"amid" po polsku

EN

"amid" - polskie tłumaczenie

volume_up
amid {przysł.}
PL
volume_up
amid {przyim.}
PL
EN

amid {przysłówek}

volume_up
amid
The European Union was formed amid the suffering caused by war.
Unia Europejska powstawała wśród cierpień spowodowanych wojną.
It may, however, be easily extrapolated to any other terrorist cause that may be invoked amid patriotism and flags.
Może jednak on łatwo przełożyć się na każdą inną przyczynę terroryzmu, na którą można powoływać się wśród flag i w duchu patriotyzmu.
Amid unrelenting competition, capital now moves easily and rapidly from high-tax countries to countries with lower taxation.
Wśród bezlitosnej konkurencji kapitał łatwo i szybko przemieszcza się z krajów o wysokim poziomie opodatkowania do krajów, gdzie poziom ten jest niższy.

Przykłady użycia - "amid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAmid all this confusion, let us not forget what brought us to the current situation.
W tym całym zamieszaniu nie wolno nam zapominać o tym, co doprowadziło do obecnej sytuacji.
EnglishIt seems destined to continue amid suffering and crises.
Wydaje się więc predestynowana do działania w warunkach cierpienia i kryzysów.
EnglishThe European Union was formed amid the suffering caused by war.
Unia Europejska powstawała wśród cierpień spowodowanych wojną.
EnglishCurrently dairy farmers receive just over 20 cents per litre for milk amid escalating costs.
Obecnie hodowcy bydła mlecznego otrzymują jedynie niewiele ponad 20 centów za litr mleka przy rosnących kosztach.
EnglishThese attacks are increasing in number and in virulence, amid silence or indifference, and they warrant urgent action.
Ataki są coraz liczniejsze i coraz bardziej zajadłe przy braku reakcji lub obojętności, wymagają zatem pilnego działania.
EnglishAmid the frequent criticism again this week of short selling, let us not forget the stock lenders.
Pośród powszechnej w tym tygodniu krytyki zjawiska krótkiej sprzedaży nie zapominajmy o podmiotach udzielających pożyczek papierów wartościowych.
EnglishIt may, however, be easily extrapolated to any other terrorist cause that may be invoked amid patriotism and flags.
Może jednak on łatwo przełożyć się na każdą inną przyczynę terroryzmu, na którą można powoływać się wśród flag i w duchu patriotyzmu.
EnglishThese dictatorships are in place more often than not with the support and, at best, amid the silence of all of the Western regimes.
W większości przypadków te dyktatury funkcjonowały przy wsparciu Zachodu lub w najlepszym przypadku przy jego milczącej zgodzie.
EnglishThe situation that has come about is unacceptable, with elections taking place in inappropriate conditions and amid systematic violence.
Sytuacja, jaka miała miejsce jest niedopuszczalna, wybory były przeprowadzane w nieodpowiednich warunkach, z systematycznym używaniem siły.
EnglishMr President, amid all the confusion about casting and recasting, this was a very difficult vote for many Members.
Panie przewodniczący! Z uwagi na zamieszanie związane z nadawaniem kształtu oraz przekształcaniem prawodawstwa, dla wielu posłów było to bardzo trudne głosowanie.
EnglishAmid unrelenting competition, capital now moves easily and rapidly from high-tax countries to countries with lower taxation.
Wśród bezlitosnej konkurencji kapitał łatwo i szybko przemieszcza się z krajów o wysokim poziomie opodatkowania do krajów, gdzie poziom ten jest niższy.
EnglishAmid this context of global crisis, tax revenue, which is the oldest source of development funding, is a major issue and a genuine challenge.
W kontekście globalnego kryzysu dochody podatkowe, które są najstarszym źródłem finansowania rozwoju, stanowią główny problem i prawdziwe wyzwanie.
EnglishI do not think that Italy is able to tackle this problem, amid other pressing issues such as waste management, employment and housing.
Nie sądzę, aby Włochy były w stanie rozwiązać ten problem, borykając się z tyloma innymi kwestiami, takimi, jak gospodarka odpadami, zatrudnienie czy mieszkalnictwo.
EnglishThe export of weapons, unhealthy investment, the exploitation of raw materials - Europe knows the signs of neocolonialism amid all the zeal all too well.
Eksport broni, niezdrowe inwestycje, nadmierna eksploatacja surowców - Europa bardzo dobrze rozpoznaje znaki neokolonializmu wśród całego tego zapału.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the European Council is preparing to meet for the second week running amid a climate of international uncertainty and tensions.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Rada Europejska przygotowuje się do drugiego tygodnia spotkań w atmosferze niepewności międzynarodowej i napięć.
EnglishThe highly diverse Ostend has been undergoing development since the 1990s, amid the reorganisation of the immediate vicinity with regard to the area’s urban structure.
Ostend to dzielnica bardzo zróżnicowana, której charakter zmienia się od lat 90. ubiegłego wieku wraz z rozwojem urbanistycznym okolicy Grossmarkthalle.
EnglishAsk Mr Mubarak to stop attacking the demonstrators, because he is doing that so that he can then say: 'I am going to restore order amid this chaos'.
Proszę zwrócić się do prezydenta Mubaraka o zaprzestanie ataków na protestujących, ponieważ czyni to, by móc potem powiedzieć: "mam zamiar przywrócić porządek w tym chaosie”.
EnglishOver these 10 years, the euro has brought many benefits to all its members and continues to do so today amid a deep economic and financial crisis.
Na przestrzeni minionych dziesięciu lat euro przyniosło wiele korzyści wszystkim członkom jego strefy i nadal je przynosi w czasach głębokiego kryzysu gospodarczego i finansowego.
EnglishAmid countless difficulties he attempted to bring democracy to the country, dismantling the old post-Soviet diplomacy and opening up to the West, NATO and the EU.
Wśród niezliczonych trudności, czynił on próby wprowadzenia w swoim kraju demokracji, poprzez likwidację starej, post-sowieckiej dyplomacji oraz otwarcie na zachód, na NATO i UE.
EnglishWe politicians are faced with very difficult decisions, amid slow growth, an ageing population and an employment situation that is improving only sluggishly.
My politycy stajemy w obliczu bardzo trudnych decyzji, powolnego wzrostu, starzejącego się społeczeństwa i sytuacji w zakresie zatrudnienia, która poprawia się w sposób zaledwie ospały.