EN

analogous {przymiotnik}

volume_up
analogous (też: analogical)
Analogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.
The situation is analogous to the one from last year.
Sytuacja jest analogiczna do tej z zeszłego roku.
It has signalled that it is, in principle, willing to introduce some kind of central European supervisory system analogous to the European System of Central Banks.
Zasygnalizował on, że zasadniczo jest gotowy wprowadzić pewien centralny europejski system nadzorujący analogiczny do Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
analogous (też: coincident, convergent, confluent)

Przykłady użycia - "analogous" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnalogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Analogiczne wyniki uzyskano w doświadczeniach na szczurach z mocznicą i zdrowych.
EnglishAnalogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Receptory erytropoetyny mogą występować na powierzchni wielu różnych komórek nowotworowych.
EnglishEvery former Communist country has had to face analogous difficulties.
Każdy były kraj komunistyczny musi zmierzyć się z podobnymi trudnościami.
EnglishAnd let's reproduce them by a process of recombination analogous to sex."
Weź dwa programy i stwórz ich potomstwo łącząc ich podprogramy, pozwalając potomstwu dziedziczyć ich cechy.
EnglishAnalogous results have been found in animal experiments in uraemic and normal rats.
Jeśli liczba płytek przekroczy 9 150 x 10 / l lub, jeśli jest większa od wartości prawidłowych, NeoRecormon należy odstawić.
EnglishThe situation is analogous to the one from last year.
Sytuacja jest analogiczna do tej z zeszłego roku.
EnglishNo adverse effects on female fertility indices were observed using an analogous antibody to IL-12/ 23 in mice.
Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych w stosunku do żeńskich wskaźników płodności przy zastosowaniu przeciwciał analogicznych do IL- 12/ 23 u myszy.
EnglishThat's analogous to imagine learning to ride a bicycle, and maybe I give you a lecture ahead of time, and I give you that bicycle for two weeks.
Dla przykładu, wyobraźcie sobie jazdę na rowerze - najpierw tłumaczę wam, jak jeździć, a potem daję rower na dwa tygodnie do poćwiczenia.
EnglishIn a fertility and general reproductive function study, the number of pregnant mice was reduced following administration of the same analogous antibody.
Badania płodności i ogólnych funkcji rozrodczych wykazały, że w wyniku podawania tego samego analogicznego przeciwciała zmniejszyła się liczba ciężarnych myszy.
EnglishIt has signalled that it is, in principle, willing to introduce some kind of central European supervisory system analogous to the European System of Central Banks.
Zasygnalizował on, że zasadniczo jest gotowy wprowadzić pewien centralny europejski system nadzorujący analogiczny do Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
EnglishMetabolism The metabolism of fulvestrant has not been fully evaluated, but involves combinations of a number of possible biotransformation pathways analogous to those of endogenous steroids.
Metabolizm Metabolizm fulwestrantu nie został w pełni poznany i zachodzi na drodze wielu przemian biologicznych, w sposób podobny jak w przypadku endogennych steroidów.
EnglishIn a 6-month repeated dose toxicity study in mice, using the same analogous antibody against mouse TNFα, crystalline deposits were observed on the lens capsule of some of the treated male mice.
W 6 miesięcznym badaniu u myszy, w którym zastosowano to samo analogiczne przeciwciało przeciw mysiemu TNFα, u niektórych narażonych samców myszy obserwowano złogi na torebce soczewki.

Synonimy (angielski) dla "analogous":

analogous
analog
analogy