Przykłady użycia - "amends" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is why I voted against the report, which amends the 1999 directive.
Dlatego głosowałem za odrzuceniem sprawozdania, które zmienia dyrektywę z 1999 roku.
EnglishThe Treaty of Lisbon amends the current EU and EC treaties, without replacing them.
Traktat lizboński zmienia traktaty UE i WE, ale ich nie zastępuje.
EnglishThis report and the draft directive that it amends are shameful.
Omawiane sprawozdanie oraz projekt dyrektywy, której dotyczy zmiana, są karygodne.
EnglishAnd you make amends and you never make that mistake again.
Wynagradzamy to przyjacielowi i już nie popełniamy tego samego błędu.
EnglishThey are therefore guilty of misconduct and have caused harm: they need to make amends for that.
Dlatego są one winne zachowania niezgodnego z etyką i spowodowania szkód. Muszą to zatem naprawić.
EnglishI am in favour of this report, which amends Directive 2000/75/EC.
Głosuję za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, na mocy którego zmienia się dyrektywę 2000/75/WE.
EnglishThe Commission proposal amends a text dating from 1992.
Wniosek Komisji dotyczy zmiany tekstu pochodzącego z 1992 roku.
English. - (FR) I have two comments on the Lambert report and the regulation that it amends.
na piśmie. - (FR) Mam dwie uwagi na temat sprawozdania posła Lamberta i rozporządzenia, które ma ono zmienić.
EnglishIt amends what has already been agreed and simply regulates the consequences, rather than the source, of the problem.
Sprawozdaniem zmieniamy coś, co zostało już uzgodnione i zajmujemy się skutkami, a nie przyczynami problemu.
EnglishHow does the Commission intend to make amends to European producers for the damage that it has clearly caused them?
W jaki sposób Komisja zamierza wynagrodzić europejskim producentom straty, które ponieśli z jej niezbitej winy?
EnglishOur continent is truly indebted to Haiti and has a duty to make amends for so many years of domination and plundering.
Nasz kontynent naprawdę zaciągnął u Haiti dług i ma obowiązek wynagrodzić długie lata dominacji i eksploatacji.
English. - This is a proposal that amends the direct support schemes for farmers that are currently in place.
na piśmie. - Przedmiotowy wniosek ma na celu zmienienie obowiązujących obecnie systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników.
EnglishTherefore, it is not a question of saying, 'people who harm others must make amends for the problems they cause.'
Nie chodzi zatem o to, aby powiedzieć: "ludzie, którzy szkodzą innym, muszą naprawić problemy powstałe w wyniku ich działalności”.
Englishamends the Treaty on the European Union (Maastricht) and the Treaty Establishing the European Community (Rome).
Traktat lizboński ustanawia nowe ramy instytucjonalne Unii Europejskiej, do której należy obecnie aż 27 państw członkowskich.
EnglishThe text voted on today basically amends the definitions and scope of the Directive so that they cover new holiday products.
Tekst, nad którym dziś głosowaliśmy, przede wszystkim zmienia definicje przedstawione w dyrektywie i jej zakres tak, by obejmowały nowe produkty wakacyjne.
EnglishGiven the urgency of this issue, what is the Commission doing to ensure that Canada amends its relevant legislation without any further delay?
Biorąc pod uwagę, że jest to sprawa niecierpiąca zwłoki, jakie działania podejmuje Komisja, żeby Kanada bezzwłocznie zmieniła odpowiednie przepisy swojego prawa?
EnglishIf you only have that to reproach me for, I can make amends, because the last time I was here, I spoke from this podium and I was not Head of State.
Jeżeli tylko to ma pan mi do zarzucenia, mogę zmienić się na lepsze, ponieważ kiedy byłem tu ostatni raz, przemawiałem z tego podium i wówczas nie byłem głową państwa.
EnglishYou promised to make amends through a new legal instrument, but the ECJ judgments have shown we need to strengthen the directive to stop the undercutting of wages.
Obiecywał pan zmiany poprzez przyjęcie nowego instrumentu prawnego, ale wyroki ETS pokazały, że musimy wzmocnić dyrektywę, by powstrzymać dumping płacowy.
EnglishUnfortunately, today, the Latvian Government amends its regulations as the mood of the officials from the International Money Fund and the European Bank takes them.
Niestety dziś łotewski rząd zmienia swoje przepisy, ulegając nastrojowi urzędników Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Synonimy (angielski) dla "amends":

amends