"and others" po polsku

EN

"and others" - polskie tłumaczenie

PL
EN

and others

volume_up
and others (też: et al.)

Przykłady użycia - "and others" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, these were not the first such reports, and there have been others since.
Nie były to jednak pierwsze tego rodzaju doniesienia, a po nich przyszły następne.
EnglishSome people criticise whilst others applaud; some condemn, others encourage.
Niektórzy krytykują, inni zaś przyklaskują; niektórzy potępiają, inni zachęcają.
EnglishWe should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
EnglishMany of us have criticised America in the past for its failure to work with others.
Wielu z nas w przeszłości krytykowało Amerykę za nieumiejętność pracy z innymi.
EnglishWe have to decide whether or not we want to be dependent on others in the long term.
Musimy zadecydować, czy chcemy być w dłuższej perspektywie uzależnieni od innych.
EnglishOthers may have exposed the Commission to this rationale but now it is too late.
Możliwe, że inni wprowadzili Komisję w ten tok rozumowania, lecz teraz jest za późno.
EnglishBut I think that we can learn from the others and further build up our system.
Ale uważam też, że możemy korzystać z doświadczeń innych i rozbudowywać nasz system.
EnglishFor others it is a minor phenomenon which does not generate much interest.
Dla innych to marginalne zjawisko, które nie generuje większego zainteresowania.
EnglishHuman trafficking is one of the worst wrongs which people can inflict on others.
Handel ludźmi to jedna z najgorszych krzywd, jaką ludzie mogą wyrządzić swoim bliźnim.
EnglishThis type of commitment cannot be made by depending on the actions of others.
Zobowiązania tego typu nie można złożyć w uzależnieniu od działań innych podmiotów.
EnglishAnd he begins to move beyond his self-concern into the broader concern for others.
Zaczyna on wychodzić poza obszar własnych trosk w kierunku szerszej troski o innych.
EnglishWe have oxytocin that connects us to others, makes us feel what they feel.
Mamy oksytocynę, która łączy nas z innymi, sprawia, że czujemy to, co oni czują.
EnglishOnce you find a single spammy profile, make it simple to remove any others.
Znalezienie jednego profilu ze spamem ułatwia usunięcie wszystkich pozostałych.
EnglishOthers are discussing their own approach to missile defence with the Americans.
Inne omawiają wspólnie z Amerykanami własne podejście do obrony rakietowej.
EnglishThis medicine has been prescribed for your child and should not be passed on to others.
Lek ten został przepisany określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.
EnglishOthers attempt to exclude the possibility of maritime disasters occurring.
Jeszcze inne stanowią próbę wykluczenia możliwość wystąpienia katastrof morskich.
EnglishThis affects not just Belarus nationals, but also others, which includes Poles.
Dotyczy to nie tylko obywateli Białorusi, ale także innych, w tym Polaków.
EnglishMr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke.
Pan poseł Cappato wiele mówił o Tybecie, a także pan poseł Cohn-Bendit i inni.
EnglishThe Swedish Presidency, the Commission and many others work day and night.
Trwają nieustanne prace prezydencji szwedzkiej, Komisji i wielu innych podmiotów.
EnglishWe Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
W związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "and others"

others zaimek
Polish
and spójnik
and the like
and whatnot
among others
to help others czasownik
and on top of that
many others
and above all przysłówek
and yet spójnik
Polish