"and especially" po polsku

EN

"and especially" - polskie tłumaczenie

volume_up
and especially {przysł.}
EN

and especially {przysłówek}

volume_up
and especially (też: and above all)
Discipline in the euro area, and especially maintaining this discipline, is of major importance.
Rygory strefy euro, a zwłaszcza ich dotrzymywanie, ma istotne znaczenie.
The times of cheap food and especially cheap energy are past.
Czasy taniej żywności, a zwłaszcza taniej energii, skończyły się.
What about the rising fuel prices (diesel and especially petrol)?
Co z rosnącymi cenami paliw (oleju napędowego a zwłaszcza benzyny)?

Przykłady użycia - "and especially" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSpecific protection must be given to individuals, children and women especially.
Należy zapewnić ludziom, w szczególności dzieciom i kobietom, szczególną ochronę.
EnglishDo citizens identify with the Basic Law, especially in the new federal states?
Czy obywatele – szczególnie ci z nowych landów - identyfikują się z konstytucją?
English(RO) European values are especially important to the education system in Romania.
(RO) Europejskie wartości są szczególnie istotne dla rumuńskiego systemu edukacji.
EnglishSupport for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
Zwłaszcza w czasach kryzysu wsparcie dla tego sektora jest szczególnie cenne.
EnglishThat is a big disappointment, especially as his conclusion was 'more Europe'.
Jest to ogromne rozczarowanie, zwłaszcza że jego konkluzją było "więcej Europy”.
EnglishWithin the limits of our discussion tonight this is especially true of Bahrain.
W kontekście naszej dzisiejszej dyskusji mam tu na myśli przede wszystkim Bahrajn.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
W dobie kryzysu finansowego szczególnie ważne jest ułatwienie uzyskiwania kredytów.
EnglishThis applies especially to the arrests of peaceful citizens on political grounds.
Dotyczy to zwłaszcza aresztowań spokojnych obywateli z przyczyn politycznych.
EnglishAnd he said -- especially with legged-robots, because they're way too complicated.
Jak mówili - szczególnie dotyczyło to robotów kroczących, były zbyt skomplikowane.
EnglishWe reject that interpretation too, especially in connection with the first sentence.
Tę interpretację także odrzucamy, szczególnie w powiązaniu z pierwszym zdaniem.
EnglishEveryone is suffering at the moment, but the most vulnerable especially so.
Każdy w tej chwili cierpi, a w szczególności najbardziej wrażliwi na zmiany cen.
EnglishFurthermore I regret the proposed reduction to CFSP funding, especially in Kosovo.
Co więcej, żałuję zaproponowanej redukcji funduszy na WPZiB, szczególnie w Kosowie.
EnglishWe are still hearing threats of war against Iran, especially from the United States.
Wciąż słyszymy groźby wojny z Iranem, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych.
EnglishThis is especially true at the beginning of the treatment and after increase in dose.
Jest to szczególnie istotne na początku leczenia lub zaraz po zwiększeniu dawki.
EnglishEspecially tell your doctor if you are taking medicines for Parkinson's disease.
Jest to szczególnie wa ne w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.
EnglishThis applies to both prescription and non-prescription medicines, especially:
Dotyczy to zarówno leków dostępnych na receptę, jak i bez recepty, w szczególności:
EnglishEspecially tell your doctor if you are taking medicines for Parkinson's disease.
Jest to szczególnie ważne w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.
EnglishThe Desertec project is especially significant in that it points to the future.
Szczególne znaczenie ma projekt Desertec, ponieważ wybiega on w przyszłość.
EnglishChecks and balances are weakened, especially the independence of the judiciary.
Osłabiono kontrolę i równowagę władz, szczególnie niezależność sądownictwa.
EnglishInsulin helps to lower the level of sugar in the blood, especially after meals.
Insulina pomaga zmniejszać stężenie cukru we krwi, szczególnie po posiłku.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "and especially"

especially przysłówek
and spójnik
and the like
and whatnot
and on top of that
and above all przysłówek
and yet spójnik
Polish
and more