EN

among others [przykład]

volume_up
among others
This is the case, among others, of Serbia and the Republic of Moldova.
Jest to przypadek między innymi Serbii i Republiki Mołdowy.
These are the main reasons, among others, for my vote in support of this report.
Są to między innymi główne powody, dla których głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.
For these reasons, among others, we abstained in the final vote.
Między innymi dlatego wstrzymaliśmy się od głosu.

Przykłady użycia - "among others" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAmong others, I would like to thank Mr Cashman for having expressed this principle.
Pragnę podziękować między innymi panu posłowi Cashmanowi za podkreślenie tej zasady.
EnglishThese are the main reasons, among others, for my vote in support of this report.
Są to między innymi główne powody, dla których głosowałem za przyjęciem tego sprawozdania.
EnglishThere is, therefore, far greater mobility among these students than among others.
A zatem mobilność tych uczniów jest znacznie większa niż pozostałych.
EnglishFor these reasons among others, we have abstained in the final vote.
Między innymi z tych względów wstrzymaliśmy się od głosu w końcowym głosowaniu.
EnglishOur debates have raised the issue, among others, of training and knowledge.
W naszych debatach pojawiła się między innymi kwestia szkoleń i wiedzy.
EnglishThese, among many others, are the reasons why we voted against this report.
To niektóre z powodów, dla których głosowaliśmy przeciwko sprawozdaniu.
EnglishThis way was blocked one year ago by Members of your political group, among others.
Sposób ten został zablokowany rok temu między innymi przez posłów z pana grupy politycznej.
EnglishI cite as proof these issues, among others, of bilateral conflicts.
Na dowód tego powołuję się między innymi na kwestie konfliktów dwustronnych.
EnglishSeveral violations of human rights have taken place in recent months, among many others.
W ostatnich miesiącach doszło między innymi do kilkunastu aktów naruszenia praw człowieka.
EnglishThirdly, I want to mention one aspect which Anne von Lanker, among others, has raised.
Po trzecie, chciałbym wspomnieć o jednym aspekcie, który między innymi podniosła Anne von Lanker.
EnglishWhat is happening in this case to the German Members among others?
Co się w tym przypadku dzieje między innymi z niemieckimi posłami?
EnglishI am thinking, among others, about the Convention on Action against Trafficking in Human Beings.
Myślę tu między innymi o Konwencji Rady Europy o działaniach zapobiegających handlowi ludźmi.
EnglishAnd the European Union, among others, is involved in that overfishing.
A Unia Europejska jest także zamieszana w nadmierne połowy.
EnglishThis is the case, among others, of Serbia and the Republic of Moldova.
Jest to przypadek między innymi Serbii i Republiki Mołdowy.
EnglishIn addition, they convinced the French President, among others, that protectionism is a dirty word.
Ponadto przekonały one między innymi francuskiego prezydenta, że protekcjonizm to przekleństwo.
EnglishFirstly, we have a block of amendments proposed by the Agriculture Committee, among others Amendment 64.
Po pierwsze, mamy blok poprawek zgłoszonych przez Komisję Rolnictwa, między innymi poprawkę 64.
EnglishFor these reasons, among others, we abstained in the final vote.
Między innymi dlatego wstrzymaliśmy się od głosu.
English." ~~~ The characters are meant to embody the 99 attributes of Allah: justice, wisdom, mercy, among others.
W "99" bohaterowie mają uosabiać 99 cech Allaha, m.in. sprawiedliwość, mądrość i miłosierdzie.
EnglishThese are three areas, among others, in which the credibility of the European project could be won or lost.
To są trzy obszary, spośród wielu, dzięki którym projekt europejski może zyskać lub stracić wiarygodność.
EnglishThat we are among the grumblers that others should be afraid of, that we are a nation of Hussites and hotheaded chauvinists.
Jesteśmy ponoć zrzędami, których należy się obawiać, narodem husytów i porywczych szowinistów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "among others"

others zaimek
Polish
among przyimek
to help others czasownik
among other people
Polish
many others
and others
Polish
among which spójnik
the others rzeczownik
Polish