EN

angles {liczba mnoga}

volume_up
angles
volume_up
kąty {niemęskoos.}
And we see the angles of the rings at different angles, there.
Widzimy rożne kąty pierścienia w zależności od nachylenia.
angles
volume_up
rogi {niemęskoos.}
angles (też: aspects)

Przykłady użycia - "angles" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe collect multiple viewpoints, vantage points, angles, textures.
Zbieramy wiele punktów widzenia, punktów obserwacyjnych, kątów widzenia, tekstur.
EnglishHuman technologies have tended to be large, flat, with right angles, stiff, made of metal.
Wynalazki ludzi są zazwyczaj duże, płaskie kanciaste, sztywne, metalowe.
EnglishIn my view, the improvements our citizens expect can come from two angles.
W mojej opinii, ulepszenia, których oczekują od nas obywatele, mogą wywodzić się z dwóch aspektów.
EnglishSo really, any of these angles should have been enough to convince me to go vegetarian.
A ja tymczasem wsuwałem steki. ~~~ Dlaczego grałem na zwłokę?
EnglishThey were actually high school classmates together at the same high school in suburban Los Angles in the 1960s.
Chodzili do jednej klasy w liceum na przedmieściach Los Angeles w latach 60-tych.
EnglishThe cool thing is, this does it from all angles.
Ale to właśnie jest świetne, że to urządzenie potrafi to zrobić ze wszystkich kątów.
EnglishIn essence, you can begin to define rakes and viewing angles of people in the orchestra seating, at will.
Można zupełnie dowolnie określić nachylenie i kąt widzenia ludzi siedzących w tamtym miejscu.
EnglishAnd we see the angles of the rings at different angles, there.
Widzimy rożne kąty pierścienia w zależności od nachylenia.
EnglishI can look at it from multiple viewpoints and angles.
Mogę go obejrzeć z różnych punktów widzenia, pod różnymi kątami.
EnglishInsert the full le ngth of the needle at right angles into the skin
EnglishEven though we are looking at these issues from different angles, most of us can agree on several things.
Pomimo że postrzegamy przedmiotowe sprawy z różnych punktów widzenia, większość z nas może zgodzić się w szeregu różnych kwestii.
EnglishMake the injection Insert the injection needle with a quick dart-like thrust at right angles to the skin, into the muscle.
Wykonać wstrzyknięcie Szybkim zdecydowanym ruchem wprowadzić igłę do mięśnia pod kątem prostym do powierzchni skóry.
English5 Make the injection Insert the injection needle with a quick dart-like thrust at right angles to the skin, into the muscle.
Wykonać wstrzyknięcie Szybkim zdecydowanym ruchem wprowadzić igłę do mięśnia pod kątem prostym do powierzchni skóry.
Englishis a unique distance and dimension, ~~~ and all of the connections are unique angles. ~~~ Now, the only way we could design that,
Każdy z elementów w tej konstrucji ma niepowtarzalne odstępy i wymiary i wszystkie łączą się pod różnymi kątami.
EnglishThe agenda does not assume that there is just one effective method for combating poverty, but aims to attack poverty from different angles.
Agenda nie zakłada istnienia tylko jednej skutecznej metody walki z ubóstwem, lecz zawiera zamysł "zaatakowania” ubóstwa z różnych stron.
EnglishThey are marked ‘LTG’ above the number ‘2’ on one side; and with two ovals overlapping at right angles on the other.
Oznaczone są napisem „ LTG ” znajdującym się powyżej napisu „ 2 ” na jednej stronie; na drugiej stronie wytłoczone są dwie elipsy krzyżujące się pod kątem prostym.
EnglishHowever, it should be added that, if we look at this situation from all angles, the drop in prices is not merely the result of a fall in demand.
Należy jednak dodać, że jeśli przyjrzymy się sytuacji pod różnymi kątami, to okaże się, że spadek cen nie jest jedynie wynikiem spadku popytu.
EnglishAnd of course all the data is inside, so I can start rotating, I can look at it from different angles, and I can see that this woman had a problem.
Ponieważ w środku znajdują się wszystkie dane, mogę obraz obrócić i patrzeć na niego pod różnymi kątami. ~~~ Stąd widzę że ta kobieta miała problem.
EnglishThe virtue of integrated planning is in the understanding that complex problems can only be solved by approaching them from several different angles at once.
Zaletą zintegrowanego planowania jest zrozumienie, że złożone problemy można rozwiązać poprzez przyglądanie się im z kilku perspektyw jednocześnie.
EnglishWe are looking at this problem from various angles, and we are looking for the source of the infection, the identity of the pathogen and the possibility of a cure.
Podoba mi się ta debata. Rozpatrujemy ten problem z różnych perspektyw i szukamy źródła zakażenia, rodzaju patogenu oraz możliwości wyleczenia.

Synonimy (angielski) dla "angle":

angle