EN

amended {przymiotnik}

volume_up
amended (też: changed, modified, altered)
This Treaty has also been amended by the following treaties of accession:
Omawiany traktat został także zmieniony następującymi traktatami akcesyjnymi:
It has been requested that this draft be amended as follows.
Wpłynęła prośba, by przedmiotowy projekt został zmieniony w następujący sposób:
However, there was a separate vote beforehand, and paragraph 16 was amended.
Jednak wcześniej odbyło się głosowanie odrębne i ustęp 16 został zmieniony.
amended (też: corrected, revised)
Well, in such cases, the Treaty has to be changed, it has to be amended.
Cóż, w odniesieniu do takich przypadków traktat musi być zmieniony, musi zostać poprawiony.
The draft report, as amended, has succeeded in counterbalancing the European Commission's initial proposals.
Poprawiony projekt sprawozdania zdołał stworzyć korzystną przeciwwagę dla pierwotnych wniosków Komisji Europejskiej.
In order to make this proportionality test easier, the Commission will present an amended handbook as a guideline for the application of the proportionality test.
Aby ułatwić ocenę proporcjonalności, Komisja przedstawi poprawiony podręcznik z wytycznymi dla takiej oceny.
amended (też: changed, modified)
Only yesterday, the Swedish Presidency tabled a new and highly amended proposal for the Stockholm Programme.
Zaledwie wczoraj prezydencja szwedzka złożyła nowy znacznie zmodyfikowany wniosek dotyczący programu sztokholmskiego.

Przykłady użycia - "amended" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTherefore the Treaties must be amended in order to protect workers' interests.
W związku z tym traktaty należy zmienić, tak aby chroniły interesy pracowników.
EnglishIn calves, the dose administered should be amended to read 40 mg/ kg once daily.
W przypadku cieląt zalecaną dawkę należy zmienić na 40 mg/ kg raz dziennie.
EnglishThe relevant paragraphs have been amended and no longer form part of my opinion.
Odnośne ustępy w dokumencie zostały zmienione i nie wchodzą one w zakres mojej opinii.
EnglishI request that the order of voting on the amendments be amended under Rule 155(2).
Wnioskuję o zmianę porządku głosowania nad poprawkami na podstawie artykułu 155 ust.
EnglishI ask that the - possibly amended - motion for a resolution be approved on Thursday.
Wnoszę o zatwierdzenie w czwartek projektu rezolucji, być może zmienionego.
EnglishHowever, there was a separate vote beforehand, and paragraph 16 was amended.
Jednak wcześniej odbyło się głosowanie odrębne i ustęp 16 został zmieniony.
EnglishThis Treaty has also been amended by the following treaties of accession:
Omawiany traktat został także zmieniony następującymi traktatami akcesyjnymi:
EnglishFollowing the Commission's intervention, this law was amended in December 2009.
Po interwencji Komisji ustawa ta została zmieniona w grudniu 2009 roku.
EnglishThe ethics framework for members of staff of the ECB was amended on 1 January 2011.
1 stycznia 2011 znowelizowano zasady etyki zawodowej dla pracowników EBC.
EnglishWe will move on to a roll-call vote on the entire proposal, as amended.
Przejdziemy do głosowania imiennego nad całym wnioskiem w zmienionym kształcie.
EnglishHowever, what we need is for the Dublin regulation to be amended without delay.
W każdym razie musimy niezwłocznie zmienić rozporządzenie dublińskie.
EnglishClassification and terminology were amended according to the MedDRA system organ class.
Klasyfikację i terminologię zmieniono zgodnie z klasyfikacją układów narządowych MedDRA.
EnglishIn my view, the amended decision should take account of the ACP countries' request.
Uważam, że zmieniona decyzja powinna uwzględniać wniosek krajów AKP.
EnglishWe shall therefore vote now on recital B, as amended by Mr Tannock.
Będziemy teraz głosować nad punktem B preambuły zmienionym poprawką posła Tannocka.
EnglishThis is why I have decided to vote against the report as amended.
Dlatego właśnie zdecydowałem się głosować przeciwko sprawozdaniu z poprawkami.
EnglishI therefore voted against the amended proposal and against the legislative resolution.
W związku z tym głosowałem za odrzuceniem zmienionego wniosku oraz rezolucji ustawodawczej.
EnglishWell, in such cases, the Treaty has to be changed, it has to be amended.
Cóż, w odniesieniu do takich przypadków traktat musi być zmieniony, musi zostać poprawiony.
EnglishThe 20-year-old treaty was amended in this way in London, Copenhagen, Montreal and Beijing.
Tak samo zmieniano dwudziestoletni traktat - w Londynie, Kopenhadze, Montrealu i Pekinie.
EnglishI would also say that we want the question that we are to submit at Strasbourg to be amended.
Chciałbym także oświadczyć, że chcemy zmiany pytania, które chcemy zgłosić w Strasburgu.
EnglishThe amended title would be: Freedom of information in the European Union.
Zmieniony tytuł brzmiałby: Wolność informacji w Unii Europejskiej.

Synonimy (angielski) dla "amends":

amends