"amputation" po polsku

EN

"amputation" - polskie tłumaczenie

PL
EN

amputation {rzeczownik}

volume_up
amputation
And it's produced a great amputation, a shallow view of human nature.
Poskutkowało to wielką amputacją, płytką opinią o naturze ludzkiej.
Leczeniem w tym przypadku jest amputacja.
Arm amputation causes a huge disability.
Amputacja ręki to poważne kalectwo.

Przykłady użycia - "amputation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd it's produced a great amputation, a shallow view of human nature.
Poskutkowało to wielką amputacją, płytką opinią o naturze ludzkiej.
EnglishThis can lead to serious medical problems like heart disease, kidney disease, blindness, and amputation.
Mo e to prowadzi do powa nych zaburze zdrowia, takich jak choroby serca, nerek, utrata wzroku i amputacja ko czyn.
EnglishThis can lead to serious medical problems like heart disease, kidney disease, blindness, and amputation.
Może to prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia, takich jak choroby serca, nerek, utrata wzroku i amputacja kończyn.
EnglishTodd Kuiken: Okay, so after your amputation, you healed up.
EnglishWell how about with higher levels of amputation?
EnglishThe treatment for this is amputation.
EnglishArm amputation causes a huge disability.
EnglishArm amputation is usually caused by trauma, with things like industrial accidents, motor vehicle collisions or, very poignantly, war.
Najczęstszą przyczyną amputacji jest uraz, jak podczas wypadków w fabrykach, wypadków drogowych, czy, co najbardziej przejmujące, wojen.
EnglishRegional undesirable effects are muscle or skin necrosis and compartment syndrome severe enough to warrant amputation.
Miejscowe działania niepożądane to martwica mięśni i skóry oraz zespół ciasnoty przedziałów międzypowięziowych w stopniu ciężkości dającym podstawy do amputacji.
EnglishTwo prisoners in Mashhad had their hands amputated this week; two others have been sentenced to amputation and these verdicts will be carried out soon.
W tym tygodniu dwóm więźniom z Mashhad odcięto dłonie. Kolejni dwaj zostali skazani na amputację, a ich wyroki zostaną wykonane niedługo.
EnglishIn approximately 2 % of cases, BEROMUN may cause tissue damage in your affected arm or leg which is severe enough to require amputation.
W około 2 % przypadków, BEROMUN może spowodować uszkodzenie tkanek w zmienionej chorobowo ręce lub nodze, które będzie na tyle poważne, że spowoduje konieczność amputacji.
EnglishI think a lot of times we hear about diabetics, diabetic ulcers, we just don't connect the ulcer with the eventual treatment, which is amputation, if you can't heal it.
Wydaje mi się, że słysząc o cukrzycy, wrzodach cukrzycowych, często nie kojarzymy wrzodu z ostatecznym leczeniem, którym jest amputacja, jeśli nie da się go zagoić.
EnglishPolitical, social and religious freedom is significantly restricted, and punishments by flogging, the amputation of hands or feet or the death penalty are meted out on a daily basis.
Wolność polityczna, społeczna, religijna jest w znaczny sposób ograniczana, na co dzień stosuje się kary chłosty, amputacji rąk, stóp czy karę śmierci.
EnglishSuch religious courts, run by sick-minded fanatics, continue to this day and age to terrorise the population by handing down sentences of death, flogging and amputation.
Takie sądy religijne, kierowane przez fanatyków o chorych umysłach, nadal, nawet w dzisiejszych czasach, terroryzują ludność, wydając wyroki śmierci, chłosty i amputacji.

"amputation surgery" - polskie tłumaczenie

volume_up
amputation surgery
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.