"anchovy" po polsku

EN

"anchovy" - polskie tłumaczenie

PL
PL
PL
EN

anchovy {rzeczownik}

volume_up
1. Zoologia

Przykłady użycia - "anchovy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of great socio-economic importance.
Połowy sardeli w Zatoce Biskajskiej mają duże znaczenie społeczno-ekonomiczne.
EnglishHowever, according to the rapporteur, the anchovy stock has not yet recovered.
Jednak zdaniem sprawozdawczyni liczebność stada sardeli nie została jeszcze przywrócona.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay is of considerable social and economic importance.
Połowy sardeli w Zatoce Biskajskiej mają duże znaczenie społeczno-ekonomiczne.
EnglishI am referring to the plan for anchovy stocks and the use of exotic species in aquaculture.
Mówię tu o planie dotyczącym stada sardeli i o wykorzystaniu gatunków egzotycznych w akwakulturze.
EnglishLong-term plan for the anchovy stock in the Bay of Biscay and the fisheries exploiting that stock (
Długoterminowy plan dotyczący zasobów sardeli w Zatoce Biskańskiej i połowów tych zasobów (
EnglishThe Council blocked several plans for anchovy fisheries.
Rada zablokowała kilka planów dotyczących połowów sardeli.
EnglishI, too, am going to address the issue of management plans for anchovy and Atlantic horse mackerel stocks.
Ja również zamierzam się odnieść do kwestii planów zarządzania stadami sardeli i ostroboka pospolitego.
EnglishThe anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor condition of the anchovy stock.
Łowisko sardeli w Zatoce Biskajskiej jest zamknięte od roku 2005 ze względu na zły stan stada sardeli.
EnglishThe worrying conservation status of the anchovy stock in the Bay of Biscay led to the closure of the fisheries in 2005.
Niepokojący stan stada sardeli w Zatoce Biskajskiej doprowadził do zamknięcia łowiska w roku 2005.
EnglishThe anchovy stock in the Bay of Biscay was threatened with collapse and the fishery was therefore closed in 2005.
Stado sardeli w Zatoce Biskajskiej było zagrożone wyniszczeniem, łowisko zostało zatem zamknięte w 2005 roku.
English. - The anchovy fishery in the Bay of Biscay has been closed since 2005 due to the poor state of that stock.
na piśmie - Łowisko sardeli w Zatoce Biskajskiej jest zamknięte od roku 2005 ze względu na zły stan stada.
English(ES) Mr President, Commissioner, anchovy fishing in the Bay of Biscay ceased in 2005 due to the poor state of stocks.
(ES) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! W 2005 roku zaprzestano połowu sardeli w Zatoce Biskajskiej ze wzglądu na zły stan stad.
EnglishAlthough catch quotas have been introduced for the anchovy fishery in the Bay of Biscay, this does not apply to pelagic species and tuna.
Choć ustalono kwoty połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej, nie dotyczą one gatunków pelagicznych i tuńczykowatych.
EnglishA new management plan is needed to resolve this problem which is linked to the anchovy stock and which does not need to be renegotiated every year.
By rozwiązać ten problem związany ze stadem sardeli, który nie musi być co roku negocjowany od nowa, potrzebny jest nowy plan zarządzania.
EnglishThe anchovy plan and the fact that we had to close the fisheries there for some years is clear proof that we cannot go forward while ignoring scientific advice.
Plan dotyczący sardeli oraz to, że musieliśmy na kilka lat zamknąć tamtejsze łowiska, jest wyraźnym dowodem, że nie można iść naprzód ignorując opinie nauki.
EnglishThe aim was to give the rapporteurs (Mr Gallagher on horse mackerel and Ms Bilbao Barandica on anchovy) a political mandate to negotiate with the Council.
Naszym celem było udzielenie sprawozdawcom (panu Gallagherowi w sprawie ostroboka i pani Bilbao Barandice w sprawie sardeli) mandatu politycznego do negocjacji z Radą.
EnglishThis requires maintaining anchovy stocks in the Bay of Biscay at a level that allows for sustainable exploitation in economic, environmental and social terms.
Wymaga to utrzymania stad sardeli w Zatoce Biskajskiej na poziomie pozwalającym na eksploatację zrównoważoną z gospodarczego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I will concentrate on the report on anchovy fishing in the Bay of Biscay and our group's view on this matter.
Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Panie i Panowie! Skupię się na sprawozdaniu dotyczącym połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej i na stanowisku naszej grupy w tej sprawie.
EnglishThe suspension of anchovy fishing in the Bay of Biscay since 2005 has brought great difficulties for economic operators whose livelihoods depended on this economic activity.
Zawieszenie połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej od roku 2005 spowodowało wielkie trudności podmiotów gospodarczych, których byt zależał od tej działalności gospodarczej.
EnglishThe objective of this proposal for a regulation is to establish a long-term plan for the anchovy stock in the Bay of Biscay and the fisheries exploiting that stock.
Celem przedmiotowego wniosku w sprawie rozporządzenia jest ustanowienie planu długoterminowego dotyczącego stada sardeli w Zatoce Biskajskiej oraz połowów eksploatujących to stado.