"amongst" po polsku

EN

"amongst" - polskie tłumaczenie

EN

amongst {przyimek}

volume_up
amongst (też: amidst, among)
Kosovo's declaration of independence has also exposed a schism amongst Member States.
Deklaracja niepodległości Kosowa pokazała też rozłam wśród państw członkowskich.
In addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Publiczne egzekucje to także propagowanie agresywnych zachowań wśród ludności.
The evidence is there that cancer is rising amongst young children in particular.
Mamy dowody, że nowotwory pojawiają się coraz częściej szczególnie wśród małych dzieci.
amongst (też: amid, amidst, among, between, betwixt)
Well, Einstein is very honored to be here at TED 2006, amongst all you modern-day Einsteins.
To wielki zaszczyt dla Einsteina być tu na TED 2006 pomiędzy wami, Einsteinami naszych czasów.
Well, amongst the 100 who do have the disease, the test will get it right 99 percent of the time, and 99 will test positive.
Pomiędzy 100 chorymi osobami 99 otrzyma pozytywny wynik - 99%.
Living amongst our tunas -- our North American tunas -- are European tunas that go back to the Med.
pomiędzy naszymi tuńczykami północnoamerykańskimi żyją tuńczyki europejskie, które wracają do Morza Śródziemnego.
amongst (też: amid, amidst, among)
Now the engineers amongst you will look at them and say, "No they don't.
Inżynierowie pośród was z pewnością powiedzą "To niemożliwe.
So she is just one amongst the millions who are blind.
Ona jest zaledwie jedna pośród milionów, którzy są niewidomi.
Nuclear energy is a controversial topic that results in ferocious debates in Parliament and amongst our groups.
Energia jądrowa jest tematem kontrowersyjnym i powoduje zażarte dyskusje w Parlamencie i pośród naszych grup.

Przykłady użycia - "amongst" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishKosovo's declaration of independence has also exposed a schism amongst Member States.
Deklaracja niepodległości Kosowa pokazała też rozłam wśród państw członkowskich.
EnglishPoverty amongst women is a really serious problem that the EU needs to solve.
Ubóstwo wśród kobiet rzeczywiście stanowi poważny problem, który UE musi rozwiązać.
EnglishIn addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Publiczne egzekucje to także propagowanie agresywnych zachowań wśród ludności.
EnglishThe evidence is there that cancer is rising amongst young children in particular.
Mamy dowody, że nowotwory pojawiają się coraz częściej szczególnie wśród małych dzieci.
EnglishMr President, at last, amongst all the gloom and doom, we have a good news story.
Panie Przewodniczący! Nareszcie, oprócz wszystkich złych wiadomości, mamy dobrą wiadomość.
EnglishThe Dutch business community is amongst the largest investors worldwide.
Holenderskie środowisko biznesowe jest jednym z największych inwestorów na świecie.
EnglishFor these reasons, amongst others, I have decided to vote in favour of this dossier.
Między innymi z tych względów zdecydowałem się zagłosować za przyjęciem tych sprawozdań.
EnglishItaly's northern regions are per capita amongst the richest in Europe.
W północnych regionach Włoch dochód na osobę należy do najwyższych w Europie.
EnglishIt is no surprise that there is considerable anger amongst those affected constituents.
Nic dziwnego, że wszyscy wyborcy, których to dotknęło, są mocno wzburzeni.
EnglishWe have had amongst the wettest months of June and July on record, in my country.
W moim kraju w czerwcu i w lipcu odnotowaliśmy niemalże największe w historii opady deszczu.
EnglishAmongst other things, this could lead to important legal convergence among Member States.
Zapewniłoby to między innymi ważną konwergencję prawną między państwami członkowskimi.
EnglishI'll move it off, and we'll have a blank slide for those who are squeamish amongst you.
Usunąłem to i będziemy mieli pusty slajd, dla tych, którzy są wrażliwi.
EnglishAmongst other things, we must ensure that toys do not contain carcinogens.
Musimy między innymi zagwarantować, że zabawki nie będą zawierać substancji rakotwórczych.
EnglishCombating poverty amongst women is a moral obligation but also a social investment.
Walka z ubóstwem wśród kobiet jest moralnym obowiązkiem, ale jest także inwestycją społeczną.
EnglishA little more control over ourselves would not harm our reputation amongst the electorate.
Nieco większa kontrola nad nami samymi nie zaszkodzi naszej reputacji wśród elektoratu.
EnglishAmongst the associations that contacted me was the Amici dell'adozione.
Wśród stowarzyszeń, które się ze mną skontaktowały, jest organizacja Amici dell'adozione.
EnglishEven amongst non-smokers there are 19 000 deaths a year from passive smoking.
Nawet wśród osób niepalących mamy do czynienia z 19 tysiącami zmarłych w wyniku biernego palenia.
EnglishThe issue of the Doha Round is not being talked about amongst the people of Europe.
Runda dauhańska nie jest przedmiotem rozmów mieszkańców Europy.
EnglishEurope is not the preferred destination amongst our own people.
Wśród naszych własnych obywateli Europa nie jest najchętniej obieranym celem podróży.
EnglishAmongst the most commonly reported adverse reactions were injection site reactions and fever.
Najczęściej opisywane działania niepożądane to reakcje w miejscu wstrzyknięcia i gorączka.