EN

animate {przymiotnik}

volume_up
I am sure that will be as animated a debate as we have had today, because I think dairy production will never be boring.
Jestem pewna, że będzie to tak żywa dyskusja jak dzisiejsza, ponieważ moim zdaniem produkcja mleczna nigdy nie będzie tematem nudnym.
animate (też: animated, astir, kicking, lively)

Przykłady użycia - "animate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBecause we had found a way to de-animate a mammal, and it didn't hurt it.
Ponieważ znaleźliśmy taki sposób spowolnienia metabolizmu ssaka, który mu nie zaszkodził.
EnglishAnd it's too cerebral to animate guts and hearts and behavior when the going gets rough.
I jest zbyt intelektualna żeby ożywić ciało i serce i postępowanie kiedy robi się ciężko.
EnglishYou know, I said -- I went to Play-Doh, and said, "Look, I can animate this."
Poszedłem z tym do PLAY-DOH i powiedziałem, że mogę tym sterować.
EnglishIt is the process by which animals de-animate, appear dead and then can wake up again without being harmed.
Jest to proces, przez który zwierzęta zatrzymują swe procesy życiowe, sprawiają wrażenie martwych, a potem budzą się znów nie doświadczając żadnych skutków ubocznych.
EnglishI can animate the lines.
EnglishSo if you look at the character carefully, you see there are lots of body movements going on, none of which you have to animate like in the old days.
Jeśli dobrze przyjrzycie się tej postaci, zobaczycie bardzo dużo ruchów ciała, żadnego z których nie trzeba animować po staremu.
EnglishI feel an obligation to animate and humanize these spaces continually in order to preserve their memories in a creative way -- before they're lost forever.
Czuję, że powinnam animować i uczłowieczać te przestrzenie, tak by w twórczy sposób ocalić ich wspomnienia, zanim przepadną na zawsze.
EnglishAnd one of the crucial points is to make them searchable, and then people can use the different design tool to animate it there.
Jednym z rozstrzygających punktów jest umożliwienie ich przeszukiwania, a wówczas ludzie będą mogli użyć innego narzędzia projektowania, aby wprowadzić tu animację.
EnglishTo produce these animations, an animator at a studio has to anticipate what's going to happen in the actual game, and then has to animate that particular sequence.
Aby stworzyć te animacje, animator w studio musi przewidzieć, co będzie się dziać w grze, a następnie wykonać animację danej sekwencji.
EnglishAnd, in addition to the coarse-scale geometry, they also used all of that detail to create a set of what are called "displacement maps" that animate as well.
I w dodatku do tej ogólnej geometrii użyto wszystkich detali aby stworzyć zestaw czegoś co nazywano "mapami przemieszczeń", które również animowali.
EnglishTo add an animation to a shape, click +Add animation in the Animations pane when that shape is selected, or right click the shape and select Animate.
Aby dodać animację do kształtu, po wybraniu kształtu kliknij +Dodaj animację w okienku Animacje lub kliknij kształt prawym przyciskiem myszy i wybierz Animuj.
English. ~~~ It doesn't animate them.
Nie osiągneliśmy perfekcji, ale ten pomysł moze zmienić życia tysięcy czy nawet milionów nastolatków znudzonych szkołą, która ich nie ekscytuje.