EN

ancient {przymiotnik}

volume_up
ancient
Ancient Olympia is part of the world's cultural heritage.
Starożytna Olimpia jest częścią światowego dziedzictwa kulturowego.
Ancient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
Starożytna Grecja pozostawiła ludzkości w spadku między innymi radość z igrzysk olimpijskich.
And you have to read your ancient history to realize what a revolution that has been, OK.
I trzeba się wczytać w historię starożytną, by zdać sobie sprawę jaka to wielka rewolucja.
ancient (też: antique)
Consider the ancient Greek myth explaining seasons.
Rozważmy starożytny grecki mit wyjaśniający pory roku.
So the ancient artist was protected from certain things, like, for example, too much narcissism, right?
Starożytny artysta był chroniony przed pewnymi rzeczami, takimi jak np. przesadny narcyzm.
So some people believe that the Indus script represents an ancient Indo-European language such as Sanskrit.
Dlatego niektórzy sądzą, że induskie pismo to starożytny język indoeuropejski jak sanskryt.
ancient
Yet there lives on the ancient claim: we win or lose within ourselves.
Pamiętajmy jednak starożytne przysłowie: wygrywamy lub przegrywamy jedynie sami ze sobą.
The ancient city of Kashgar is one of the best preserved Islamic cities in Central Asia.
Starożytne miasto Kaszgar jest jednym z najlepiej zachowanych islamskich miast w Azji Środkowej.
And in fact, that's true of every ancient city.
Faktem jest, że tak właśnie funkcjonowało każde starożytne miasto.
Remove not the ancient landmark; And enter not into the fields of the fatherless:
Nie przenoś granicy starej, a na rolę sierotek nie wchodź.
We have basically at least two systems here, and they both are very ancient.
Zasadniczo mamy tu co najmniej dwa systemy, obydwa ewolucyjnie bardzo stare.
The southern Mediterranean countries have very ancient links to the Union.
Państwa południowej części regionu Morza Śródziemnego mają bardzo stare powiązania z Unią.
ancient (też: antique)
So things were looking very exciting, and then about five years ago, this virus, this ancient virus, started to fight back.
Sprawy wyglądały dobrze, jednak pięć lat temu, wirus, antyczny wirus, zaczął ponownie o sobie dawać znać.
As an iceberg melts, I am breathing in its ancient atmosphere.
Kiedy góra lodowa topi się wdycham jej antyczną atmosferę.
I must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
Muszę powiedzieć, że sytuacja z Macedonią przypomina sytuację z greckiej antycznej tragedii.
ancient (też: bygone, former, of old, old, played-out, foregone)
We're also returning to an ancient form of marriage equality.
Powraca też dawna forma równości małżeńskiej.
Because old and ancient as it may be, it's very complicated and it's very simple, both at the same time.
Ponieważ mimo tego, że jest znane od dawna, jest jednocześnie bardzo skomplikowane i bardzo proste.
This language law is primarily aimed at the Hungarian community in their ancient homeland of Transylvania.
Niniejsze prawo językowe jest wycelowane głównie we wspólnotę węgierską zamieszkującą dawne ziemie ojczyste w Siedmiogrodzie.
ancient (też: aged, venerable)
ancient
until the ancient of days came, and judgment was given to the saints of the Most High, and the time came that the saints possessed the kingdom.
Aż przyszedł Starodawny a podany jest sąd świętym najwyższych miejsc, a czas przyszedł, aby to królestwo święci otrzymali.
ancient
PJC: So when Tyrone tells me that the placenta is an ancient organ, I'm thinking, how do I demonstrate that?
PJC: Kiedy Tyrone powiedział mi, że łożyko to pradawny narząd, myślałam jak to zaprezentować.

Przykłady użycia - "ancient" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishWe have a system that is really ancient, and really there for physical danger.
To naprawdę prastary system, świetnie funkcjonujący w czasie fizycznego zagrożenia.
English(PL) Mr President, the reality of ancient Europe was Hannibal ante portas.
Panie Przewodniczący! Rzeczywistość Europy starożytnej to Hannibal ante portas.
EnglishWe have basically at least two systems here, and they both are very ancient.
Zasadniczo mamy tu co najmniej dwa systemy, obydwa ewolucyjnie bardzo stare.
EnglishIt is the cradle of ancient civilisation and it is the most important Arab state.
Jest kolebką starożytnej cywilizacji i najważniejszym państwem arabskim.
EnglishAnd you can see this same principle operating in these ancient versions of the same idea.
I te same zasady widać w działaniu w starożytnych wersjach tego samego pomysłu.
EnglishWe've been discovering these along ancient trade routes, where they're not supposed to be.
Odnajdujemy je wzdłuż starożytnych szlaków handlowych, gdzie nie powinno ich być.
EnglishSo, 500 years after Columbus, these ancient rhythms of landscape are played out in ritual.
Tak więc, 500 lat po Kolumbie ten starożytny rytm krajobrazu wybrzmiewa w rytuale.
EnglishThe river Kishon swept them away, That ancient river, the river Kishon.
Potok Cyson porwał je, potok Kiedumim, potok Cyson; podeptałaś, o duszo moja, możne.
EnglishThe maxim, "Know thyself" has been around since the ancient Greeks.
Maksyma „Poznaj samego siebie” została sformułowana w czasach starożytnej Grecji.
EnglishSo oxytocin is a simple and ancient molecule found only in mammals.
Oksytocyna jest prostą i pradawną cząsteczką, którą można znaleźć tylko u ssaków.
EnglishOur winemaking methods are rooted in ancient cultures and traditions.
Nasze metody wytwarzania wina są zakorzenione w starożytnych kulturach i tradycjach.
EnglishAnd I found my personal answer for this in those ancient comics that I was showing you.
Znalazłem moją odpowiedź na to pytanie w tych starożytnych komiksach, które widzieliście.
EnglishThe southern Mediterranean countries have very ancient links to the Union.
Państwa południowej części regionu Morza Śródziemnego mają bardzo stare powiązania z Unią.
EnglishAncient Greece bestowed on humankind among other things the joy of the Olympic Games.
Starożytna Grecja pozostawiła ludzkości w spadku między innymi radość z igrzysk olimpijskich.
EnglishYet there lives on the ancient claim: we win or lose within ourselves.
Pamiętajmy jednak starożytne przysłowie: wygrywamy lub przegrywamy jedynie sami ze sobą.
EnglishAi Weiwei is an heir to China's magnificent and ancient artistic traditions.
Ai Weiwei jest spadkobiercą wspaniałej tradycji artystycznej Chin.
EnglishAnd you have to read your ancient history to realize what a revolution that has been, OK.
I trzeba się wczytać w historię starożytną, by zdać sobie sprawę jaka to wielka rewolucja.
EnglishHere's a building for The Gap, where the ancient grasses of San Bruno, California, are on the roof.
Oto budynek dla The Gap, gdzie stare trawy z San Bruno w Kalifornii są na dachu.
EnglishThis was the birthplace of the Olympic Games, the most important games in Ancient Greece.
Jest to miejsce narodzin igrzysk olimpijskich, najważniejszych igrzysk starożytnej Grecji.

"ancient grain" - polskie tłumaczenie

ancient grain
Polish
  • starożytne ziarno
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "ancient":

ancient