"amino acid" po polsku

EN

"amino acid" - polskie tłumaczenie

EN

amino acid {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
amino acid
Amino acid position 30 appeared to be the most frequent mutation site.
Aminokwas w pozycji 30 był najczęstszym miejscem powstawania mutacji.
Homocystinuria is an inherited (genetic) disease where the amino acid methionine cannot be broken down completely by the body.
Homocystynuria jest chorobą dziedziczną (genetyczną), w której aminokwas metionina nie może zostać całkowicie rozłożony przez organizm.
UMAN BIG contains glycine as the excipient, a natural amino acid and therefore not expected to cause any problems.
Substancją pomocniczą preparatu UMAN BIG jest glicyna, naturalny aminokwas, a zatem nie należy spodziewać się, że wywoła jakiekolwiek problemy.

Przykłady użycia - "amino acid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt has 191 amino acid residues and a molecular weight of 22,125 daltons.
Składa się z 191 aminokwasów, a jego masa cząsteczkowa wynosi 22 125 daltony.
EnglishThe amino acid sequence of the product is identical to that of endogenous human IGF-1.
Sekwencja aminokwasów produktu jest identyczna z sekwencją ludzkiego endogennego IGF- 1.
English(2) Npn stands for non-protein-nitrogen such as urea, uric acid, amino acid, etc.
(2) Npn oznacza azot pozabiałkowy, występujący w moczniku, kwasie moczowym, aminokwasach itp. yb
EnglishThe amino acid sequence of exenatide partially overlaps that of human GLP-1.
Sekwencja aminokwasów w łańcuchu eksenatydu częściowo pokrywa się z sekwencją ludzkiego GLP- 1.
English(2) Npn stands for non-protein-nitrogen such as urea, uric acid, amino acid, etc. lP
(2) Npn oznacza azot pozabiałkowy, występujący w moczniku, kwasie moczowym, aminokwasach itp. yb
EnglishAmino acid position 30 appeared to be the most frequent mutation site.
Aminokwas w pozycji 30 był najczęstszym miejscem powstawania mutacji.
EnglishThe primary amino acid sequence is identical to that of natural human FSH.
Pierwszorzędowa sekwencja aminokwasowa hormonu jest identyczna z naturalnym ludzkim hormonem FSH.
EnglishRomiplostim has no amino acid sequence homology to endogenous TPO.
Sekwencja aminokwasowa romiplostymu nie jest homologiczna z sekwencją endogennej trombopoetyny.
EnglishIn addition, they contained a median of 3 mutations at amino acid positions 20, 24, 46, 53, 71 and 90.
Ponadto, wirusy te zawierały średnio 3 mutacje w pozycjach aminokwasów 20, 24, 46, 53, 71 i 90.
EnglishThis salt is then removed from the cells by a system that transports another amino acid (lysine).
Sól ta jest następnie usuwana z komórek przez układ służący do transportu innego aminokwasu (lizyny).
EnglishRebif (interferon beta-1a) shares the same amino acid sequence with endogenous human interferon beta.
Rebif (interferon beta- 1a) ma taką samą sekwencję aminokwasów jak endogenny ludzki interferon beta.
EnglishL-proline is a physiological, non- essential amino acid.
L- prolina jest fizjologicznym, nie niezbędnym aminokwasem.
EnglishIt shares the amino acid sequence with urinary hCG.
Ma analogiczną sekwencję aminokwasową jak hCG izolowana z moczu.
EnglishThe amino acid sequence of the product is identical to that of human growth hormone of pituitary origin.
Sekwencja aminokwasów produktu jest identyczna z sekwencją ludzkiego hormonu wzrostu wytwarzanego w przysadce.
EnglishDesirudin consists in a single chain polypeptide of 65 amino acid residues and 3 disulphide bridges.
Desyrudyna jest pojedynczym łańcuchem polipeptydowym, który składa się z 65 reszt aminokwasowych i 3 mostków dwusiarczkowych.
EnglishAt least eleven amino acid sites in the protease have been associated with indinavir resistance:
W proteazie zidentyfikowano co najmniej jedenaście reszt aminokwasowych, których podstawienie wiąże się z wystąpieniem oporności:
EnglishAntithrombin, a 58 kD, 432 amino-acid glycoprotein, belongs to the serpin (serine protease inhibitor) superfamily.
Antytrombina, glikoproteina o masie 58 kDa, zlozona z 432 aminokwasów, nalezy do nadrodziny serpin (inhibitorów proteazy serynowej).
EnglishN03AX18 The active substance, lacosamide (R-2-acetamido-N-benzyl-3-methoxypropionamide) is a functionalised amino acid.
N03AX18 Substancja czynna, lakozamid (R- 2- acetamido- N- benzyl- 3- metoksypropionamid) należy do aminokwasów funkcjonalizowanych.
EnglishWhen this amino acid sequence gets pronounced as atoms, these little letters are sticky for each other.
Kiedy pokazana tutaj sekwencja aminokwasów zostanie odczytana jako atomy, wówczas te małe literki zostają naklejone na każdy z rozpoznanych aminokwasów.
EnglishUMAN BIG contains glycine as the excipient, a natural amino acid and therefore not expected to cause any problems.
Substancją pomocniczą preparatu UMAN BIG jest glicyna, naturalny aminokwas, a zatem nie należy spodziewać się, że wywoła jakiekolwiek problemy.

Synonimy (angielski) dla "amino acid":

amino acid

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "amino acid"

acid rzeczownik
acid przymiotnik
butyric acid rzeczownik
butanoic acid rzeczownik
citric acid rzeczownik
hydrochloric acid rzeczownik
hyaluronic acid rzeczownik
muriatic acid rzeczownik
nitro-hydrochloric acid rzeczownik
acetic acid rzeczownik
benzoic acid rzeczownik
carbolic acid rzeczownik
Polish
carbonic acid rzeczownik
deoxyribonucleic acid rzeczownik