"ammunition" po polsku

EN

"ammunition" - polskie tłumaczenie

EN

ammunition {rzeczownik}

volume_up
1. Wojskowość
ammunition (też: ammo)
In addition, I would like to denounce categorically the trade in weapons and ammunition with organised bands and paramilitary factions.
Ponadto chciałbym kategorycznie potępić handel bronią i amunicją ze zorganizowanymi bandami i frakcjami paramilitarnymi.
The failure to act, President Van Rompuy, President Barroso, is feeding ammunition to Mr Farage and his allies.
Bezczynność, Panie Przewodniczący Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso, jest amunicją dla oręża pana posła Farage'a i jego sojuszników.
The units of about 100 troops, most of them Nigerian, fought off the first attack before falling back to trenches, firing through the night until their ammunition ran out.
Jednostki około 100 oddziałów, w większości nigeryjskie, odparły pierwszy atak zanim skryły się w okopach, skąd strzelały przez całą noc aż skończyła im się amunicja.

Przykłady użycia - "ammunition" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishUsing live ammunition is indefensible and demands categorical condemnation.
Używanie ostrej amunicji jest niedopuszczalne i zasługuje na kategoryczny głos potępienia.
EnglishSometimes, they are having a helicopter to supply them with ammunition and so on.
Czasem używali helikoptera, którym dostarczano im amunicję, itp.
EnglishThis is a bullet coming from a very large ammunition company in the United States.
Ta kula pochodzi od dużej firmy produkującej amunicje w Stanach.
EnglishAdded to this there is the dumped ammunition from past wars.
W dodatku znajdują się tam pozostałości amunicji z czasów wojennych.
EnglishWe are concerned that live ammunition may also have been used.
Niepokoimy się, że mogło też dojść do użycia ostrej amunicji.
EnglishI think you have plenty of ammunition.
EnglishA debate is currently still under way on whether it is possible at all to include such ammunition in weapons of mass destruction.
Wciąż trwa debata dotycząca tego, czy w ogóle jest możliwe włączenie takiej amunicji do kategorii broni masowego rażenia.
EnglishThe failure to act, President Van Rompuy, President Barroso, is feeding ammunition to Mr Farage and his allies.
Bezczynność, Panie Przewodniczący Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso, jest amunicją dla oręża pana posła Farage'a i jego sojuszników.
EnglishIn addition, I would like to denounce categorically the trade in weapons and ammunition with organised bands and paramilitary factions.
Ponadto chciałbym kategorycznie potępić handel bronią i amunicją ze zorganizowanymi bandami i frakcjami paramilitarnymi.
EnglishThe directive will not apply to weapons and ammunition collectors, to public services or to cultural and historical institutions.
Dyrektywa nie będzie mieć zastosowania do kolekcjonerów broni i amunicji, do służb publicznych ani do instytucji kulturalnych i muzeów.
EnglishNatura 2000 areas could be affected, as well as areas where there are mines and where chemical ammunition has been dumped.
Projekt może dotknąć obszary Natura 2000 w równym stopniu, jak obszary, na których znajdują się miny oraz te, na których wyrzucano broń chemiczną.
EnglishGive me your ammunition.
EnglishVans belonging to parcel services carry highly corrosive acids, explosive liquids or ammunition, often without the driver even knowing.
Pojazdy świadczące usługi dostarczania przesyłek często przewożą wysoko żrące kwasy, płyny wybuchowe lub amunicję, często nawet bez wiedzy kierowcy.
EnglishEnvironmental threats such as shipwrecks on the sea bed and the remains of military ammunition and chemical weaponry are also of considerable significance.
Istotne znaczenie mają również takie zagrożenia ekologiczne, jak zalegające na dnach morza wraki oraz pozostałości amunicji wojennej i broni chemicznej.
English. - (NL) The fight for a worldwide ban on armed uranium in weapons and ammunition is part of our general fight for arms control and disarmament.
autorka. - (NL) Walka o ogólnoświatowy zakaz używania wzbogaconego uranu w broni i amunicji stanowi element całokształtu naszej walki o kontrolę zbrojeń i rozbrojenie.
EnglishAccording to preliminary estimates, there are somewhere between 40 000 and 60 000 tonnes of chemical ammunition, of which about 12 000-13 000 tonnes are poisonous combat material.
Według wstępnych szacunków znajduje się około 40 000 - 60 000 ton amunicji chemicznej, a w tym około 12 000 - 13 000 ton bojowych środków trujących.
EnglishMany women were taken as slaves by rebels and soldiers, as sexual slaves who were forced also to carry the ammunition and the water and the food for the soldiers.
Wiele kobiet wzięto jako niewolnice przez rebeliantów i żołnierzy, jako seksualne niewolnice, które były zmuszane do niesienia amunicji, wody i jedzenia dla żołnierzy.
EnglishThe units of about 100 troops, most of them Nigerian, fought off the first attack before falling back to trenches, firing through the night until their ammunition ran out.
Jednostki około 100 oddziałów, w większości nigeryjskie, odparły pierwszy atak zanim skryły się w okopach, skąd strzelały przez całą noc aż skończyła im się amunicja.
EnglishThe recent horrifying case of a teenage girl buried alive for talking to boys simply gives ammunition to those who say that Turkey has no place in the European Union.
Ostatni przerażający przypadek nastolatki pogrzebanej żywcem za rozmawianie z chłopcami daje mocne argumenty osobom twierdzącym, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca dla Turcji.
English. - (PT) The illicit manufacture and trafficking of firearms, their parts, components and ammunition have harmful effects on the security of all inhabitants of the EU.
na piśmie. - (PT) Nielegalna produkcja broni palnej, jej części, składników i amunicji oraz handel nimi mają szkodliwy wpływ na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców UE.

Synonimy (angielski) dla "ammunition":

ammunition
English