EN

ammonia {rzeczownik}

volume_up
2. Chemia
The ammonia evaporates and it re-condenses in the other side.
Amoniak paruje i skrapla się z drugiej strony. ~~~ Schładza się wtedy do temp.
If the enzyme is not present, ammonia cannot be broken down and it builds up in the blood.
Gdy enzym ten nie występuje, amoniak nie ulega rozkładowi i gromadzi się we krwi.
One has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.
Jedna zawiera wodę i amoniak--pod ciśnieniem, a druga jest kondensatorem.

Przykłady użycia - "ammonia" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAmmonaps is used to reduce levels of ammonia and glutamine in the blood.
Ammonaps stosuje się w celu zmniejszenia poziomów amoniaku i glutaminy we krwi.
EnglishIf the enzyme is not present, ammonia cannot be broken down and it builds up in the blood.
Gdy enzym ten nie występuje, amoniak nie ulega rozkładowi i gromadzi się we krwi.
EnglishIn most patients, ammonia levels were brought back to normal after Carbaglu treatment.
U większości pacjentów po leczeniu preparatem Carbaglu poziom amoniaku wracał do normy.
EnglishOne has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.
Jedna zawiera wodę i amoniak--pod ciśnieniem, a druga jest kondensatorem.
EnglishThe ammonia evaporates and it re-condenses in the other side.
Amoniak paruje i skrapla się z drugiej strony. ~~~ Schładza się wtedy do temp.
EnglishIn a comatose child, start with a dose of 100 to 250 mg/ kg/ day and measure ammonia plasma
u dzieci w stanie śpiączki należy rozpocząć od podawania dawki 100 do 250 mg/ kg mc. / dobę i
EnglishWe proved that most of the ammonia refrigeration tables are wrong.
Udowodniliśmy, że większość tabeli chłodzenia amoniaku jest błędna.
EnglishThe dose should be adjusted individually in order to maintain normal ammonia plasma levels.
Konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki leku w celu utrzymania normalnego stężenia amoniaku w osoczu.
EnglishMore frequent monitoring of plasma ammonia levels is advised when these medications have to be used.
W przypadku stosowania tych leków zaleca się częstsze monitorowanie stężenia amoniaku w osoczu krwi.
EnglishTherapeutic monitoring Plasma levels of ammonia and amino acids should be maintained within normal limits.
Monitorowanie leczenia Stężenia amoniaku i aminokwasów w osoczu powinny być utrzymywane w granicach normy.
EnglishThis enzyme normally helps to break down ammonia.
W normalnych warunkach enzym ten pomaga rozkładać amoniak.
EnglishCorticosteroids may cause the breakdown of body protein and thus increase plasma ammonia levels.
Kortykosteroidy mogą powodować rozkład białek strukturalnych, a tym samym zwiększenie stężenia amoniaku w osoczu krwi.
EnglishBecause using ammonia you get hugely high pressures if you heated them wrong.
urządzenie wybuchało, ponieważ przy pracy z amoniakiem osiąga się bardzo wysokie ciśnienie, jeśli jest on nieodpowiednio podgrzewany.
EnglishYour doctor will determine the dose suitable to you in order to maintain normal ammonia levels in your blood.
Lekarz prowadzący wyznaczy dawkę indywidualną odpowiednią do utrzymania normalnego stężenia amoniaku we krwi.
EnglishAmmonia phosphate, for instance, has increased from EUR 181 per tonne to EUR 800 per tonne in wholesale markets.
Na przykład cena fosforanu amonowego na rynkach hurtowych zwiększyła się z kwoty 181 EUR do 800 EUR za tonę.
EnglishPatients with severe complete NAGS deficiency rapidly develop high levels of ammonia in the blood soon after birth.
U pacjentów z ciężkim, całkowitym niedoborem NAGS wkrótce po urodzeniu szybko narasta poziom amoniaku we krwi.
EnglishAmmonia which is produced as described above by the bacterial hydrolysis is included into the metabolism as NH4+.
Amoniak wytworzony w wyniku hydrolizy bakteryjnej, jak opisano powyżej, jest włączany do procesów metabolicznych jako NH4+.
EnglishThey are also organic compounds in which one or more of the hydrogens in ammonia is replaced with a more complex group.
To związki organiczne, w których jeden lub więcej wodorów w amoniaku zastąpionych jest przez bardziej złożony związek.
EnglishIt should then be adjusted individually in order to maintain normal ammonia plasma levels (see section 4.4).
Następnie wielkość dawki powinna być dostosowana indywidualnie w celu utrzymania prawidłowego stężenia amoniaku w osoczu (patrz punkt 4. 4).
EnglishThe orally applied 13C-urea is metabolised to carbon dioxide and ammonia or is integrated into the body's own urea cycle.
Przyjęty doustnie mocznik 13C jest metabolizowany do dwutlenku węgla i amoniaku lub włączany we własny cykl mocznikowy organizmu.

Synonimy (angielski) dla "ammonia":

ammonia
ammonia water