EN

angiotensin-converting enzyme {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
angiotensin-converting enzyme
Ramipril Ramiprilat, the active metabolite of the prodrug ramipril, inhibits the enzyme dipeptidylcarboxypeptidase I (synonyms: angiotensin-converting enzyme; kininase II).
Ramiprylat, aktywny metabolit proleku – ramiprylu, hamuje enzym dipeptydylokarboksypeptydazę I (synonimy: konwertaza angiotensyny; kininaza II).
Dissociation of perindoprilat bound to angiotensin converting enzyme leads to an “ effective” elimination half-life of 25 hours, resulting in steady-state within 4 days.
Dysocjacja peryndoprylatu związanego z konwertazą angiotensyny prowadzi do tego, że „ efektywny ” okres półtrwania wynosi 25 godzin, co powoduje, iż stan równowagi następuje w ciągu 4 dni.

Przykłady użycia - "angiotensin-converting enzyme" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAngiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors may decrease the blood glucose levels.
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi.
Englishangiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors used to treat certain heart conditions
inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niektórych chorób
EnglishAngiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitors used to treat high blood pressure or other
Picie soku grejpfrutowego może zwiększać stężenie leku TORISEL we krwi, dlatego należy
Englishangiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors (used to treat certain heart conditions or
inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niektórych chorób
Englishangiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors (used to treat certain heart conditions or high
inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niektórych chorób
EnglishBeta blockers or angiotensin-converting enzyme inhibitors (used, for example, to treat high
Leki blokujące receptory β- adrenergiczne lub inhibitory konwertazy angiotensyny (stosowane
Englishangiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors (used to treat certain heart conditions orhigh blood
inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niektórych chorób
EnglishRamipril is an angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor.
Ramipryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).
EnglishThe active substance in Tritace, ramipril, is an angiotensin- converting enzyme (ACE) inhibitor.
Substancja czynna preparatu Tritace, ramipryl, jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE).
EnglishThis belongs to a group of medicines called ACE inhibitors (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors).
Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).
EnglishRamipril belongs to a group of medicines called “ACE inhibitors” (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors).
Ramipryl należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).
Englishis blocking agents, angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, salicylates, alcohol, anabolic steroids or sulphonamides.
pu blokuj ce receptory beta- adrenergiczne, inhibitory enzymu konwertuj cego angiotensyn (ACE),
EnglishThe following agents may enhance the hypoglycaemic effect of nateglinide: angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEI).
Następujące leki mogą zwiększać hipoglikemizujące działanie nateglinidu: inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI).
EnglishTelmisartan does not inhibit angiotensin converting enzyme (kininase II), the enzyme which also degrades bradykinin.
Telmisartan nie hamuje enzymu konwertującego angiotensynę (kininazy II), enzymu odpowiedzialnego także za rozkład bradykininy.
EnglishTelmisartan does not inhibit angiotensin converting enzyme (kininase II), the enzyme which also degrades bradykinin.
Telmisartan nie hamuje aktywności konwertazy angiotensyny (kininazy II), enzymu odpowiedzialnego także za rozkład bradykininy.
EnglishAngiotensin Converting Enzyme Inhibitors
EnglishAngiotensin Converting Enzyme Inhibitor
EnglishThis included diuretics, cardiac glycosides, beta- blockers and/ or angiotensin-converting enzyme inhibitors.
Zawierało ono leki moczopędne, glikozydy nasercowe, leki blokujące receptory beta- adrenergiczne i (lub) inhibitory konwertazy angiotensyny.
EnglishTritace contains ramipril, a second-generation nonsulfhydryl angiotensin converting enzyme inhibitor (ACE-I).
Ocena krytyczna CHMP przeprowadził ocenę kilku niejednolitych fragmentów tekstu informacji o preparacie Tritace i przyjęto jego poprawioną wersję.
EnglishAngiotensin converting enzyme inhibitors cause a higher rate of angioedema in black patients than in non- black patients.
Inhibitory konwertazy angiotensyny częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej, niż w przypadku innych ras ludzkich.

Synonimy (angielski) dla "angiotensin-converting enzyme":

angiotensin-converting enzyme

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "angiotensin-converting enzyme"

enzyme rzeczownik
Polish