"analgesia" po polsku

EN

"analgesia" - polskie tłumaczenie

EN

analgesia {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Its principal therapeutic effects are analgesia and sedation.
Jego głównymi działaniami terapeutycznymi są analgezja oraz sedacja.
Its primary therapeutic actions are analgesia and sedation.
Jego głównymi działaniami leczniczymi są analgezja i uspokojenie.

Przykłady użycia - "analgesia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe duration and depth of sedation and analgesia depend on the dose that is used.
Gdy preparat ten stosuje się u kotów, jako środek znieczulający należy stosować ketaminę,
EnglishAll patients received standard of care analgesia during treatment.
Wszyscy pacjenci otrzymali standardowe leczenie przeciwbólowe przez czas podawania leków.
EnglishThe duration and depth of the sedation and analgesia are dose-dependent.
Czas trwania oraz siła działania uspokajającego i przeciwbólowego są zależne od dawki preparatu.
EnglishCats For single-use sedation and analgesia or for premedication
Koty Pojedyczne podanie – uspokojenie i znieczulenie, bądź premedykacja
EnglishIts primary therapeutic actions are analgesia and sedation.
Jego podstawowe działanie lecznicze polega na znieczuleniu i uspokojeniu.
EnglishIts principal therapeutic effects are analgesia and sedation.
Jego głównymi działaniami terapeutycznymi są analgezja oraz sedacja.
EnglishIts primary therapeutic actions are analgesia and sedation.
Jego głównymi działaniami leczniczymi są analgezja i uspokojenie.
EnglishSedation lasts for at least 120 minutes post administration and analgesia lasts for at least 90 minutes.
Działanie uspokajające trwa przynajmniej 120 minut od podania, a działanie przeciwbólowe – przynajmniej 90 minut.
EnglishIn a clinical study, dexmedetomidine contributed to postoperative analgesia for 0.5 – 4 hours.
W badaniu klinicznym wykazano, że deksmedetomidyna wykazuje pooperacyjne działanie przeciwbólowe przez okres 0, 5– 4 godzin.
EnglishPatients should be titrated to an acceptable level of analgesia prior to initiating use of IONSYS.
Przed rozpoczęciem stosowania systemu IONSYS u pacjentów należy ustalić odpowiedni poziom dawkowania leku przeciwbólowego.
EnglishZiconotide is indicated for the treatment of severe, chronic pain in patients who require intrathecal (IT) analgesia.
Zykonotyd jest wskazany w leczeniu silnego przewlekłego bólu u pacjentów wymagających znieczulenia dooponowego.
EnglishDogs Single-use sedation and analgesia
Psy Pojedyncze podanie – uspokojenie i znieczulenie
EnglishDexdomitor contains dexmedetomidine as the active substance, which produces sedation and analgesia in dogs and cats.
Dexdomitor zawiera jako substancję czynną deksmedetomidynę, wykazującą działanie uspokajające i przeciwbólowe u psów i kotów.
EnglishMany responsive patients obtain near-maximal analgesia within a few hours of delivery of an appropriate dose.
Wielu pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź, uzyskuje prawie maksymalne znieczulenie w ciągu kilku godzin od podania właściwej dawki.
EnglishOpioid Analgesia for oral mucositis:
EnglishDeep sedation and analgesia in dogs in concomitant use with butorphanol for medical and minor surgical procedures.
Głębokie uspokojenie i znieczulenie u psów z równoczesnym stosowaniem butorfanolu do zabiegów medycznych oraz drobnych zabiegów chirurgicznych.
EnglishAfter a single dose, the duration of analgesia was dose and clinical pain model dependent, and ranged from 6 to greater than 12 hours.
Po pojedynczej dawce, czas działania przeciwbólowego był zależny od dawki i od klinicznego modelu bólu, i utrzymywał się od 6 do ponad 12 godzin.
EnglishHowever this duration is dependent on a number of variables and further analgesia should be administered in accordance with clinical judgement.
Czas trwania tego działania zależny jest jednak od wielu zmiennych i należy dodatkowo podawać leki przeciwbólowe zgodnie z oceną kliniczną.
EnglishEffentora should be individually titrated to an “ effective” dose that provides adequate analgesia and minimises undesirable effects.
Dawka produktu Effentora powinna być dostosowana indywidualnie, aż do uzyskania dawki “ skutecznej ”, która zapewnia odpowiednią analgezję i minimalizuje działania niepożądane.
EnglishNon-invasive, mildly to moderately painful, procedures and examinations which require restraint, sedation and analgesia in dogs and cats.
Zabiegi i badania nieinwazyjne przeprowadzane u psów i kotów, związane z bólem łagodnym lub umiarkowanym, wymagające ograniczenia ruchów zwierzęcia, uspokojenia i znieczulenia.