"animal welfare" po polsku

EN

"animal welfare" - polskie tłumaczenie

EN

animal welfare {rzeczownik}

volume_up
The CAP is improving our environment and animal welfare continues to improve.
WPR poprawia nasze środowisko, a dobrostan zwierząt nadal się poprawia.
The Council naturally shares the Member's concern regarding animal welfare.
Oczywiście Rada podziela troskę posłów o dobrostan zwierząt.
Animal health and animal welfare are important issues for European citizens, and rightly so.
Zdrowie zwierząt i dobrostan zwierząt to sprawy istotne dla obywateli Europy, i słusznie.

Przykłady użycia - "animal welfare" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishStandards of animal welfare should be obligatory and should be improved.
Standardy dobrostanu zwierząt powinny obowiązywać i powinny być podwyższane.
EnglishThe CAP is improving our environment and animal welfare continues to improve.
WPR poprawia nasze środowisko, a dobrostan zwierząt nadal się poprawia.
EnglishThe Council shares the Member of Parliament's concern regarding animal welfare.
Rada podziela zaniepokojenie pani poseł kwestią dobrostanu zwierząt.
EnglishThe Commission plans to present a new EU strategy for animal welfare in 2011.
Komisja planuje przedstawić nową strategię UE w odniesieniu do dobrostanu zwierząt w 2011 roku.
EnglishA succession of new animal welfare measures is being introduced.
Wprowadzany jest cały szereg nowych środków dotyczących dobrostanu zwierząt.
EnglishAnimal health and animal welfare are important issues for European citizens, and rightly so.
Zdrowie zwierząt i dobrostan zwierząt to sprawy istotne dla obywateli Europy, i słusznie.
EnglishOne other animal welfare issue I wish to raise is that of sheep tagging.
Kolejną sprawą dotyczącą dobrostanu zwierząt, jaką chciałbym poruszyć, jest kolczykowanie owiec.
EnglishThe Council naturally shares the Member's concern regarding animal welfare.
Oczywiście Rada podziela troskę posłów o dobrostan zwierząt.
EnglishIn Europe, we have the strictest animal welfare and hygiene regulations in the world.
W Europie mamy najbardziej restrykcyjne na świecie przepisy dotyczące dobrostanu i higieny zwierząt.
EnglishThat would be in the interests of animal welfare and of human health.
Byłoby to z korzyścią dla dobrostanu zwierząt i ludzkiego zdrowia.
EnglishThe European Union is in pole position when it comes to animal welfare.
Jeśli idzie o przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt, Unia Europejska znajduje się na czele stawki.
EnglishIt shows that trade and animal welfare are compatible and we should rejoice in that.
Stanowi to dowód tego, że da się pogodzić handel z dobrostanem zwierząt, i z tego powinniśmy się cieszyć.
EnglishThis is bad news for the environment, for safety, for working conditions and also for animal welfare.
Są to złe wieści dla środowiska, bezpieczeństwa, warunków pracy oraz dobrostanu zwierząt.
EnglishThis will be important in supporting research into animal health and welfare issues.
Będzie to ważne z punktu widzenia wsparcia badań nad zagadnieniami z dziedziny zdrowia i dobrostanu zwierząt.
EnglishThe public is very sensitive to animal welfare issues.
Społeczeństwo jest bardzo uwrażliwione na kwestie dobrostanu zwierząt.
EnglishI voted against the resolution, although I am firmly in favour of protecting animal welfare.
na piśmie - Głosowałem za odrzuceniem rezolucji, chociaż stanowczo popieram ochronę dobrostanu zwierząt.
EnglishEvaluation and assessment of the Animal Welfare Action Plan 2006-2010 (
Ocena i podsumowanie wspólnotowego planu działania na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (
EnglishMoreover - and this may not be so popular - somehow or other, we have to pay for animal welfare.
Ponadto coś, co może się nie spodobać, ale w taki czy inny sposób musimy płacić za dobrostan zwierząt.
EnglishApart from that, clones would appear to be incompatible with EU animal welfare legislation.
Poza tym klonów prawdopodobnie nie dałoby się pogodzić z unijnym prawodawstwem w dziedzinie dobrostanu zwierząt.
EnglishThe Danish Social Democrats voted in favour of the report on animal welfare in the EU.
na piśmie. - (DA) Duńscy Socjaldemokraci zagłosowali za przyjęciem sprawozdania dotyczącego dobrostanu zwierząt w UE.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "animal welfare"

welfare rzeczownik
animal rzeczownik
animal przymiotnik
animal technician rzeczownik
animal hair rzeczownik
Polish
animal lover rzeczownik
child welfare rzeczownik
animal cell rzeczownik
animal fat rzeczownik
animal model rzeczownik
animal migration rzeczownik
animal feed manufacturer rzeczownik
animal trap rzeczownik
Polish