EN

amicable {przymiotnik}

volume_up
This was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
Było to możliwe jedynie ze względu na przyjazną i nieprzerwaną współpracę pomiędzy sprawozdawcami.
And therefore it has to have amicable relations with them.
Dlatego musi mieć z nimi przyjazne stosunki.
At the same time as congratulating the Austrians on this anniversary, I call on them to adopt a more amicable policy towards their minorities.
Gratulując Austriakom z okazji tej rocznicy jednocześnie apeluję do nich, by przyjęli wobec mniejszości narodowych bardziej przyjazną politykę.
amicable (też: arbitral, conciliatory)
I find it highly positive that an amicable solution was found in 36% of the cases closed.
Bardzo pozytywnie oceniam, że 36 % zamkniętych spraw udało się rozwiązać w sposób polubowny.
The fact that 56% of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
W 56 % wszystkich spraw zakończonych w roku 2009 osiągnięto polubowne rozstrzygnięcie lub sprawa znalazła rozwiązanie.
amicable (też: conciliatory, dovish)

Przykłady użycia - "amicable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Chciałbym poprosić Prezydium o znalezienie polubownego rozwiązania kwestii koordynatorów.
EnglishI find it highly positive that an amicable solution was found in 36% of the cases closed.
Bardzo pozytywnie oceniam, że 36 % zamkniętych spraw udało się rozwiązać w sposób polubowny.
EnglishTo avoid this, the parties had raised the possibility of an amicable solution.
Aby uniknąć tego, strony zgłosiły możliwość zawarcia ugody.
EnglishTwo people asked whether we should try to relaunch amicable negotiations.
Dwie osoby zapytały o to, czy powinniśmy podjąć próbę ponownego wszczęcia polubownych negocjacji.
EnglishThis was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
Było to możliwe jedynie ze względu na przyjazną i nieprzerwaną współpracę pomiędzy sprawozdawcami.
EnglishAnd therefore it has to have amicable relations with them.
EnglishOn 18 October 2007 Boeing publicly rejected Airbus's offer to explore an amicable solution.
W dniu 18 października 2007 r. Boeing publicznie odrzucił propozycję Airbusa mającą na celu znalezienie polubownego rozwiązania.
EnglishThe fact that 56% of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
W 56 % wszystkich spraw zakończonych w roku 2009 osiągnięto polubowne rozstrzygnięcie lub sprawa znalazła rozwiązanie.
EnglishFirst of all, the Ombudsman must continue to encourage amicable solutions, as he has already been doing for several years.
Po pierwsze Rzecznik Praw Europejskich musi nadal zachęcać do rozwiązań polubownych, co czyni już od kilku lat.
EnglishWhere possible, the best solution would be to set up a system of mediation, namely an amicable agreement between the parties.
Tam, gdzie to możliwe, najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu mediacji, to znaczy polubownego porozumienia stron.
EnglishI also believe that democratic institutions will manage to strengthen negotiations with Greece concerning amicable solutions to problem areas.
Wierzę również, że instytucje demokratyczne zdołają wzmocnić negocjacje z Grecją, które dotyczą pokojowych rozwiązań spornych obszarów.
EnglishAt the same time as congratulating the Austrians on this anniversary, I call on them to adopt a more amicable policy towards their minorities.
Gratulując Austriakom z okazji tej rocznicy jednocześnie apeluję do nich, by przyjęli wobec mniejszości narodowych bardziej przyjazną politykę.
EnglishI hope that you will not allow yourselves to be lulled by amicable agreements or mere promises, even when they are made by the French Government.
Liczę na to, że jej czujność nie zostanie uśpiona za pomocą ugodowych umów lub czczych obietnic, nawet jeśli będzie je składać rząd Francji.
EnglishIt seems to me that what is needed here is more partnership and amicable negotiations, as there is room for both Airbus and Boeing in the world market.
Wydaje mi się, że trzeba tu więcej partnerstwa i polubownych negocjacji, bo na światowym rynku jest miejsce zarówno dla Airbusa, jak i Boeinga.
EnglishAs a lawyer from Romania, I cannot but emphasise the fact that the benefits derived from the Authentic Act and an amicable, non-contentious justice system are huge.
Jako prawnik rumuński mogę jedynie podkreślić ogromne korzyści wynikające z aktów urzędowych i polubownego systemu sprawiedliwości.
EnglishBoth the Portuguese and the Slovenian Presidencies are having to gear themselves up intensively for what we are doing, should no amicable solution be reached here.
Zarówno prezydencja portugalska, jak i słoweńska muszą intensywnie przygotować się do tego co robimy, jeżeliby nie udało się osiągnąć porozumienia.
EnglishThe average time taken to consider complaints fell by four months in 2009, and more than half of the procedures initiated were concluded by an amicable resolution.
Średni czas rozpatrywania skarg w 2009 roku skrócił się o cztery miesiące, a ponad połowa wszczętych postępowań zakończyła się rozwiązaniem polubownym.
EnglishAs far as Romania is concerned, which shares a border with Serbia, this kind of measure can only serve to provide a further guarantee of amicable cross-border relations.
Jeśli chodzi o Rumunię, która ma wspólną granicę z Serbią, tego rodzaju środek może jedynie służyć zapewnieniu dalszej gwarancji przyjaznych stosunków ponadgranicznych.