"amnesty" po polsku

EN

"amnesty" - polskie tłumaczenie

EN

amnesty {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
amnesty (też: pardon, reprieve)
volume_up
łaska {f.} (uwolnienie od kary)
2. Polityka
If we are serious we must have a policy that gives amnesty to those who expose the exploiters.
Jeżeli mamy być poważni, musimy przyjąć politykę, która obejmie amnestią tych, którzy ujawniają pracodawców wykorzystujących nielegalnie zatrudnionych pracowników.
I hope that, if there is no amnesty for people being prosecuted for LGBT offences, we would withdraw all aid.
Mam nadzieję, że wycofamy pomoc, jeśli nie będzie amnestii dla wszystkich osób ściganych za przestępstwa homoseksualne.
It is inadmissible that those who shoot civilian demonstrators be called heroes of the nation and promised an amnesty.
To niedopuszczalne, aby ci, którzy strzelają do cywilnych demonstrantów byli nazywani bohaterami narodowymi i otrzymywali obietnicę amnestii.

Przykłady użycia - "amnesty" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut Amnesty International has also, not unexpectedly, created a lot of enemies.
Nie powinno jednak budzić zdziwienia, że Amnesty International ma także wielu wrogów.
EnglishAmnesty International has also called our attention to their plight.
Amnesty International również zwracała naszą uwagę na ich trudne położenie.
EnglishIt is based on mere supposition by Amnesty International.
Jest on bowiem oparty jedynie na podejrzeniach ze strony Amnesty International.
EnglishOrlando Zapata, aged 42, was declared a prisoner of conscience by Amnesty International.
Czterdziestowuletni Orlando Zapata został ogłoszony przez Amnesty International więźniem sumienia.
EnglishIn April 2009 Amnesty International issued a stark warning: after Tibet, there will be Xinjiang.
W kwietniu 2009 roku Amnesty International poważnie ostrzegały: po Tybecie będzie Sinkiang.
EnglishAmnesty International is calling for an independent investigation to be made about the violence.
Amnesty International wzywa do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w obszarze przemocy.
EnglishAccording to Amnesty International, there are currently some 2 100 political prisoners in Burma.
Zdaniem Amnesty International w Birmie znajduje się obecnie około 2100 więźniów politycznych.
EnglishThe recent report by Amnesty International on the practice of caning in Malaysia is worrying.
Ostatni raport Amnesty International w sprawie stosowania kary chłosty w Malezji napawa przerażeniem.
EnglishAmnesty International has also reported on the caning of refugees and immigrant workers in Malaysia.
Amnesty International donosi również o chłostaniu uchodźców i pracowników imigracyjnych w Malezji.
EnglishIn the meantime the Chinese capital is undergoing a slick clean-up, says Amnesty International.
Tymczasem w stolicy Chin starannie przeprowadzane jest gruntowne sprzątanie, podaje Amnesty International.
EnglishOn Monday, Amnesty International reported on the actions of Yemeni security forces.
W poniedziałek organizacja Amnesty International opublikowała sprawozdanie opisujące działania jemeńskich służb bezpieczeństwa.
EnglishA report by Amnesty International highlights that there are still a number of pitfalls and deficiencies.
W jednym ze sprawozdań Amnesty International podkreślono, że nadal istnieje wiele zagrożeń i niedociągnięć.
EnglishHowever, as Amnesty International, after all, has told us, these improvements have only been implemented to a very limited extent.
Jak jednak donosi Amnesty International, owe postępy mają bardzo ograniczony zakres.
English(FR) Mr President, Amnesty International has set the tone of our debate in a statement issued today.
(FR) Panie przewodniczący! Amnesty International określiła kierunek naszej dzisiejszej debaty w swoim oświadczeniu.
EnglishMany human rights organisations criticise the proposed directive, including Caritas and Amnesty International.
Wiele organizacji praw człowieka krytykuje zaproponowaną dyrektywę, łącznie z Caritas i Amnesty International.
EnglishIn its reports, Amnesty International has described some of the extreme forms of attacks on unarmed civilians.
O drastycznych formach ataków na bezbronną ludność cywilną informuje w swoich raportach Amnesty International.
EnglishSeveral hundred people have been killed and Amnesty International and the United Nations have produced alarming reports.
Zabito kilkaset osób, a Amnesty International oraz Narody Zjednoczone opracowały alarmujące sprawozdania.
EnglishI hope that, if there is no amnesty for people being prosecuted for LGBT offences, we would withdraw all aid.
Mam nadzieję, że wycofamy pomoc, jeśli nie będzie amnestii dla wszystkich osób ściganych za przestępstwa homoseksualne.
EnglishSince 1990, according to Amnesty International, no other country anywhere in the world has executed so many minors.
Według Amnesty International od 1990 r. żaden inny kraj na świecie nie wykonał tak wielu egzekucji na nieletnich.
EnglishAmnesty International itself has not been invited to visit Cuba for 19 years and should be allowed to do so.
Sama Amnesty International nie była zapraszana do złożenia wizyty na Kubie od 19 lat - a powinna otrzymać takie pozwolenie.

Synonimy (angielski) dla "amnesty":

amnesty