"ample" po polsku

EN

"ample" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "ample" w kontekście.

Słownik angielsko-polski

Przykłady użycia - "ample" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSurely this was ample time to count the vote and announce the result.
Z pewnością był to wystarczający okres na policzenie głosów i ogłoszenie rezultatów.
EnglishThere is ample opportunity for oil and dirty water to get in behind them.
Więc ropa i brudna woda przedostają się tamtędy. ~~~ Ta kolonia ptaków została otoczona.
EnglishLiquidity in the euro area is ample by all plausible measures.
Według wszelkich wiarygodnych miar poziom płynności w obszarze euro jest wysoki.
EnglishBilaterally, there is ample potential for the relations to grow.
W wymiarze dwustronnym istnieje duży potencjał umożliwiający rozwinięcie stosunków.
EnglishWe will have ample opportunity to discuss the recasting of the first railway package.
Będziemy jeszcze mieli wiele możliwości omawiania przekształceń pierwszego pakietu kolejowego.
EnglishLiquidity in the euro area is very ample by all plausible measures.
Według wszelkich wiarygodnych miar poziom płynności w obszarze euro pozostaje bardzo wysoki.
EnglishOn this basis, liquidity in the euro area remains ample by all reasonable measures.
W tym kontekście poziom płynności w strefie euro należy według wszelkich możliwych miar uznać za wysoki.
EnglishTherefore, we will have ample opportunities to discuss the external issues during next year.
Zatem będziemy mieć wystarczająco dużo okazji do przedyskutowania w przyszłym roku spraw zewnętrznych.
EnglishThe industry will therefore have ample time to develop other safer substances.
Dlatego odnośny sektor przemysłu będzie miał dostatecznie dużo czasu, żeby opracować inne, bezpieczniejsze substancje.
EnglishHowever, whilst there has been ample progress, this accord is not perfect and there are also numerous flaws.
Jednakże, chociaż postępy są znaczne, porozumienie nie jest doskonałe i wciąż zawiera wiele wad.
EnglishAlthough history has given us ample evidence that this path leads nowhere, we are following it again.
Jakkolwiek historia dostarczyła nam mnóstwo dowodów, że ścieżka ta prowadzi do nikąd, ponownie nią podążamy.
EnglishThere's now ample evidence that Hardy Rodenstock is a con man, and that the Jefferson bottles were fakes.
Mamy dziś wystarczające dowody na to, że Hardy Rodenstock jest oszustem i że te butelki Jeffersona były fałszywe.
EnglishThere is ample experience to prove this, because there have actually been good experiences in Europe as well.
Dowodzi tego szerokie doświadczenie, ponieważ istnieją także w tym względzie rzeczywiście dobre doświadczenia w Europie.
EnglishWe are to describe the European semester in the legal text including the ample involvement of Parliament in the process.
Europejski semestr ma zostać opisany w dokumencie prawnym, w którego stworzenie wydatny wkład wniesie Parlament.
English'Wait a while with your reforms - there is ample time' is a message that no one should be receiving from here.
"Poczekajcie trochę z waszymi reformami - macie mnóstwo czasu” - to komunikat, którego nikt nie powinien od nas otrzymywać.
EnglishWell, the evidence is, unfortunately, ample.
EnglishAt the same time, monetary liquidity accumulated prior to the period of financial market tensions continues to be ample.
Jednocześnie zasoby płynności pieniężnej nagromadzone przed okresem napięć na rynkach finansowych są w dalszym ciągu duże.
EnglishAt the same time, the underlying pace of monetary expansion continues to be moderate, while monetary liquidity remains ample.
Jednocześnie ogólny trend ekspansji monetarnej jest w dalszym ciągu umiarkowany, przy czym zasoby płynności pieniężnej są duże.
EnglishStrong vigilance is also called for in the light of ample liquidity and buoyant monetary and credit growth in the euro area.
Za zachowaniem wzmożonej czujności przemawia także duży zapas płynności oraz dynamiczny wzrost pieniądza i kredytu w obszarze euro.
EnglishHowever, I would like to assure you that the Commission will pursue the ample opportunities to deal with this issue at a later stage.
Chciałabym jednak zapewnić państwa, że Komisja wykorzysta wszystkie możliwości, aby rozwiązać tę kwestię na późniejszym etapie.