"anaphylaxis" po polsku

EN

"anaphylaxis" - polskie tłumaczenie

EN

anaphylaxis {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Serious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
pancytopenia ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja
Serious hypersensitivity reactions (rare but severe acute reactions such as bronchospasm, anaphylaxis and urticaria) may occur.
Może dojść do ostrych reakcji nadwrażliwości (rzadkie ale ciężkie reakcje takie jak skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny i pokrzywka).
Hypersensitivity reactions (anaphylaxis and angioedema) have been reported in post-marketing experience with valdecoxib and parecoxib (see section 4.8).
Reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy) zgłaszano po wprowadzeniu waldekoksybu i parekoksybu na rynek (patrz punkt 4. 8).
Some severe allergic reactions (anaphylaxis) have been reported very rarely.
Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja).
Allergic reactions (anaphylaxis, angioedema and urticaria) have been reported.
Zanotowano przypadki reakcji alergicznych (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka).
Hypersensitivity reactions (including anaphylaxis and angioedema) 1 P
Reakcje nadwrażliwości (w tym anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy) P1P
2. inne
anaphylaxis
Some severe allergic reactions (anaphylaxis) have been reported very rarely.
Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja).
Allergic reactions (anaphylaxis, angioedema and urticaria) have been reported.
Zanotowano przypadki reakcji alergicznych (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka).
Hypersensitivity reactions (including anaphylaxis and angioedema) 1 P
Reakcje nadwrażliwości (w tym anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy) P1P

Przykłady użycia - "anaphylaxis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn isolated cases, these reactions have progressed to severe anaphylaxis.
W pojedynczych przypadkach reakcje te mogą rozwinąć się do poważnej anafilaksji.
EnglishIn some cases, these reactions have progressed to severe anaphylaxis.
Opisywano przypadki przejścia opisanych objawów w ciężką reakcję anafilaktyczną.
Englishmay be signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis) and may be life-threatening.
Mogą to być objawy silnej reakcji alergicznej (anafilaksji), która może zagrażać życiu.
EnglishIn isolated cases, these reactions may progress to severe anaphylaxis.
W odosobnionych przypadkach reakcje te mogą się przekształcić w ciężką anafilaksję.
EnglishAllergic reactions (anaphylaxis, angioedema and urticaria) have been reported.
Zanotowano przypadki reakcji alergicznych (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka).
EnglishAdrenaline and other medical aids for treating anaphylaxis should be available.
Adrenalina i inne środki stosowane w leczeniu wstrząsu anafilaktycznego powinny być dostępne.
EnglishRefludan may cause allergic reactions including anaphylaxis and shock (see section 4.8).
Refludan może wywoływać reakcje alergiczne, w tym anafilaksję i wstrząs (patrz punkt 4. 8).
EnglishSome severe allergic reactions (anaphylaxis) have been reported very rarely.
Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksja).
EnglishHypersensitivity reactions (including anaphylaxis and angioedema) 1 P
Reakcje nadwrażliwości (w tym anafilaksja i obrzęk naczynioruchowy) P1P
EnglishAnaphylaxis has been reported during administration of CANCIDAS.
Podczas podawania preparatu CANCIDAS odnotowano wystąpienie reakcji anafilaktycznej.
Englishallergic reaction characterised by rash, facial swelling, bronchial spasm or shock (anaphylaxis)
reakcje alergiczne charakteryzujące się wysypką, obrzękiem twarzy, skurczem oskrzeli lub
Englishtumour lysis syndrome3, cytokine release syndrome3, serum sickness, anaphylaxis
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Zaburzenia psychiczne
EnglishRevasc may cause allergic reactions including anaphylaxis and shock (see section 4.8).
Revasc może powodować reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs (patrz punkt 4. 8).
EnglishSerious allergic reactions, anaphylactic shock, anaphylaxis
pancytopenia ciężkie reakcje alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja
EnglishHypersensitivity reactions including anaphylaxis There have also been reports of:
reakcje nadwrażliwości włącznie z reakcją anafilaktyczną
Englishvery rare: serious anaphylaxis/ anaphylactoid reactions
bardzo rzadko: ciężkie reakcje anafilaktyczne / reakcje rzekomoanafilaktyczne
EnglishAnaphylaxis/ anaphylactoid reactions (see sections 4.3 and 4.4)
Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne (patrz punkt 4. 3 i 4. 4).
Englishsyndrome, acute hypersensitivity reactions including urticaria, angioedema, bronchoconstriction, anaphylaxis§
en nadwrażliwości obejmujące pokrzywkę, obrzęk naczyniowy, skurcz oskrzeli, anafilaksję§
EnglishRare: anaphylaxis and/or angioedema Blood and lymphatic system disorders:
Rzadko: anafilaksja i(lub) obrzęk naczynioruchowy
EnglishAnaphylaxis, systemic lupus erythematosus rheumatoid arthritis
toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów