"amnesia" po polsku

EN

"amnesia" - polskie tłumaczenie

EN

amnesia {rzeczownik}

volume_up
Syncope Seizure Transient global amnesia
Omdlenie Napad drgawkowy Przejściowa całkowita amnezja
dizziness, dyskinesia, somnolence amnesia, headache hyperkinesia, sudden onset of sleep, syncope
zawroty głowy, dyskinezy, senność amnezja, ból głowy hiperkineza, epizody nagłego zasypiania, omdlenia
The most frequent reported adverse drug reactions are amnesia, paraesthesia, somnolence and dysmenorrhea.
Najczęściej obserwowane działania niepożądane to: amnezja, parestezja, senność i bolesne miesiączkowanie.

Przykłady użycia - "amnesia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
Ten eksperyment przeprowadziliśmy z grupą pacjentów cierpiących na amnezję następczą.
Englishagitation, amnesia, ataxia, coordination abnormal, convulsions, thinking abnormal
pobudzenie, niepamięć, ataksja, zaburzenia koordynacji ruchów, drgawki, zaburzenia myślenia
Englishdizziness, dyskinesia, somnolence amnesia, headache hyperkinesia, sudden onset of sleep, syncope
zawroty głowy, dyskinezy, senność amnezja, ból głowy hiperkineza, epizody nagłego zasypiania, omdlenia
Englishdizziness, headache, somnolence sudden onset of sleep, syncope amnesia, dyskinesia, hyperkinesia
zawroty głowy, ból głowy, senność epizody nagłego zasypiania, omdlenia amnezja, dyskineza, hiperkineza
EnglishCommon: apathia Uncommon: nightmares, amnesia, emotional instability Rare: depression, agitation
Często: apatia Niezbyt często: koszmary nocne, amnezja, chwiejność emocjonalna Rzadko: depresja, pobudzenie
EnglishThe most frequent reported adverse drug reactions are amnesia, paraesthesia, somnolence and dysmenorrhea.
Najczęściej obserwowane działania niepożądane to: amnezja, parestezja, senność i bolesne miesiączkowanie.
English9/ 24 Common: apathia Uncommon: nightmares, amnesia, emotional instability Rare: depression, agitation
Często: apatia Niezbyt często: koszmary nocne, niepamięć, labilność emocjonalna Rzadko: depresja, pobudzenie
Englishamnesia, ataxia, balance disorder, dysgeusia
niepamięć, ataksja, zaburzenia równowagi, zaburzenia smaku
Englishsomnolence, motor dysfunction, amnesia, memory impairment, dizziness, paraesthesia, tremor,
senność, dysfunkcja ruchowa, amnezja, upośledzenie pamięci, zawroty głowy, parestezje, drżenie, bóle głowy, niedoczulica, brak smaku.
EnglishSyncope Seizure Transient global amnesia
Omdlenie Napad drgawkowy Przejściowa całkowita amnezja
EnglishDepression, amnesia, agitation, confusion, insomnia, somnolence, nervousness, apathy Nervous system disorders Common:
Depresja, amnezja, pobudzenie, splątanie, bezsenność, senność, nerwowość, apatia Zaburzenia układu nerwowego Często:
EnglishWe need to overcome this collective amnesia.
Englishcommon: headache; uncommon: peripheral neuropathy, syncope, amnesia, dizziness, somnolence, dysgeusia
często: bóle głowy; Zaburzenia układu nerwowego: niezbyt często: neuropatia obwodowa, omdlenia, amnezja, zawroty głowy, senność, zaburzenia smaku
EnglishDizziness Paraesthesia, insomnia, depression, confusion, hypoaesthesia, nervousness, dry mouth, amnesia
Ból głowy Zawroty głowy Parestezje, bezsenność, depresja, dezorientacja, niedoczulica, nerwowość, suchość błony śluzowej jamy ustnej, niepamięć
EnglishSeizures, Transient amnesia
EnglishAmnesia (memory disturbance)
EnglishDrug dependence, amnesia, hostility, speech disorder, depersonalization, abnormal dream, apathy, euphoria Nervous system disorders
Uzależnienie od narkotyków, amnezja, wrogość, zaburzenia mowy, depersonalizacja, nieprawidłowe sny, apatia, euforia Zaburzenia układu nerwowego
EnglishAmnesia Anterograde amnesia may occur using recommended therapeutic dosages, the risk increasing at higher dosages.
Amnezja Podczas stosowania leku w zaleconych dawkach terapeutycznych wystąpić może amnezja następcza, ryzyko jej wystąpienia zwiększa się po większych dawkach.
EnglishThis is because, although we are going through a crisis, the deepest crisis has been the refugee crisis, which has been a crisis of collective amnesia.
Jest tak dlatego, że choć zmagamy się z kryzysem, to większym kryzysem jest kryzys związany z uchodźcami, który jest kryzysem zbiorowej amnezji.
EnglishSedation, amnesia, impaired concentration and impaired muscular function may adversely affect the ability to drive or to use machines.
Sedacja, amnezja, upośledzenie koncentracji i zaburzenie czynności mięśni mogą niekorzystnie wpłynąć na zdolność kierowania i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Synonimy (angielski) dla "amnesia":

amnesia