EN

and so on

volume_up
and so on (też: etc, or similar)
volume_up
itp. [skr.] (i tym podobne)
They are also introducing environmental taxes, and so on and so forth.
., itp.
We need cooperation between universities, hospitals and so on in Europe.
W Europie potrzebujemy współpracy pomiędzy uniwersytetami, szpitalami, itp.
Sometimes, they are having a helicopter to supply them with ammunition and so on.
Czasem używali helikoptera, którym dostarczano im amunicję, itp.
and so on (też: etc, etc.)
volume_up
itd. [skr.] (i tak dalej)
So, now I will demonstrate different ways of memorizing, control cards and so on.
Teraz zademonstruję Teraz zademonstruję różne sposoby zapamiętywania, kontrolowania kart itd.
They are also introducing environmental taxes, and so on and so forth.
Wprowadzają też podatki ekologiczne itd., itp.
We must begin with the efficiency of buildings, vehicles, fridges and so on.
Na początek musimy zająć się wydajnością budynków, pojazdów, lodówek itd.
and so on (też: etc.)
volume_up
etc. [skr.] (et cetera)
People have linked to it, and so other people in turn link to it, etc., etc.
Ludzie są połączeni z ideą, potem kolejni się dołączają, etc, etc.
These companies must have access to well-trained employees and to research resources, new technologies and so on.
Firmy te muszą mieć dostęp do dobrze wyszkolonych pracowników oraz do zasobów badawczych, nowych technologii etc.
Good business in obstetricians, morticians, and farming, housing, etc. -- they all deal with human bodies, which require being fed, transported, housed and so on.
Dobrym zawodem jest położnictwo, przedsiębiorca pogrzeboway, rolnik, badź budowlaniec, etc.

Przykłady użycia - "and so on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishHowever, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.
Moim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.
EnglishSo Michal let David down through the window: and he went, and fled, and escaped.
Przetoż spuściła Michol Dawida oknem, który uszedłszy uciekł, i zachowany jest.
EnglishCustoms authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishOh, great, so it's the future of the web, right?
Jak wielu ludzi wie o XML? ~~~ O, wspaniale, to jest przyszłość sieci, prawda?
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishSo it is in this context that we are closely watching developments in Belarus.
Oto kontekst, w którym przyglądamy się uważnie temu, co się dzieje na Białorusi.
EnglishWe are tormented by the fact that our little Madeleine... is so full of hate.
Jesteśmy dręczeni faktem, iż nasza mała Madeleine... jest taka pełna nienawiści.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Jak często bywa, jesteśmy największym donatorem pomocy humanitarnej w Sri Lance.
EnglishSo I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
EnglishWork has been done in those other countries, so why are we not learning from them?
W tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?
EnglishThe provisions in the agreement may be complex, but so is the underlying conflict.
Postanowienia w porozumieniu mogą być złożone, ale tak jest również sam konflikt.
EnglishThey fly, not with rotating components, so they fly only by flapping their wings.
Latają, nie dzięki obracającym się częściom, ale dzięki uderzeniom skrzydłami.
EnglishSo that's the concept here for how we think this life extension ability exists.
To pojęcie pomaga nam zrozumieć istnienie zdolności organizmów do wydłużania życia
EnglishSo, as an aside, I firmly believe in the field of trying to identify cancer early.
Jako osoba stojąca z boku, mocno wierzę w dziedzinę wczesnego rozpoznawania raka.
EnglishSo for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
EnglishBoy: So? Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
No i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
EnglishSo, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
W tak krańcowych warunkach fizycznych i chemicznych rozwija się wyjątkowe życie.

Synonimy (angielski) dla "and so on":

and so on

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "and so on"

and spójnik
on przyimek
on przymiotnik
on przysłówek
so spójnik