"amplification" po polsku

EN

"amplification" - polskie tłumaczenie

EN

amplification {rzeczownik}

volume_up
amplification (też: development)
So this is what I call amplification of the phenomenon.
To się nazywa wzmocnienie fenomenu.

Przykłady użycia - "amplification" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGene amplification should be performed using an accurate and validated assay.
Amplifikację genu należy oznaczać za pomocą odpowiednio walidowanych testów.
EnglishThe instruments are loud enough that they can be heard without amplification, etc., etc.
Instrumenty są na tyle głośne że nie potrzeba wzmocnienia, itd.
EnglishThe room we happen to be in, the amplification, the quality of the instrument, the type of sticks ... etc., etc.
Po jakimś czasie podeszłam do egzaminu do Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie.
EnglishAnd that's basically what's called a "power amplification system."
EnglishSo this is what I call amplification of the phenomenon.
EnglishBasically, you make an amplification in the lab, and then you get it to self-assemble into a structure like a battery.
Powielanie następuje w laboratorium. ~~~ Następnie zaczynają one gromadzić się samodzielnie tworząc struktury podobne do baterii.
EnglishErbB2 overexpressing tumours are defined by IHC3+, or IHC2+ and gene amplification or gene amplification alone.
Nowotwory z nadekspresją receptora ErbB2 identyfikowane są na podstawie wyników badań IHC3+, lub IHC2+ i amplifikacji genu lub samej amplifikacji genu.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the explanatory statement from the rapporteur is quite correct and needs no amplification.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Posłowie! Przedstawione przez sprawozdawcę uzasadnienie jest ogólnie poprawne i nie trzeba nic do niego dodawać.
EnglishClopidogrel also inhibits platelet aggregation induced by other agonists by blocking the amplification of platelet activation by released ADP.
Klopidogrel hamuje również agregację płytek indukowaną przez innych agonistów, blokując wzmożenie aktywacji płytek przez uwolniony ADP.
EnglishThe alternative to the negotiations being delayed or failing is an amplification of Moscow's bilateral talks with Rome or Vilnius, Berlin or Budapest, Paris or Sofia.
Alternatywą wobec opóźnienia lub niepowodzenia negocjacji jest nagłośnienie moskiewskich rozmów dwustronnych z Rzymem lub Wilnem, Berlinem lub Budapesztem, Paryżem lub Sofią.

Synonimy (angielski) dla "amplification":

amplification