EN

to analyse [analysed|analysed] {czasownik}

volume_up
The Commission will continue to analyse the link between food prices and energy prices.
Komisja będzie w dalszym ciągu analizować związek między cenami żywności a cenami energii.
It is in this context that we should analyse this agreement, which is the widest-ranging one agreed to date.
W takim właśnie kontekście powinniśmy analizować przedmiotową umowę, która jest najszerzej sformułowaną z dotychczas uzgodnionych.
Once the Treaty of Lisbon has come into force on 1 December, we must analyse and increase our Union's integration capacity.
Odkąd 1 grudnia wszedł w życie traktat lizboński, musimy analizować i zwiększać zdolność naszej Unii do integracji.

Przykłady użycia - "to analyse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf no proposal is made, the Committee on Legal Affairs cannot analyse the situation.
Jeżeli nie złożono wniosku, Komisja Prawna nie może przeanalizować sytuacji.
EnglishWe need to analyse very carefully exactly what it was the Irish were saying 'no' to.
Musimy bardzo dokładnie przeanalizować, względem czego Irlandczycy powiedzieli "nie”.
EnglishFor this reason, the Commission undertook in June 2010 to analyse the topics in depth.
Z tego względu w czerwcu 2010 roku Komisja postanowiła dogłębnie zbadać tę kwestię.
EnglishThe question we should analyse in more detail concerns the JPA regional meetings.
Kwestia, którą powinniśmy przeanalizować bardziej szczegółowo, to spotkania regionalne JPA.
EnglishThe government also say that they lack sufficient capacity to analyse the crisis.
Rząd ten mówi też, że nie ma uprawnień do dokonania analizy kryzysu.
EnglishWe have to analyse the real causes of our lack of ambitious progress.
Musimy przeanalizować prawdziwe przyczyny braku ambitnych postępów z naszej strony.
EnglishI think that the Commission should analyse these proposals, because models do exist.
Uważam, że Komisja powinna przeanalizować te propozycje, ponieważ nie mamy żadnych modeli.
EnglishIn order to achieve this, it is important to analyse the relevant market.
W tym celu należy koniecznie przeprowadzić analizę odpowiedniego rynku.
EnglishThe Commission will continue to analyse the link between food prices and energy prices.
Komisja będzie w dalszym ciągu analizować związek między cenami żywności a cenami energii.
EnglishIt is necessary to analyse all 27 pension systems in the EU.
Niezbędne jest przeprowadzenie analizy wszystkich 27 systemów emerytalnych w UE.
EnglishWe need then to analyse why this has happened before we begin to act at EU level.
Zanim zaczniemy podejmować działania na szczeblu UE, musimy przeanalizować, dlaczego do tego doszło.
EnglishIn accordance with your proposal, I will analyse the problem thoroughly and make a statement on this.
Zgodnie z pani propozycją przeanalizuję dokładnie problem i wystąpię w tej sprawie.
EnglishPoliticians and economists are trying to analyse this situation and identify the causes.
Politycy i ekonomiści próbują zdiagnozować zaistniałą sytuację i ustalić przyczyny tego zjawiska.
EnglishAs I have said, there are over 250 amendments, and there is no time to analyse them in detail.
Jak już powiedziałem, istnieje ponad 250 poprawek i nie ma czasu na ich szczegółową analizę.
EnglishLet us analyse all the political and electoral processes in recent months.
Przeanalizujmy wszystkie procesy polityczne i wyborcze, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich miesięcy.
EnglishIt is not for me to analyse every amendment separately here because there is certainly not enough time.
Nie mam zamiaru osobno omawiać każdej poprawki, ponieważ z pewnością nie ma na to czasu.
EnglishFurther scientific support will be necessary in order to analyse the effects of this new legislation.
Niezbędne będzie dalsze wsparcie naukowe, żeby przeanalizować skutki tego nowego aktu prawnego.
EnglishBut we all have to analyse why this has happened.
Niemniej jednak wszyscy powinniśmy przeanalizować przyczyny tego kryzysu.
EnglishIt is very important to analyse the whole life cycle of a product, from production to destruction.
Bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy całego cyklu życia produktu, od wytworzenia do zniszczenia.
EnglishIn a situation such as this, I believe that we must analyse our duties as the European Parliament.
W sytuacji takiej jak ta uważam, że musimy przeanalizować obowiązki, jakie mamy jako Parlament Europejski.