfikację protokołu z Ankary.
EnglishThe Council will also be assessing the implementation of the additional protocol to the Ankara Treaty.
Rada będzie również oceniać realizację protokołu dodatkowego do układu z Ankary.
EnglishAs the example of Cyprus shows, Ankara does not pull its punches.
Wskazuje na to przykład Cypru, Ankara nie jest skłonna do złagodzenia swego stanowiska.
EnglishMr van Baalen, the issue of the Ankara Protocol is important.
Panie van Baalen! Kwestia protokołu rozszerzającego układ z Ankary jest bardzo ważna.
EnglishWe often say to our Turkish friends that they must ratify and implement the Ankara Protocol.
Często powtarzamy naszym tureckim przyjaciołom, że muszą ratyfikować i wdrożyć ten protokół.
EnglishThis has to stop and this must be a strong message sent to Ankara by the European Parliament.
Praktyka taka musi się skończyć i Parlament Europejski musi to wyraźnie powiedzieć Ankarze.
EnglishAnother point I would like to discuss is the Ankara Protocol.
Kolejnym problemem, który chciałbym omówić jest protokół rozszerzający układ z Ankary.
English(RO) We welcome the signing of the Nabucco project agreement on 13 July in Ankara.
(RO) Jesteśmy zadowoleni z podpisania porozumienia w sprawie projektu Nabucco w dniu 13 lipca w Ankarze.
EnglishWe are all behind the Ankara Government, behind the Turkish people in the fight against terrorism.
Wszyscy wspieramy rząd w Ankarze i naród turecki w walce z terroryzmem.
EnglishFourteen chapters are frozen because Turkey stubbornly refuses to extend the Ankara Protocol.
Czternaście rozdziałów jest zamrożonych, gdyż Turcja uparcie odmawia rozszerzenia protokołu z Ankary.
EnglishWhen will Turkey have to comply with the Ankara Protocol?
Kiedy Turcja będzie musiała się zastosować do protokołu z Ankary?
EnglishThis concerns both the reform process and the Ankara Protocol.
Dotyczy to zarówno procesu reform jak i protokołu z Ankary.
EnglishTurkey needs to look in the mirror: it has not implemented the Ankara Protocol or recognised Cyprus.
Turcja musi spojrzeć w lustro: nie wykonała ona postanowień protokołu z Ankary ani nie uznała Cypru.
EnglishNow in the early 1970s, in Ankara, that was a bit unusual.
Na początku lat 70-tych w Ankarze, było to nieco niezwykłe.
EnglishWe also know that Ankara waged a diplomatic war to prevent any reference to this in the Lisbon text.
Wiemy też, że Ankara wypowiedziała wojnę dyplomatyczną, by zapobiec wspominaniu o tym w tekście z Lizbony.
EnglishWe know that the Ankara Protocol must definitely be implemented with regard to the Cyprus question.
Wiemy, że protokół z Ankary musi zostać ostatecznie wprowadzony w życie w odniesieniu do kwestii cypryjskiej.

Synonimy (angielski) dla "Ankara":

Ankara