"amidst" po polsku

EN

"amidst" - polskie tłumaczenie

EN

amidst {przyimek}

volume_up
amidst (też: among, amongst)
After World War II, Europe managed to build cooperation between the peoples of Europe amidst hatred and ruins.
Po II wojnie światowej udało się zbudować współpracę między narodami kontynentu wśród nienawiści i ruin.
I think it is a good thing that, amidst the commotion that has preceded this debate and to some extent surrounds it now.
To chyba dobry element wśród całego zamieszania poprzedzającego tę debatę, a w pewnym stopniu towarzyszącego jej również teraz.
(DE) Madam President, what we need to do, quite simply, is to strengthen the research community and thus the economic power of Europe amidst international competition.
Musimy - i jest to dość oczywiste - wzmocnić środowisko naukowe, a tym samym siłę ekonomiczną Europy wśród międzynarodowej konkurencji.
amidst (też: amid, among, amongst)
And scientists, amidst complexity, amidst fluctuation and uniqueness.
Jak również naukowcy, pośród złożoności, wahań i niepowtarzalności.
Amidst all the rejoicing, the Heads of State or Government would also have been well advised to use their recent summit for more tangible policies.
Radziłbym szefom państw lub rządów, by pośród powszechnej radości, wykorzystali ostatni szczyt do omówienia bardziej konkretnych kierunków polityki.
Over the course of that night of 22 and 23 December, his close relatives were busy making arrangements for the interim period amidst rumours of a coup d'état.
Tej nocy, z 22 na 23 grudnia, pośród pogłosek o zamachu stanu, jego bliscy krewni zajęci byli dokonywaniem ustaleń dotyczących okresu przejściowego.
amidst (też: from among)
amidst
volume_up
śród {przyim.} [wzn.]

Przykłady użycia - "amidst" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd other fell amidst the thorns; and the thorns grew with it, and choked it.
A drugie padło między ciernie; ale ciernie wespół z niem wzrosły, i zadusiły je.
EnglishAnd scientists, amidst complexity, amidst fluctuation and uniqueness.
Jak również naukowcy, pośród złożoności, wahań i niepowtarzalności.
EnglishAfter World War II, Europe managed to build cooperation between the peoples of Europe amidst hatred and ruins.
Po II wojnie światowej udało się zbudować współpracę między narodami kontynentu wśród nienawiści i ruin.
EnglishMadam President, amidst the angst and concern about the banking sector there is perhaps some hope.
Pani przewodnicząca! Być może oprócz niepokoju i obaw związanych z sytuacją sektora bankowego pojawia się jednak jakaś nadzieja.
EnglishAmidst this cycle that cannot seem to be broken, the significance of the 'European project' cannot be underestimated.
W tym cyklu, który wydaje się nieprzerwany, nie można lekceważyć znaczenia "projektu integracji europejskiej”.
EnglishFor some time it has been a kind of Cinderella, lost amidst the fashion for impact assessments and cutting costs.
Od pewnego czasu widać, że strategia ta, niczym Kopciuszek, zginęła w gąszczu tendencji do sporządzania ocen wpływu i cięcia kosztów.
EnglishI think it is a good thing that, amidst the commotion that has preceded this debate and to some extent surrounds it now.
To chyba dobry element wśród całego zamieszania poprzedzającego tę debatę, a w pewnym stopniu towarzyszącego jej również teraz.
EnglishInstead, again, it is as if we are all sitting together in a theater, but we can only see amidst the fog the people immediately around us.
Natomiast jest tak, jakbyśmy siedzieli wszyscy razem w sali, ale we mgle widzieli tylko ludzi zaraz obok nas.
English(HU) A flag belonging to other states is not usually raised amidst a military parade, as in this case, while playing the anthem.
(HU) Flaga należąca do innego państwa nie jest wciągana na maszt w trakcie parady wojskowej przy dźwiękach hymnu, co miało miejsce w tym przypadku.
EnglishAmidst all the rejoicing, the Heads of State or Government would also have been well advised to use their recent summit for more tangible policies.
Radziłbym szefom państw lub rządów, by pośród powszechnej radości, wykorzystali ostatni szczyt do omówienia bardziej konkretnych kierunków polityki.
EnglishYet, amidst discussions about an increase in world population, the European Union has failed even to give clear direction on concerns that surround migration.
Jednak w dyskusjach na temat wzrostu liczby ludności Unia Europejska nie przedstawiła choćby zarysu reakcji na obawy związane z migracją.
EnglishOver the course of that night of 22 and 23 December, his close relatives were busy making arrangements for the interim period amidst rumours of a coup d'état.
Tej nocy, z 22 na 23 grudnia, pośród pogłosek o zamachu stanu, jego bliscy krewni zajęci byli dokonywaniem ustaleń dotyczących okresu przejściowego.
EnglishIn order to remain competitive amidst worldwide economic change, the significant economic sector that is industry must not be neglected.
Zachowanie przewagi konkurencyjnej w obliczu przemian gospodarczych zachodzących na całym świecie wymaga niezaniedbywania istotnego sektora gospodarki, jakim jest przemysł.
EnglishAmidst all this, one thing is clear: none of us can afford a zone of near-lawlessness stretching from the Horn of Africa to Afghanistan.
W tej całej sytuacji jedna kwestia jest jasna: nikt z nas nie może sobie pozwolić na istnienie sfery prawie zupełnego bezprawia, rozciągającej się od Rogu Afryki do Afganistanu.
English(DE) Madam President, what we need to do, quite simply, is to strengthen the research community and thus the economic power of Europe amidst international competition.
(DE) Pani Przewodnicząca! Musimy - i jest to dość oczywiste - wzmocnić środowisko naukowe, a tym samym siłę ekonomiczną Europy wśród międzynarodowej konkurencji.
EnglishWhen a society like Turkey experiences fundamental political changes, it is rarely the case that there is always full clarity or a direction amidst events.
Kiedy społeczeństwo takie jak tureckie doświadcza podstawowych zmian w sferze polityki, to rzadko zdarza się, by miało ono pełną jasność lub wykazywało orientację w wydarzeniach.
English(RO) Amidst all the debates about the crisis in the car industry and the decisions which will arise from this, we must not overlook the problems for car component producers.
(RO) Wśród wszystkich debat o kryzysie w przemyśle motoryzacyjnym i decyzji, które z niej wynikają, nie możemy przeoczyć problemu producentów części samochodowych.
EnglishThe April 2007 elections could have set a good example for other countries, but the opportunity was missed and the new government took up office amidst doubts of legitimacy.
Wybory z kwietnia 2007 mogły dać dobry przykład innym krajom, ale szansa została zmarnowana i nowy rząd zaczął pełnić swoje obowiązki pośród wątpliwości, czy jest legalny.
EnglishIt is high time that we had a policy that is ambitious in European terms, and that we added further measures to this ambitious policy, especially amidst the crisis situation that we are experiencing.
Czas najwyższy, abyśmy mieli politykę ambitną w skali Europy i abyśmy uzupełnili ją o dalsze środki, szczególnie w warunkach kryzysu, który obecnie przeżywamy.