"anarchy" po polsku

EN

"anarchy" - polskie tłumaczenie

EN

anarchy {rzeczownik}

volume_up
That country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
Ten kraj jest w tragicznej sytuacji, gdzie przeważa anarchia i "prawo dżungli”.
The internal situation is one of chaos and anarchy.
Sytuację wewnętrzną charakteryzują chaos i anarchia.
Wherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
Wszędzie, gdzie demokracja ma nie być anarchią, wyraźne zasady muszą mieć zastosowanie także do lobbingu.
anarchy
volume_up
nierząd {m.} [przest.]

Przykłady użycia - "anarchy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe victims of this European legal anarchy are often small, innocent children.
Ofiarami tej europejskiej anarchii prawnej są często małe, niewinne dzieci.
EnglishThat country is in a desperate situation, where anarchy and the law of the jungle prevail.
Ten kraj jest w tragicznej sytuacji, gdzie przeważa anarchia i "prawo dżungli”.
EnglishWe need to avert anarchy and we need to prevent the formation of monopolies.
Musimy przeciwstawić się anarchii i zapobiegać tworzeniu się monopoli.
EnglishWherever democracy is not to be anarchy, clear rules must also apply to lobbying.
Wszędzie, gdzie demokracja ma nie być anarchią, wyraźne zasady muszą mieć zastosowanie także do lobbingu.
EnglishIn a state of anarchy, there's a constant temptation to invade your neighbors preemptively, before they invade you.
W stanie anarchii, istnieje ciągła pokusa aby atakować swojego sąsiada, zanim on zaatakuje ciebie.
EnglishWe must diagnose, foresee and prevent crises, and economic freedom must not mean economic anarchy.
Należy rozpoznawać, przewidywać i zapobiegać kryzysom, a swoboda gospodarcza nie może oznaczać anarchii gospodarczej.
EnglishThe internal situation is one of chaos and anarchy.
Sytuację wewnętrzną charakteryzują chaos i anarchia.
EnglishAgriculture and planning should counteract the dangerous anarchy of production for a liberalised market.
Za sprawą rolnictwa i planowania należy zapobiegać niebezpiecznej anarchii produkcji na rzecz zliberalizowanego rynku.
EnglishWhen the unipolar order is dead and the multipolar order is not yet born, anarchy and the rule of might prevail.
Kiedy zginie jednobiegunowy porządek, a nie narodzi się jeszcze porządek wielobiegunowy, zapanuje anarchia i rządy siły.
EnglishSomalia had disintegrated into anarchy.
EnglishAnd then God looked to the future and realized that, in fact, if the world were just filled with compassion, there would be anarchy and chaos.
Spojrzał w przyszłość i zdał sobie sprawę, że w świecie wypełnionym samym współczuciem panowałaby anarchia i chaos.
EnglishThe whole country is suffering from a transitional regime which was installed illegally and which is leading that country into anarchy.
Cały ten kraj cierpi z powodu rządów tymczasowego reżimu, który został zaprowadzony nielegalnie i który prowadzi ten kraj do anarchii.
EnglishSecurity without freedom is dictatorship, freedom without security is anarchy, and justice is impossible without freedom or security.
Bezpieczeństwo bez wolności jest dyktaturą, wolność bez bezpieczeństwa anarchią, a sprawiedliwość bez wolności czy bezpieczeństwa nie jest możliwa.
EnglishThe constant references to the lack of respect for human dignity under Soviet occupation are a futile attempt to cover up the current chaos and anarchy.
Ciągłe odniesienia do braku poszanowania godności ludzkiej za okupacji sowieckiej są jałową próbą ukrycia obecnego chaosu i anarchii.
English. - Mr President, last week's suicide bomb blast in Karachi reminded us of just how perilously close Pakistan has come to anarchy.
autor. - Panie przewodniczący! Wybuch bomby w samobójczym zamachu w Karaczi przypomniał nam o tym, jak niebezpiecznie Pakistan zbliżył się do anarchii.
EnglishIn taking power in December last year, President Camara promised to tackle corruption and anarchy and then to hand over power in democratic elections.
Przejmując władzę w grudniu ubiegłego roku Camara obiecał rozprawić się z korupcją, anarchią, a następnie oddać władzę w demokratycznych wyborach.
EnglishThe divided, poor, uneducated and easily manipulated Somali tribes are becoming an easy tool with which to continue anarchy and division.
Podzielone, biedne, niewykształcone i z łatwością manipulowane plemiona zamieszkujące ziemię somalijską stają się dobrym narzędziem do kontynuowania anarchii i podziału.
EnglishIt is anarchy and neo-feudal fragmentation which constitute the inevitable alternative to the process of European integration, and which pose a threat to the integrity of nations.
Nieuchronną alternatywa dla procesu integracji europejskiej jest anarchia i neofeudalne rozdrobnienie, które zagraża integralności narodów.

Synonimy (angielski) dla "anarchy":

anarchy