"analgesic" po polsku

EN

"analgesic" - polskie tłumaczenie

EN

analgesic {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
analgesic (też: anodyne)
The analgesic effects of fentanyl are related to its plasma level.
Przeciwbólowe działanie fentanylu związane jest z jego poziomem w osoczu.
Selective inhibition of COX-2 by lumiracoxib provides anti-inflammatory and analgesic effects.
Selektywne hamowanie COX- 2 przez lumirakoksyb zapewnia działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Opioid analgesics (phenylpiperidine derivative), ATC code:
Opioidowy lek przeciwbólowy (pochodna fenylopiperydyny), kod ATC:

Przykłady użycia - "analgesic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFentanyl is approximately 100-fold more potent than morphine as an analgesic.
Fentanyl jako analgetyk jest w przybliżeniu około 100 razy silniejszy niż morfina.
EnglishFentanyl is an opioid analgesic which interacts predominantly with theµ-receptor.
Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym z powinowactwem głównie do receptoraµ.
EnglishCoxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.
Dlatego koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishThe overall use of analgesic medication was similar in both study groups.
Całkowite zużycie leków przeciwbólowych było podobne w obu grupach badanych.
EnglishCoxibs therefore display analgesic, anti-inflammatory, and antipyretic properties.
Dlatego też koksyby wykazują właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.
EnglishMechanism of action Nepafenac is a non-steroidal anti-inflammatory and analgesic prodrug.
Mechanizm działania Nepafenak jest prekursorowym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym.
EnglishThe analgesic effects of fentanyl are related to its plasma level.
Przeciwbólowe działanie fentanylu związane jest z jego poziomem w osoczu.
EnglishThe analgesic effect may persist for some time after removal of the transdermal patch.
Działanie przeciwbólowe może utrzymywać się przez pewien czas po usunięciu systemu transdermalnego.
EnglishIt therefore possesses analgesic and anti-inflammatory properties.
Z tego powodu posiada on właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.
EnglishThe peak sedative and analgesic effects are reached within 30 minutes after administration.
Szczyt działania uspokajającego i przeciwbólowego występuje w ciągu 30 minut od podania preparatu.
EnglishFentanyl is an opioid analgesic, interacting predominantly with the opioidµ-receptor.
Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym, wchodzącym w interakcje głównie z opioidowym receptoremµ.
EnglishSelective inhibition of COX-2 by lumiracoxib provides anti-inflammatory and analgesic effects.
Selektywne hamowanie COX- 2 przez lumirakoksyb zapewnia działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.
EnglishQuadrisol is a pain killer (an anti-inflammatory and analgesic) used in horses.
Preparat Quadrisol jest lekiem przeciwbólowym (wykazuje on działanie przeciwzapalne i znoszące ból) stosowanym u koni.
EnglishFentanyl is an opioid analgesic, interacting predominantly with the opioid μ -receptor.
Fentanyl jest opioidowym lekiem przeciwbólowym wykazującym powinowactwo przede wszystkim do opioidowych receptorów μ.
EnglishThe relief of pain may require analgesic treatment.
Opanowanie bólu może wymagać zastosowania leku przeciwbólowego.
EnglishIt is imperative that any dose re-titration of any analgesic is monitored by a health professional.
Ponowne miareczkowanie dawek jakichkolwiek leków przeciwbólowych musi być przeprowadzone pod ścisłą kontrolą lekarza.
EnglishPatients may require periodic supplemental doses of a short-acting analgesic for breakthrough pain.
Pacjenci mogą okresowo wymagać dodatkowych dawek krótko działającego leku przeciwbólowego w celu opanowania bólu przebijającego.
EnglishKetoprofen is a non steroid anti-inflammatory drug (NSAID) with anti-inflammatory, antipyretic and analgesic effect.
Ketoprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NSAID) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.
EnglishPiroxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic properties.
Piroksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.
EnglishPublished studies in adults described that ketobemidone (analgesic) might be associated with high levels of plasma busulfan.
Publikowane wyniki badań u dorosłych sugerują, że ketobemidon (analgetyk) może powodować wzrost stężenia busulfanu w surowicy.

Synonimy (angielski) dla "analgesic":

analgesic