"amniotic" po polsku

EN

"amniotic" - polskie tłumaczenie

EN

amniotic {przymiotnik}

volume_up
1. Anatomia
amniotic

Przykłady użycia - "amniotic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn the 40 mg/ kg/ day group, pegaptanib concentrations in the amniotic fluid were 0.05 % of the maternal plasma levels.
W grupie dawki 40 mg/ kg/ dobę stężenie pegaptanibu w płynie owodniowym wynosiło 0, 05 % stężenia w osoczu matek.
EnglishThe flavors of the food a pregnant woman eats find their way into the amniotic fluid, which is continuously swallowed by the fetus.
Smak jedzenia, które spożywa ciężarna kobieta dostaje się do wód płodowych, które są nieustannie połykane przez płód.
EnglishLow levels of radioactivity were measured in amniotic fluid and foetal tissues of pregnant rats administered 3H-travoprost.
U ciężarnych samic szczurów otrzymujących 3H- trawoprost, niewielki poziom radioaktywności oznaczano w płynie owodniowym i w tkankach płodu.
EnglishAnd we're working a lot with the stem cells that we published on two years ago, stem cells from the amniotic fluid, and the placenta, which have those properties.
Jak opublikowaliśmy dwa lata temu, tego typu komórki znajdują się w płynie owodniowym oraz łożysku i z dlatego z nimi pracujemy.
EnglishIn rare cases, a reduction in the amount of (amniotic) fluid that surrounds the developing foetus within the amniotic sac has been observed in pregnant women receiving Herceptin.
W rzadkich przypadkach u kobiet ciężarnych otrzymujących Herceptin obserwowano zmniejszenie ilości płynu (owodniowego), który otacza rozwijający się płód w jamie owodniowej.

Synonimy (angielski) dla "amniotic":

amniotic
amniotic fluid
amniotic sac