EN

analysis {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
The analysis of the mistakes made and experience gained must continue.
Konieczna jest dalsza analiza popełnionych błędów i uzyskanych doświadczeń.
Observed analysis Observed analysis FPV/ RTV BID LPV/ RTV BID
Analiza obserwacyjna Analiza obserwacyjna
Histomorphometric analysis showed a 63 % reduction in bone turnover.
Analiza histomorfometryczna wykazała zmniejszenie obrotu kostnego o 63 %.
analysis (też: partition)
2. Matematyka

Przykłady użycia - "analysis" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
Ocena ta powinna opierać się na licznych czynnikach naukowych i środowiskowych.
EnglishOur analysis has shown that the impact on EU production is likely to be modest.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
EnglishI do not intend to judge whether this is good or bad for us in the final analysis.
Nie zamierzam osądzać, czy jest to dla nas dobre, czy złe w ostatecznej analizie.
EnglishEfficacy results are presented for the combined analysis of study protocols.
Przedstawiono wyniki oceny skuteczności dla połączonej analizy protokołów badań.
EnglishBut donors should also make an honest and critical analysis of the policies.
Darczyńcy powinni jednak dokonać również uczciwej i krytycznej analizy polityki.
EnglishI can tell with data analysis what you're going to do before you even do it.
Mogę powiedzieć, analizując dane, co masz zamiar zrobić jeszcze zanim to zrobisz.
EnglishA pre-specified combined analysis of the Phase 3 studies (ARIES-C) was conducted.
Przeprowadzono połączoną analizę (pre- specified) badań III fazy (ARIES C).
EnglishThat, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
Moim zdaniem winniśmy przeprowadzić taką analizę nad tym podwójnym głosowaniem.
EnglishFirst, a thorough analysis of what is feasible, what is good, what has added value.
Po pierwsze, dogłębna analiza tego, co jest wykonalne, dobre, wnosi wartość dodaną.
EnglishA detailed analysis of the budgets of the decentralised agencies was also carried out.
Przeprowadzono również szczegółową analizę budżetów zdecentralizowanych agencji.
EnglishThat is long overdue, so I would ask the Commission to do more in-depth analysis.
Czekamy na nie od dawna, dlatego proszę Komisję o więcej dogłębnych analiz.
EnglishAnalysis, programming and technical assistance for the operation of the Agency
Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji
EnglishA summary of the key study results from the combined analysis is shown in Table 1.
Tabela 1 przedstawia podsumowanie głównych wyników badań z łącznej analizy.
EnglishIt is a separate issue that requires more analysis, and that is for a longer term.
To odrębne zagadnienie, wymagające dalszych analiz, i jest to zadanie długoterminowe.
EnglishThe matter therefore requires a very careful and detailed analysis indeed.
Dlatego też ta kwestia istotnie wymaga bardzo starannej i drobiazgowej analizy.
EnglishAnalysis of cerebrospinal fluid did not reveal major signs of inflammation.
Badania płynu mózgowo- rdzeniowego nie wykazały znacznych objawów reakcji zapalnej.
EnglishIt has to be ensured that the analysis is carried out by a qualified laboratory.
Należy zagwarantować przeprowadzenie analizy w odpowiednim laboratorium.
EnglishAnd in our analysis of the American states, we find rather the same contrast.
W naszej analizie amerykańskich stanów odkryliśmy prawie taki sam kontrast.
EnglishSuch aggregate information is sufficient for further analysis at EU level.
Takie zagregowane informacje są wystarczające do dalszych analiz na poziomie Unii.
EnglishThe effect of the vaccine in the per-protocol analysis was a 9 % reduction (95 % CI:
Efektem szczepionki w analizie per protocol było 9 % zmniejszenie (95 % CI:

"analysis algorithm" - polskie tłumaczenie

volume_up
analysis algorithm
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"analysis applies" - polskie tłumaczenie

volume_up
analysis applies
Polish
Więcej chevron_right

"analysis approach" - polskie tłumaczenie

volume_up
analysis approach
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "analysis":

analysis