EN amendment
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Amendment 27 was accepted; Amendment 92 was therefore invalidated.
Poprawka 27 została przyjęta; Poprawka 92 została więc unieważniona.
Before the vote on Amendment 28 (concerns the vote on Amendment 27):
Przed głosowaniem nad poprawką 28 (dotyczy głosowania nad poprawką 27):
Amendment 10 - our amendment - is about clarifying conditions to minus 40.
Z kolei poprawka 10 - nasza poprawka - dotyczy wyjaśnienia warunków do -40.
I have used my prerogative as a rapporteur for tabling an amendment asking the Commission to correct this situation.
Korzystając z uprawnień sprawozdawcy, przedstawiłam poprawkę, prosząc Komisję o poprawę tej sytuacji.
However, we will support those amendments which seek to increase the number of supply routes and improve energy safety in the Union.
Poprzemy natomiast poprawki, których celem jest zwiększenie liczby dróg przesyłu i poprawa bezpieczeństwa energetycznego Unii.
If those amendments are adopted, life for new mothers and fathers in the EU will not improve.
Jeżeli te poprawki zostaną przyjęte, życie młodych matek i ojców w UE nie ulegnie poprawie.
amendment
This amendment has therefore extended this principle to performers, which is already a considerable step forward.
Przedmiotowa nowelizacja rozciągnęła zatem tę zasadę na wykonawców, co jest już znaczącym krokiem naprzód.
The adoption of a legal act has come about because of the amendment in 20081 of Council Regulation (EC) No 1338/20012, including:
nowelizacją1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/20012, obejmującą w szczególności:
That is why our Parliament must vote overwhelmingly in favour of these amendments to the European Refugee Fund.
Właśnie dlatego zdecydowana większość posłów tej Izby musi zagłosować za nowelizacją Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.
amendment (też: repair, overhaul)
I wish to inform you that 113 amendments have been tabled to the report by Mrs Elisa Ferreira on a European Economic Recovery Plan.
Chciałbym państwa poinformować, że do sprawozdania pani poseł Elisy Ferreiry w sprawie europejskiego planu naprawy gospodarczej zgłoszono 113 poprawek.
Amendment of Regulation (EC) No 663/2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy (debate)
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (debata)
From that point of view, I understand the logic behind the European Parliament's so-called 'asterisk amendment' on the Recovery Plan going beyond the current expenditure ceiling.
Patrząc z tego punktu widzenia rozumiem sens tak zwanej "poprawki z gwiazdką” Parlamentu Europejskiego, odnoszącej się do planu naprawy, a wykraczającej poza aktualny pułap wydatków.
amendment (też: alteration, change, changing, lesion)
The petitions process (Amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (
Zmiana przepisów Regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (
Amendment of the Rules of Procedure (committees, quaestors) (vote)
Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (głosowanie)
The petitions process (amendment of Title VIII of the Rules of Procedure) (debate)
Zmiana przepisów regulaminu dotyczących procedury rozpatrywania petycji (debata)

2. Prawo

amendment

Przykłady użycia - "amendment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis amendment allows resources from the fund to be used to combat the crisis.
Wprowadzone zmiany umożliwiają wykorzystanie środków z funduszu na zwalczanie kryzysu.
EnglishI regret that the Council is not here to help us with this regulatory amendment.
Żałuję, że nie ma tu Rady, by pomóc nam dokonać tej regulacyjnej zmiany.
EnglishThis does generate or could have generated certain tasks, such as amendment of the amount.
Z tym wiążą się lub mogły się wiązać pewne zadania, takie jak korekta tej kwoty.
EnglishAdoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
Jej przyjęcie odkrywa prawdziwe, krwiożercze oblicze tego Parlamentu.
EnglishIf the Commission accepted this amendment by Hungary, then I accept it too.
Skoro Komisja zaakceptowała wprowadzone przez Węgry zmiany, to ja również je akceptuję.
English. - (PT) I voted in favour of this amendment to the EU-US Air Transport Agreement.
Głosowałam za przyjęciem tej zmiany umowy o transporcie lotniczym między UE a USA.
Englished is GROUNDS FOR AMENDMENT OF THE SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS AND PACKAGE LEAFLET
pu patogenezie CTCL wymaga dalszej oceny w badaniach mechanistycznych.
EnglishThere is an amendment which will shortly be presented by Mr Speroni.
Jest propozycja, którą przedstawi zaraz pan współprzewodniczący Speroni.
EnglishAs already stated, the new Register also contains an amendment to the Rules of Procedure.
Zgodnie z tym, co już zostało powiedziane z nowym rejestrem wiążą się zmiany do Regulaminu.
EnglishI find this a logical amendment of the previous Directive and have voted in favour of the report.
Zmianę poprzedniej dyrektywy uważam za logiczną. Głosowałem za sprawozdaniem.
EnglishAmendment of Rules 3 and 4 of Parliament's Rules of Procedure (vote)
Modyfikacja art. 3 i 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
EnglishTrade unions have taken to the streets to voice their opposition to the Labour Code amendment.
Związki zawodowe wyszły na ulicę, by wyrazić swój sprzeciw wobec zmian w kodeksie pracy.
EnglishThe amendment finds a compromise on a large number of the hardest questions.
Ustanawia kompromis w zakresie wielu najtrudniejszych kwestii.
EnglishWill the door be open to the amendment of each and every one of the sectors included?
Czy będzie to oznaczało utorowanie drogi dla wprowadzania zmian w każdym z uwzględnionych sektorów?
EnglishSpeedy ratification of the amendment is in the EU's interest and I therefore commend it to the House.
Szybka ratyfikacja zmiany leży w interesie UE i dlatego zalecam ją tej Izbie.
EnglishThis is not the last amendment the European Union will be proposing.
Nie jest to ostatnia propozycja zmian ze strony Unii Europejskiej.
EnglishI could not support that amendment as our policy in the EU is to phase them out by 2013.
Nie mogłem jej poprzeć, ponieważ zgodnie z polityką UE zostaną one zniesione stopniowo do 2013 roku.
English- Thank you, I am sure that was the reason for the proposed amendment.
- Dziękuję, nie wątpię, że taki był powód proponowanej zmiany.
EnglishI also propose, on behalf of my group, an amendment which reflects this extra responsibility.
W imieniu mojej grupy proponuję zatem zmianę, która odzwierciedla tę dodatkową odpowiedzialność.
EnglishIn connection with the freedom of expression, we welcome the amendment of Article 301 of the Penal Code.
W związku z wolnością słowa z zadowoleniem przyjmujemy zmianę art. 301 kodeksu karnego.