EN

animated {przymiotnik}

volume_up
animated
The kit consists of an 8-minute animated film, a set of leaflets for the pupils and a booklet with economic background information for the teachers.
W skład pakietu wchodzi ośmiominutowy film animowany, zestaw broszur dla uczniów i materiały dla nauczycieli zawierające informacje z zakresu ekonomii, ułatwiające przygotowanie lekcji.
animated (też: animate, astir, kicking, lively)

Przykłady użycia - "animated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor, in truth, we had moved light years from the passions that animated them.
Prawdę mówiąc odeszliśmy na lata świetlne od tej pasji, która ich napędzała.
EnglishHowever, I am looking forward to a very animated, interesting discussion tonight.
Jednakże liczę na ciekawą, ożywioną debatę na ten temat.
EnglishPerhaps our evening debates should be more animated and more heated so as to warm up the atmosphere.
Być może wieczorne debaty powinny być bardziej ożywione i gorące, żeby podgrzać atmosferę.
EnglishAnd that animated graphics can make a difference.
Powiedziałem też, że animowana grafika może pomóc.
EnglishI must emphasise that our group, albeit after an animated internal discussion, has decided not to table any amendments.
Muszę podkreślić, że nasza grupa, mimo ożywionej debaty wewnętrznej, zdecydowała się nie zgłaszać żadnych poprawek.
EnglishThere is an animated series in the works.
EnglishI find it regrettable that you do not make use of the blue card when we are all trying to make parliamentary debates more animated.
Szkoda, że nie korzysta Pan z reguły niebieskiej kartki, kiedy wszyscy staramy się ożywić debaty parlamentarne.
EnglishI am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
Jestem pewna, że będzie to tak żywa dyskusja jak dzisiejsza, ponieważ moim zdaniem produkcja mleczna nigdy nie będzie tematem nudnym.
EnglishTo track outbound clicks on an animated GIF or other type of static banner ad, add the following code within the tag:
Aby śledzić kliknięcia wychodzące na animowanych grafikach GIF lub innych statycznych banerach reklamowych, należy dodać w tagu następujący kod:
EnglishYou've got to remember that in this time of year, 1993, what was considered a successful animated picture was "The Little Mermaid," "Beauty and the Beast," "Aladdin," "Lion King."
Musicie pamiętać że w tym czasie w 1993 roku za udane filmy animowane uważano „Małą Syrenkę", „Piękną i Bestię", „Aladyna", „Króla Lwa".
EnglishAnd so, what we found out was that, if you take animals that are animated like you and I, and you make them cold -- that is, these were the garden worms -- now they're dead.
W ten sposób dowiedzieliśmy się, że jeśli zwierzę w stanie "aktywnym" poddamy działaniu niskiej temepratury, to - wszystkie dżdżownice i nicienie były martwe.
EnglishThe kit consists of an 8-minute animated film, a set of leaflets for the pupils and a booklet with economic background information for the teachers.
W skład pakietu wchodzi ośmiominutowy film animowany, zestaw broszur dla uczniów i materiały dla nauczycieli zawierające informacje z zakresu ekonomii, ułatwiające przygotowanie lekcji.
EnglishOccasionally, human beings are briefly de-animated, and the stories of people who are briefly de-animated that interest me the most are those having to do with the cold.
Czasami także i nam, ludziom, zdarza się przeżyć stan pewnego nieożywienia, a spośród wszystkich takich historii te, które interesują mnie najbardziej mają związek z zimnem.
EnglishMr President, I am pleased to see that the sittings of the European Parliament are no less animated and rich in performances than those of the Hungarian Parliament, which makes me feel quite at home.
Panie Przewodniczący! Cieszę się, że posiedzenia Parlamentu Europejskiego są nie mniej ożywione i pełne występów niż sesje parlamentu węgierskiego - czuję się tu jak w domu.