EN

amounts {liczba mnoga}

volume_up
amounts (też: quotas)
volume_up
kwoty {niemęskoos.}
. - (DE) The amounts referred to in this report are totally unrealistic.
Kwoty wymienione w sprawozdaniu są zupełnie oderwane od rzeczywistości.
The amounts overfished have to be repaid, and this was agreed to in Antalya.
Przełowione kwoty muszą zostać zwrócone, co uzgodniono w Antalyi.
We have also maintained the amounts proposed by the Commission for environmental policies.
Utrzymaliśmy również zaproponowane przez Komisję kwoty na politykę ochrony środowiska.
amounts (też: sums)
volume_up
sumy {niemęskoos.}
The United States is going to inject more sizeable amounts into its economy.
Stany Zjednoczone zamierzają wpompować pokaźniejsze sumy w swoją gospodarkę.
The huge amounts of money allocated, it is obvious, do not work.
Oczywiste jest, że przydzielone ogromne sumy pieniędzy nie przynoszą rezultatu.
Lists of operations and amounts are published on the DG Environment website.
Listy działań i przekazane sumy publikowane są na serwisie internetowym DG Environment.

Przykłady użycia - "amounts" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishif your amounts of various types of blood cells and blood components are too low
pacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych
EnglishThey do not belong in the hands of children, not even in the smallest amounts.
Nie ma dla nich miejsca w dziecięcych rączkach, nawet dla najmniejszej ich ilości.
EnglishThe EU's investment stock in the Mercosur region amounts to EUR 167 billion a year.
Unia dokonuje w regionie Mercosuru inwestycji na kwotę 167 miliardów euro rocznie.
EnglishToxins do not belong in the hands of children, even in the smallest amounts.
Dzieci nie mogą mieć styczności z toksynami, nawet jeśli ich ilości są minimalne.
EnglishSmall amounts (0.5-2 %) of additional metabolites were found in the urine.
Niewielkie ilości innych metabolitów były również wykrywane w moczu (0, 5– 2 %).
EnglishIf accidental eye contact occurs, flush immediately with copious amounts of water.
W razie przypadkowego kontaktu z okiem, przepłukać oko obfitą ilością wody.
EnglishOnly minor amounts of reteplase were immunologically detected in the urine.
Metodami immunologicznymi można wykryć jedynie niewielkie ilości reteplazy w moczu.
EnglishThat is true, but the existing policy costs huge amounts of taxpayers' money.
To prawda, ale obecna polityka również pochłania olbrzymie sumy pieniędzy podatników.
EnglishThis amounts, on average, to about EUR 3 a week for each European citizen.
Oznacza to średnio około 3 euro tygodniowo na każdego obywatela europejskiego.
EnglishWe live in a world where we consume greater and greater amounts of processed foods.
Żyjemy w świecie, w którym spożywa się coraz więcej żywności przetwarzanej.
EnglishThe United States is going to inject more sizeable amounts into its economy.
Stany Zjednoczone zamierzają wpompować pokaźniejsze sumy w swoją gospodarkę.
EnglishPrivate commercial banks pump incredible amounts of money into the system.
Prywatne banki komercyjne tłoczą w ten system niewiarygodne ilości pieniędzy.
EnglishIn the context of the economic crisis, huge amounts of State aid have been granted.
W kontekście kryzysu gospodarczego w ramach pomocy państwa przydzielono wielkie kwoty.
EnglishThe draft budget therefore amounts to EUR 115 billion in payment appropriations.
Projektowany budżet przewiduje zatem 115 mld euro środków na płatności.
EnglishEurican Herpes 205 contains small amounts of canine herpes virus antigens.
Preparat Eurican Herpes 205 zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psów.
EnglishSmall amounts of air may collect in the needle and cartridge during normal use.
Aby unikn wstrzykni cia p cherzyków powietrza i mie pewno wyboru wła ciwej dawki, nale y:
EnglishIn this report I proposed specific amounts of funding to support new technologies.
Zaproponowałem w sprawozdaniu określone środki finansowe na wsparcie nowych technologii.
EnglishThe figures are quoted: enormous amounts are involved, running into billions of euros.
Liczby te są przytaczane: chodzi o olbrzymie sumy, sięgające miliardów euro.
EnglishFind out more information about national regulations concerning accidents and amounts:
Więcej informacji na temat przepisów krajowych dotyczących wypadków i kwot:
English. - (DE) The amounts referred to in this report are totally unrealistic.
Kwoty wymienione w sprawozdaniu są zupełnie oderwane od rzeczywistości.

Synonimy (angielski) dla "amount":

amount